Pray for Life the Holy Father Appeals

Pope Benedict the SixteenthXVI is calling on all Catholics to join in a Vigil for All Nascent Human Life, to be celebrated in local parishes and dioceses Saturday evening, November 27th.

After praying the midday Angelus last Sunday together with those gathered in St. Peter's Square, the Pope recalled that the event is "a joint initiative with the local Churches throughout the world and I have recommended it to be observed in parishes, religious communities, associations and movements too."

"The time of preparation for Holy Christmas is a propitious moment to invoke divine protection for every human being called into existence, and also for a thanksgiving to God for the gift of life received from our parent," he added.

This unprecedented worldwide vigil is a fitting start to Advent when we prepare for the Nativity of Jesus Christ, who gave every life its full worth and dignity. The Hoy Father will celebrate the vigil in St. Peter's Basilica on the eve of the First Sunday of Advent, at the liturgical beginning of Advent.

Letís do everything possible so that our parishes, communities, prayer groups and families join in this universal prayer for life, in communion with the Holy Father. Personal prayer in union with the Church for the intention of defending preborn human life is our duty and raises great hope that with Godís help the civilization of life and love will triumph.

According to one calculation, 55 million people were killed during the second world war. Tragically, these killings in the most deadly war in human history were a mere prelude to the tragic drama played out for the rest of the 20th century and into the 21st that hundreds of millions of innocent human beings have been killed not only through abortion, but also abortifacient birth control.

The United States Catholic Conference of Bishops (USCCB) has developed Vigil prayer aids for dioceses and parishes, which are available in multiple formats at www.usccb.org/prolife/papalvigil.

Parishes are enjoined to adapt any of the modules and translate them into Cebuano to be celebrated at a time agreed upon in the afternoon of November 27th. Religious Communities, Organizations and Movements are also encouraged to make their own adaptations. We make this as a preparation for Christmas to thank the Lord for His total self-giving to the world and for His Incarnation which gave every human life its real worth.

Pag-ampo alang sa Kinabuhi, Pangaliyupo sa Santo Papa

Si Papa Benedikto Dieseseis nanawagan sa tanan nga mga Katoliko pag-unong kaniya sa pagbilar alang sa tanan nga nagsugudsugod nga Kinabuhi sa Tawo, nga himuon sa mga parokya ug mga diosesis sa gabii sa Nobiembre 27.

Human mangadye sa Angelus niadtong miagi nga Domingo uban sa nagpundok sa Plaza ni San Pedro, nipahinundom siya nga ang kasaulogan usa ka "pasiugda uban sa mga lokal nga mga Simbahan sa tibuok kalibotan ug ko kini nga gisugyot nga sulugon sa mga parokya, mga katiligoman nga relihiyuso, mga pundok ug usab mga panglihok kon movements."

"Ang panahon sa pag-andam alang sa Balaan nga Pasko usa ka takdo nga gutlo pagsangpit sa panalipod sa Dios sa matag tawo nga gitawag ngadto sa pagkabuhi, ug usab usa ka pasalamat sa Dios sa gasa sa kinabuhi nga atong nadawat gikan sa atong mga ginikanan," midugang siya.

Kining wala pa igkita nga pangkalibotan nga pagbilar tukma nga pagsugod sa Adbiyento kanus-a nangandam kita sa Pagkahimugso ni Kristo nga mihatag sa matag kinabuhi sa hingpit nga bili ug kahalangdon. Ang Santo Papa magsaulog sa pagbilar sa Basilika ni San Pedro sa bisperas sa Unang Domingo sa Adbiyento, liturhikanhon nga pagsugod niini.

Himuon nato kutob sa mahimo nga mga parokya, pundok sa pag-ampo ug mga banay muunong niining pangkalibotan nga pag-ampo, dugtong sa Santo Papa. Pag-ampo nga personal nga dugtong sa Simbahan pahinungod sa wala pa mahimugso nga kinabuhi sa tawo usa nasto ka kaakohan ug nagpaisa og habog nga paglaom nga uban sa panabang sa Dios mubuntog ang kaugmaran kon sibilisasyon sa kinabuhi ug gugma.

Sumala sa usa ka pagbanabana, 55 ka milyon nga mga tawo gipatay sa ikaduha nga gubat sa kalibotan. Subo, kining mga pagpatay sa pinakamangilngig nga gubat sa kasaysayan sa tawo usa lamang ka pasiuna sa makapasagmuyo nga drama nga gipahigayon sa nahabilin sa ika 20 ug ngadto sa ika 21 nga gatosan nga katuigan diin gatosan ka milyon ka mga tawo gipangpatay dili lamang pinaagi sa pagpakuha kondili usab pinaagi sa makapatay nga pagkontrol sa panamkon.

Ang Komperensiya sa mga Obispo sa Amerika (USCCB) nihimo og mga tamdanan sa Pag-ampo sa Pagbilar nga makuha gikan sa www.usccb.org/prolife/papalvigil diin gisugyot ang lainlain nga mga paagi sa Pagbilar.

Mga parokya gilagdaan pagpahaom sa bisaíg unsa niining maong mga paagi ug maghubad niini ngadto sa Binisaya ug saulugon sa gikauyonan nga takna sa hapon sa Nobiyembre 27. Mga katiligoman nga relihiyuso, mga Pundok ug mga Panglihok kon Movements gidapit usab paghimo sa ilang kaugalingon nga mga pagpahaom. Himuon kini pangandam sa Pasko ug pasalamat sa Ginuo sa hingpit niya nga paggasa sa kaugalingon nga naghatag og bili sa matag kinabuhi.