Homily for Joedith-Ramjay Marriage

This couple, Ramjay and Joedith, comes here to God’s house, to the altar of Christ, not so much for a new, legal arrangement but for a new spiritual reality rooted in God’s love.

Regarding marriage, most would probably say, "The most important thing is: love each other." But - and this may surprise us - but our Lord did NOT say that. He said that you must love each other, but that is the SECOND commandment. The first, most important one is, "Love the LORD your GOD." A Christian's husband is her "Number Two"; a Christian's wife is his "Number Two."

Number One for both is the Lord.

It is only when we love God that we are ABLE to love one another! The power to love, to give ourselves away in good times and bad, in sickness and health, all the days of our life, comes from God!


The two of you are not the only ones making vows here today. GOD is making a vow. He says, "I will be with you, and I will give you every ounce of strength you need to be faithful to each other no matter what!"

God promises you that!

That is why you are getting married before His altar. You make your vows before the altar of God, because you know that you cannot do this without Him. You want to root your marriage and your lives in Him.

Today is a moment of great beauty – and great meaning. That is why we would like it to be as perfect as possible. The bridal garments, the flowers, the music, the entourage, the pictures to make this endure.

But it goes beyond these things. You may find this hard to believe, but you are in your own little way sending a message to the world.

A message that Pope Francis strongly affirm. He warned that the sacrament of marriage has been reduced to a mere tie-up: "The family is being hit, the family is being struck and the family is being bastardized," the Pope said at the Oct. 25 audience. He warned against the common view in society that "you can call everything family."

"What is being proposed is not marriage, it’s an association. But it’s not marriage! It’s necessary to say these things very clearly and we have to say it!" Pope Francis stressed. Pope Francis made it clear that attempts to confuse the concept of family and marriage must be resisted. Pope Francis thinks that homosexual unions, even with adopted children, are not "marriages" and "families".


He lamented that there are so many "new forms" of unions which are "totally destructive and limiting the greatness of the love of marriage."

So let me tell you why this day matters so much. It’s because this embraces two sentiments that are central to our humanity, central to our faith. Love. And hope. Love for you and Hope for the world.

You are affirming the mystery of that, and saying that you care for one another…and will care for one another…no matter what. You are saying that you believe that your future together will be brighter because this other person is a part of it.

You are saying: we are part of a chain, a story stretching back to the beginnings of time, and we want to continue the story. You are saying that you will continue that story by becoming a family to one another, and welcoming children, and letting God continue His creative work in the world.

 

Kini si Ramjay ug Joedith, nianhi sa balay sa Dios, sa altar ni Kristo, dili kaayo alang sa usa ka bag-o nga sumala sa balaod nga panag-uyon kondili alang sa usa ka kamatuod nga naggamot sa gugma sa Dios.

Bahin sa kaminyuon, kinadaghanan muingon nga ang pinakahinungdanon mao ang paghigugmaay. Apan - ug kini makapahingangha sa pipila - ang atong Ginuo WALA magsulti niana. Niingon siya tinuod siya nga mag-isig-higugmaay kita, apan kana IKADUHA nga sugo. Ang una nga sugo ug labing hinungdanon mao, "Higugmaa ang GINUO imong DIOS." Ang kristiyanos nga bana mao ang "Number Two" sa asawa; ang krsitiynos nga asawa mao ang "Number Two" sa bana.

Ang "Number One" nilang duha mao ang Ginuo.

Diha lamang nga mahigugma kita sa Dios nga SARANG kita makaisighigugmaay! Ang gahom sa paghigugma, paghalad sa lain sa kaugalingon sa kahamugaway ug kapit-os, sa sakit ug sa maayong pagnlawas, sa tibuok kinabuhi, naggikan sa Dios!

Dili lang kining duha ang maghimo og usa ka panaad karong adlawa. Ang DIOS naghimo usab og panaad. Musaad siya, "Mag-uban kaninyo, hatagan Ko kamo sa tibuok kusog nga inyong gikinahanglan pag-isigmatinud-anon bisa’g unsay mahitabo!"

Solemneng manaad niinni kaninyo ang Dios karon!

Mao nga magminyo kamo atubangan sa iyang altar. Maghimo kamo sa inyong panaad atubangan sa altar sa Dios, kay nahibalo kamo nga dili kamo makahimo niini kon wala Siya. Buot inyo ipagamot ang inyong kaminyuon ug kinabuhi ngadto Kaniya.

Karong adlawa usa sa habog nga kanindot – ug habog og kahulogan. Mao nga buot kita nga nindot ug hingpit kini kutob sa mahimo. Ang mga sapot, mga bulak, ang mga awit, ang huni, ang mga kauban, mga litrato pagpalahutay niiniing gutloa.

Apan naglatas kini niining mga butanga. Tingale lisod kini ninyo nga katuohan, apan sa gamay ninyo nga paagi nagpadangat kamo og usa ka mensahe ngadto sa kalibotan.

Mensahe nga gihinungdanon pag-ayo ni Papa Francisco: Nipasidaan siya nga ang kaminyuon gikunhod ngadto sa usa lamang ka pagtipontipon: "Ang banay ginaigo, ang banay ginahapak ug ang banay ginabinuangan," niingon ang Santo Papa sa usa ka pakigtagbo sa Octubre 25, 2014. Nipahimangno siya batok sa komun nga pagtan-aw nga makangalan og banay sa tanan sa bisa’g unsa.

"Ang ginasugyot dili kaminyuon, matod sa Santo Papa, usa kini ka pag-ipoun-ipon. Apan dili kini kaminyuon! Gikinahanglan isulti kining mao nga mga butang nga tin-aw kaayo ug kinahanglan ato kining isulti!" Nihinungdanon si Papa Francisco nga mga pagsulay pagpalubog sa gisabot sa banay ug sa kaminyuon kinahanglan suklan. Si Papa Francisco niisip nga ang mga pagtipontipon nga homoseksuwal, bisan uban og sinagop nga mga bata, dili "mga kaminyuon" ni "mga banay".

Iya nga gikasubo nga anaay daghan kaayo nga mga "bag-o nga mga matang" sa pagtipontipon nga "hingpit nga makahugno o maghimo og utlanan sa gugma sa kaminyuon."

Mao nga karong adlawa hinungdanon kaayo kaninyo. Kini tungod kay naghupot kini og duha ka pagbati nga anaa sa taliwala sa tawo, anaa sa taliwala sa atong pagtuo" Gugma. Ug Paglaom. Gugma alang kaninyo ug Paglaom sa kalibotan.

Gipaluyohan ninyo ang misteryo niana, ug pagsulti nga nag-isig-atiman kamo sa usa’g usa ... ug mag-isig-atiman kamo sa usa’g usa…bisa’g unsay mahitabo. Ang inyong gipamulong mao nga nagatuo kamo nga ang inyong hinusang ugma labaw ka mahayag kay kamo mag-isig usa ka bahin niana.

Nag-ingon kamo: kabahin kami sa usa ka sumpay-sumpay, usa ka asoy nga naggikan sa sinugdan sa panahon, ug buot kami pagpadayon sa maong asoy. Padayunon ninyo kining mao nga asoy pagkahimo ninyo nga usa ka banay, ug pagdawat sa mga anak, ug pagtugot sa Dios papapadayon sa Iyang mamuganon nga buhat sa kalibotan.