Pray for Life Holy Father Appeals

Pope Benedict the SixteenthXVI is calling on all Catholics to join in a Vigil for All Nascent Human Life, to be celebrated in local parishes and dioceses Saturday evening, November 27th.

"The time of preparation for Holy Christmas is a propitious moment to invoke divine protection for every human being called into existence, and also for a thanksgiving to God for the gift of life received from our parent," the Pope said.

Let’s do everything possible so that our parishes, communities, our schools, prayer groups and families join in this universal prayer for life, in communion with the Holy Father. Personal prayer in union with the Church for the intention of defending preborn human life is our duty and raises great hope that with God’s help the civilization of life and love will triumph.

The United States Catholic Conference of Bishops (USCCB) has developed Vigil prayer aids for dioceses and parishes, which are available in multiple formats at www.usccb.org/prolife/papalvigil.

Parishes are enjoined to adapt any of the modules and translate them into Cebuano to be celebrated at a time agreed upon in the afternoon of November 27th. Religious Communities, Organizations and Movements are also encouraged to make their own adaptations. We make this as a preparation for Christmas to thank the Lord for His total self-giving to the world and for His Incarnation which gave every human life its real worth. Schools may do so during the First Week of Advent.

Let us frame this in the present context.

There are four versions of Proposed Reproductive Health and Population and Development Bills of 2010.

These RH bills in the House of Representatives are scheduled for committee hearing on Nov. 24. The Rules Committee referred the bills to the Population Committee. This is most unusual. It is an open admission that the RH bill is a population control bill.

There are about 120 first-termers in the House. We are told that a good number of legislators co-authored the RH bills without much reflection. This is the usual comradeship. This does not mean, however, that if they signed up as co-author, they now have a closed mind.

Let us include in our prayers that our Lord pours his light and grace upon them. Let us especially pray that neither of our legislators are included in that number.

Proponents and supporters of the Reproductive Health (RH) bill claim its principal objective is to allow Filipino women to fully exercise their right to make an "informed choice" on the use of contraceptives and sterilization agents. It is not.

The Department of Health and the Population Commission have been big suppliers of contraceptives and sterilization agents and the General Appropriations Act has been carrying regular appropriations for that purpose since the 1970s. DOH and Popcom personnel as well as public and private hospital staff openly ask men and women to get sterilized, especially during the birth of a new child. Many Local Government Units have since joined their ranks. It is therefore completely misleading and deceptive to say that the RH bill in both Houses of Congress is intended to help women make an "informed choice" on the use of contraceptives and sterilization agents.

The real objective and purpose of the bill as written is to make the State the principal, if not lone, provider of contraceptives and sterilization agents to the public. They will be distributed as "essential" medicines to cure human fertility, which is not yet a disease.

The unwritten, ultimate objective of the bill is population control. The term is meticulously avoided by the population controllers and their propagandists for political correctness, but the truth is nothing else.

The RH bill seeks to accomplish its objective through universal contraception and sterilization by the State, and mandatory sex education for school children, from Grade V up to high school, without parental consent.

The bill is clearly inspired by the global population control agenda, which also provides its strongest support.

This agenda was first spelled out in U.S. National Security Study Memorandum 200, otherwise known as the 1974 Kissinger Report. It considered the overall effects of continued population growth in developing countries, not on the poverty and social conditions of those countries, but rather upon the economic and security interests of the United States.

Thereafter the US launched its global program to curb population growth in developing countries. The program was quickly adopted by the other rich countries, the United Nations and its various agencies, the World Bank, the IMF, the Asian Development Bank and various international funding institutions.

The real focus, then, of RH Bills is on contraception and sterilization by the State.

The real implication is that our people in the countryside will no longer have children to hold, the only real consolation in their hard lives.

Pag-ampo alang sa Kinabuhi, Pangaliyupo sa Santo Papa

Si Papa Benedikto Dieseseis nanawagan sa tanan nga mga Katoliko pag-unong kaniya sa pagbilar alang sa tanan nga nagsugudsugod nga Kinabuhi sa Tawo, nga himuon sa mga parokya ug mga diosesis sa gabii sa Nobiembre 27.

"Ang pag-andam alang sa Balaan nga Pasko usa ka takdo nga gutlo pagsangpit sa panalipod sa Dios sa matag tawo nga gitawag ngadto sa pagkabuhi, ug usab usa ka pasalamat sa Dios sa gasa sa kinabuhi nga atong nadawat gikan sa atong mga ginikanan," miingon ang Santo Papa.

Himuon nato kutob sa mahimo nga mga parokya, mga GSK, mga tunghaan, pundok sa pag-ampo ug mga banay muunong niining pangkalibotan nga pag-ampo. Pag-ampo nga personal dugtong sa Simbahan pahinungod sa wala pa mahimugso nga kinabuhi sa tawo usa nato ka kaakohan ug nagpaisa og habog nga paglaom nga uban sa panabang sa Dios mubuntog ang kaugmaran kon sibilisasyon sa kinabuhi ug gugma.

Ang Komperensiya sa mga Obispo sa Amerika (USCCB) nihimo og mga tamdanan sa Pag-ampo sa Pagbilar nga makuha gikan sa www.usccb.org/prolife/papalvigil diin gisugyot ang lainlain nga mga paagi sa Pagbilar.

