Commonly known as the Reproductive Health Bills, The Reproductive Health and Population and Development Act of 2010 (HB 0000096) and the Act Providing for a National Policy on Reproductive Health and Population and Development (SB 2378) are the most recent versions of bills that have been introduced in the Philippines Congress since 2005.

The ground for the bill has been cleared over a period of forty years by laws and population management policies and programmes aimed at reducing fertility in the Philippines. These programs have resulted in the establishment of a national infrastructure of ministries, offices and officials responsible for implementing government population and family planning policies.

Foremost among them is the Population Commission (POPCOM) and related agencies, including the Department of Health (DOH). Thus, government involvement in family planning and population control has become part of the normal social, political and health care landscape.

The Department of Health and the Population Commission have been big suppliers of contraceptives and sterilization agents and the General Appropriations Act has been carrying regular appropriations for that purpose since the 1970s. DOH and Popcom personnel as well as public and private hospital staff openly ask men and women to get sterilized, especially during the birth of a new child. Many Local Government Units have since joined their ranks. It is therefore completely misleading and deceptive to say that the RH bill in both Houses of Congress is intended to help women make an "informed choice" on the use of contraceptives and sterilization agents.

Passage of the bills in their present forms would likely cause significant problems for Catholic health care facilities and an undetermined number of Catholic health care workers.

The bills now before the 15th Congress include some provisions that affect fundamental freedoms of all citizens, and they are indicative of the broader social, legal and political environment within which the law will operate if either bill passes.

Among these:

The law will establish "reproductive health" as "a universal basic human right," though such a right is not recognized .

The law will establish a legal right to artificial reproduction by single persons, including those who claim a "gender identity" unrelated to their natural sex.

The state will be expected to guarantee and advance the rights the law purports to grant, and to eliminate "discrimination." It may suppress religious or moral expressions, policies or practices that are deemed "coercive" or that may restrain their exercise.

From an early age, all children will be made to undergo mandatory instruction to inculcate sexual attitudes and habits that comply with government policy, even against the consent of their parents. No exceptions for private or denominational schools.

In the case of HB96, the law will formally legitimize government control of "reproductive health care" as a means to realize political or ideological goals.

Under HB96, a "certificate of compliance" issued by the local Family Planning Office will be required to obtain a marriage licence.

If HB96 is enacted, couples will be "encouraged" to have only two children.

If HB96 is enacted, critics of the law will face prosecution if they "engage in disinformation" about its intent or provisions.

The general claim of rights . . .would, if accepted, leave no principled basis upon which to exempt any health care institution or health care worker from a requirement to provide contraception, contraceptive sterilization, or even potentially embryocidal or abortifacient drugs and devices.

For if it really were a "human right" to be given contraceptives or contraceptive sterilization, it would follow that anyone who refused to provide them would be guilty of a human rights violation.

Both bills will make it an offence to "[r]efuse to extend health care services and information on account of the personís marital status, gender, sexual orientation, age, religion, personal circumstances, or nature of work."

This provision lends itself to partisan misuse. . . Neither the quality of public discourse nor the provision of health care will be markedly improved by giving "reproductive rights" activists the opportunity to send those who disagree with them to jail.

There are about 120 first-termers in the House. We are told that a good number of legislators co-authored the RH bills without much reflection. Let us include tehm in our prayers. Let us especially pray that neither of our legislators are included in that number.

The Church does not legislate anything in society. The Church proposes, she does not impose, that which will make it possible for legislations always in manís favor.

 

Kasagaran nga nailhan nga mga Reproductive Health Bills, ang Reproductive Health and Population and Development Act of 2010 (HB 0000096) ug ang Act Providing for a National Policy on Reproductive Health and Population and Development (SB 2378) mao ang pinakabag-o nga pagbatbat sa mga balaudnon nga giduso sa Balay Balauran sa Pilipinas sukad sa tuig 2005.

Ang kaalirongan sa balaudnon gihawanan sulod sa kap-atan ka mga tuig pinaagi og mga balaod ug mga palakaw paggalam sa kamulupyohan nga gipunting pagpakunhod sa pagkamaliwaton sa mga Pilipino. Kining mao nga mga tulumanon misangpot sa pagpahamutang og mga nasudnon nga mga katukoran, buhatan ug mga kawani nga aron pagpatuman sa mga palisiya sa pangamhanan bahin sa kamulupyohan ug kabanayan.

Nag-una niinng tanan mao ang Population Commission (POPCOM) ug kauban nga mga buhatan lakip na ang Department of Health (DOH). Sa ingon, ang paglambigit sa pangamhanan sa pagplano sa banay nahimo nga kabahin sa normal nga pangkatilingban, politikanhon ug sa panglawas nga talan-awon.

Ang Buhatan sa Kahimsog ug Komisyon sa Kamulupyohan mga dinagko kaayo nga nagpadangat og mga kontraseptibo ug himan sa kadilikapanganak ug ang Balaod sa Pangtanan nga Paggahin og Salapi regular nga mipadangat og salapi sa maong mga butang sukad pa sa mga tuig 1970. Mga kawani sa Buhatan sa Kahimsog ug Komisyon sa Kamulupyohan bukas nagtanyag sa kalaken-an ug kababaye-an og himan sa dili na makaanak. Daghan nga mga lokal nga pangamhanan niuban sa ilang panon. Mao nga hingpit nga makapasayop nga ang RH nga balaudnon sa duha ka sanga sa Kongreso gitinguha pagtabang sa mga babaye paghimo og "nahisayod nga pagpili" sa kagamitan sa mga kontraseptibo ug mga himan sa dili na makaanak.

Ang paglusot sa mga balaudnon sa kasamtangan nga dagway niini hayan maghinungdan og masangputon nga mga suliran sa mga Katoliko nga mga kahimanan sa panglawas ug sa dili piho nga gidaghanon nga mga Katolikong tig-atiman sa panglawas.

Ang mga balaudnon nga anaa karon sa ika napuloíg lima nga Kongreso adunay mga gimbut-an nga nagtandog sa batakan nga kagawasan sa tanan nga mga lungsuranon, ug kini nagpaila sa labaw ka lapad nga legal ug politikanhon nga kaalirongan diin ang balaod maglihok kon mulusot bisan usa sa balaudnon.

Uban niini kining mga musunod:

Ang balaod magtukod sa "reproductive health" isip "usa ka batakan nga katungod sa tanan nga mga tawo," bisan og wala ilha ang ingon nga katungod.

Ang balaod magtukod sa katungod nga legal sa dili kinaiyanhon nga pagpaanak sa tinagsa nga tawo, lakip na kadtong nag-angkon og "may kinatawo" nga walay kalabotan sa kinaiyanhon nga kinatawo.

Ang kagamhanan gipaabot nga magpasalig ug magpauna sa mga katungod nga buot ipasabot sa balaod nga itagana, ug pagpawagtang sa "pamihig." Hayan magsanta kini sa mga pamulong nga relihiyuso ug moral, mga palakaw ug balansayon nga gituohan nga "nagpugos" o nga magpugong sa pagbansay niini nila.

Gikan sa linghod nga pannuigo, tanan nga mga bata paagion og mga sinugo nga pagpatudlo nga magmatuto og mga panglantaw nga seksuwal ug batasan nunot sa palakaw sa kagamhanan, bisan og supak sa pagtugot sa ilang mga ginikanan. Walay ipapagawas sa mga tunghaan nga pribado o kaugalingon sa mga relihiyon.

Mahitungod sa HB96, ang balaod pormal nga magpalegal sa pagmando sa kagamhanan sa "reproductive health care" isip himan sa pagpahigayon og kalab-utunon nga politikanhon o idelohiyanhon.

Ubos sa HB96, usa ka "kapanghimatuoran sa pagtuman" nga gihimo sa lokal nga Family Planning Office isugo aron pagkuha og panugot sa pagminyo.

Kon ang HB96 makalusot, mga kapikas "dasigon" pagbaton og duha lamang ka mga anak.

Kon ang HB96 makalusot ang mga manaway sa balaod, ipakiha kon sila "maglambigit og sayop nga pakisayod" mahitungod sa tumong ug mga gimbut-an niini.

Ang tinanan nga mga pag-angkon og mga katungod. . .kon dawaton dili magpapabilin og panukaran nga matarong nga mapagawas sa bisan unsa nga katukoran sa panglawas o mga mamumuo sa panglawas gikan sa gisugo pagpadangat og kontrasepsiyon, pagkadilimakapanganak, o gani mga tambal o mga himan nga hayan makapatay og mga napanamkon na.

Tungod kay kon tinuod man nga "katungod sa tawo" nga hatagan og mga kontraseptibo o kontraseptibo nga pagwagtang nga makapaanak, mununot nga ang mubalibad pagtagana niini mahimong sad-an sa paglapas og mga katungod sa tawo.

Ang mga balaudnon maghimo nga salaod ang "pagbalibad pagpadangat og mga pagtabang sa panglawas ug pahibalo tungod sa kahimtang sa kaminyuon, seksuwal nga pagpunting, panuigon, relihiyon, personal kahimtang o matang sa pamuo."

Kining mao nga gimbut-an magpapaingon ngadto sa daotang paggamit nga politikanhon. . . Ni ang matang sa sultianay diha sa publiko ni ang pagtagana og pagmatngon sa panglawas mauswag nga maila kaayo diha sa paghatag og kahigayonan sa mga aktibista sa "reproductive rights" pagpapabilanggo kanila.

Anaay mga 120 ka mga bag-o nga mga kongresista. Giingnan kita nga daghan niini nila miuban paglalang sa mga RH nga mga balaudnon sa wala kaayoy pagpamalandong. Iapil nato sila sa atong mga pag-ampo. Pinatuyo nato nga iampo nga ni usa sa duha nato ka magbabalaod niuban kanila.

Ang Simbahan dili maghimo og balaod sa katilingban. Ang Simbahan magsugyot lamang ug dili magsugo sa unsa ang mga makapaalang sa tawo nga mga balaudnon.