Mga parokya gilagdaan pagpahaom sa bisa’g unsa niining maong mga paagi ug maghubad niini ngadto sa Binisaya ug saulugon sa gikauyonan nga takna sa hapon sa Nobiyembre 27. Mga katiligoman nga relihiyuso, mga Pundok ug mga Panglihok kon Movements gidapit usab paghimo sa ilang kaugalingon nga mga pagpahaom. Himuon kini pangandam sa Pasko ug pasalamat sa Ginuo sa hingpit niya nga paggasa sa kaugalingon nga naghatag og bili sa matag kinabuhi. Mga tunghaan maghimo niini sa Unang Semana sa Adbiyento.

Bayanon kini nato sa nag-alirong nga kahimtang karon.

Adunay upat ka pagbatbat sa Gisugyot nga Balaudnon alang sa Kahimsog sa Pagpaanak ug sa Kamulupyohan sa 2010.

Kining mga RH nga mga balaudnon himoan og pagsuta sa usa ka komitiba sa Nobiyembre 24. Giduso kini ngadto sa Komitiba sa Kamulupyohan ug dili sa Kahimsog sumala sa naandan unta. Bukas kini nga pag-angkon nga ang mga RH nga balaudnon alang sa pagpugong sa kamulupyohan.

Anaay mga 120 ka mga bag-o nga mga kongresista. Giingnan kita nga daghan niini nila miuban paglalang sa mga RH nga mga balaudnon. Naandan kini nga mga paghuguyhugoy sa mga politiko. Wala kini hinuon magpasabot nga kon nipirma sila isip kauban nga tiglalang, nakasira na ang ilang pangisip.

Iapil nato sa atong mga pag-ampo nga ang Ginuo mububo sa iyang kahayag ug grasya ngadto niini nila. Pinatuyo nato nga iampo nga ni usa sa duha nato ka magbabalaod niuban kanila.

Mga nagduso ug nagsagang sa Reproductive Health (RH) nga balaudnon nag-ingon nga ang nag-una nga kalab-utunon mao ang pagtugot sa kababayen-an nga Pilipino sa hingpit nga pagpahigayon sa katungod nila paghimo og "nahisayod nga pagpili" sa mga kontraseptibo ug kadilikapanganak. Dili.

Ang Buhatan sa Kahimsog ug Komisyon sa Kamulupyohan mga dinagko kaayo nga nagpadangat og mga kontraseptibo ug himan sa kadilikapanganak ug ang Balaod sa Pangtanan nga Paggahin og Salapi regular nga mipadangat og salapi sa maong mga butang sukad pa sa mga tuig 1970. Mga kawani sa Buhatan sa Kahimsog DOH ug Komisyon sa Kamulupyohan bukas nagtanyag sa kalaken-an ug kababaye-an og himan sa dili na makaanak. Daghan nga mga lokal nga pangamhanan niuban sa ilang panon. Mao nga hingpit nga makapasayop nga ang RH nga balaudnon sa duha ka sanga sa Kongreso gitinguha pagtabang sa mga babaye paghimo og "nahisayod nga pagpili" sa kagamitan sa mga kontraseptibo ug mga himan sa dili na makaanak.

Matuod nga kalab-utunon ug tumong sa balaudnon paghimo sa Pangamhanan nag-una ug dili man ugaling bugtong nga tigpadangat sa kontraseptibo ug himan sa dili makapaanak ngadto sa katawhan. Ipadangat kini isip "gikinahanglan" nga tambal sa kamabungahon sa tawo, nga dili pa usa ka sakit.

Wala masulat ug kaulahian nga kalab-utunon sa balaudnon mao ang pagpugong sa kamulupyohan. Kuti nga gilikayan paggamit niining pamulong sa mga mupugong ug musabwag tungod sa politikanhon nga kahusto apan matuod walay lain.

Ang RH nga balaudnon naninguha sa kalab-utunon pinaagi sa pangtanan nga pagpugong panamkon ug pagdili pagpaanak sa Pangamhanan, ug gilagda nga pagtudlo sa sekso sa tunghaan gikan sa Kinto Grado sa walay pananghid sa mga ginikinan.

Ang balaudnon tin-aw giaghat sa himuunon kon agenda sa pangkalibotan nga pagpugong sa kamulupyohan nga naghatag sa pinakakusog nga pagsagang niini.

Kining mao nga himuunon una nga gilitok sa U.S. National Security Study Memorandum 200, nga sa laing ngalan nailhan nga ang 1974 Kissinger Report. Nilantaw kini sa linukop nga mga sangputanan sa nagpadayon nga pagtubo sa kamulupyohan sa naglambo nga mga nasod, dili ngadto sa kakabos ug kahimtang sa katilingban niini mga nasora, kondili ngadto sa ekonomiya ug kaseguroan sa Amerika.

Human niadto ang Amerika milusad sa iyang pangglobal nga tulumanon sa pagsumpo sa pagtubo sa kamulupyohan sa naglambo nga mga nasod. Paspas kini nga gisagop sa uban nga bahandianon nga mga nasod, sa Tinipong Kanasoran, sa World Bank, sa IMF, sa Asian Development Bank ug lainlain nga mga katukoran nga tigpamuhonan sa kalibotan.

Mao nga ang matuod nga punting sa mga RH nga balaudnon mao ang kagamhanan magpugong panamkon ug magpaanak.

Ang matuod nga sangputanan mao nga ang atong katawhan sa kabaryohan ug kabanikahan dili na makakugos og bata, ang bugtong matuod nga kalipay sa lisod nila nga kinabuhi.