popefran.jpg (3474 bytes)

Come in and Welcome to our Web Site!
Dayon Kamo ug M
aayong Pag-abot sa among
Balayan sa Lawalawaan!
All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis  Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

Archdiocese of Ozamis, Ozamiz City, Philippines               

We ... have faith and ... life (Hebrews 10,39  

me.JPG (16648 bytes)

We

Our Pope

CBCP

 MSPC DOPIM

Our Local Church  

Our Faith

Our Texts  Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project

Our Parishes

Our Schools Our Apostolates

LGBT: Not "Born That Way"

New Scientific Study Concludes Not "Born That Way"

Posted on 23 August 2016 by Fr. John Zuhlsdorf

At the National Catholic Register there is a story sure to make the writers of the National Sodomitic Reporter (aka Fishwrap) have a conniption.

Not ‘Born That Way’: New Scientific Analysis Questions ‘LGBT’ Orthodoxies

A comprehensive new survey about sexuality and gender, undertaken by leading medical experts, concludes that key theories are unsupported by scientific evidence.

A new report that examines nearly 200 peer-reviewed studies on sexual orientation and gender identity concludes that science hasn’t confirmed key theories about these subjects, including the belief that homosexuals are "born that way."

And it rejects surgical and hormonal interventions for children who identify as "transgender,"on the grounds that the large majority of such children outgrow identities that conflict with their biological sex.

"Examining research from the biological, psychological and social sciences, this report shows that some of the most frequently heard claims about sexuality and gender are not supported by scientific evidence," reads an introductory note by Adam Keiper, editor of The New Atlantis, a leading journal of science, technology and ethics that published the report, "Sexuality and Gender."

"The report has a special focus on the higher rates of mental-health problems among LGBT populations, and it questions the scientific basis of trends in the treatment of children who do not identify with their biological sex," said Keiper.

"More effort is called for to provide these people with the understanding, care and support they need to lead healthy, flourishing lives."

"Sexuality and Gender" was written by Dr. Lawrence Mayer, scholar in residence in the Department of Psychiatry at Johns Hopkins University and professor of statistics and biostatistics at Arizona State University, and Dr. Paul McHugh, professor of psychiatry and behavioral sciences at Johns Hopkins University School of Medicine who served for 25 years as psychiatrist in chief at Johns Hopkins Hospital. The study was released Aug. 22.

Bag-o Nga Panukiduki Sa Siyensiya: Wala "Sila Mangatawo Nga Ingon Niana"

Gipatik sa 23 August 2016 ni Fr. John Zuhlsdorf

Sa National Catholic Register may makapaulpot gyod sa mga magsusulat sa National Sodomitic Reporter (nga nailhan usab nga Putos-Isda).

Bag-o Nga Pagtuon Sa Siyensiya: ‘Wala Sila Mangatawo nga Ingon Niana’ Nagkwestiyon sa Gituohan sa ‘LGBT’

Usa ka malangkubon nga pagtuon bahin sa seksualidad ug kinatawhan, nga gihimo sa nag-una nga mga hanas sa medicina, naghukom nga mga nag-una nga mga pag-isip bahin niini wala dasona og pagmatuod dinha sa siyensiya.

Usa ka bag-o nga taho nga naghiling og halos 200 ka mga nanagkauban bahin sa kahilig nga seksuwal ug pagmaosa kinatawhan nihukom nga ang siyensiya wala makabulig sa nag-una nga mga teoriya bahin niini, lakip na ang pag-isip nga mga homosexual "natawo nga ingon niana."

Ug nagsalikway kini og mga pag-opera ug pag-atiman pinaagi og hormone sa mga bata nga nag-ila sa ilang kaugalingon isip "transgender," panukad nga sa dako nga kinadaghanan sa mao nga mga bata mulatas sa pagka-maosila nga nagbatok sa ilang kinatawo sa pagkatawo.

"Pagsusi sa mga panukiduki gikan sa mga siyensiya sa sikolohiya ug sosyal, kining mao nga taho nagpakita nga pipila sa mga pinakakanunay nga mabati nga mga pag-angkon bhin sa seksuwalidad ug kinatawhan wala dasoni sa pagmatuod sa siyensiya," sumala sa pasiuna nga sulat ni Adam Keiper, tigplastar sa The New Atlantis, usa ka nag-una nga mantalaan sa siyensiya, teknolohiya ug etika nga nipatik sa taho, "Seksuwalidad ug Kinatawhan."

"Ang taho may pinatuyo nga pagpunting sa labaw ka taas nga gidaghanon sa may suliran sa isip tali sa mga LGBT nga mga kamulupyohan, ug nagsukit sa panukaran kuno sa siyensiya sa pag-atiman sa mga bata nga wala mag-ila sa kauagalingon nila nga kinatawo," matod pa ni Keiper.

"Labaw nga mga paningkamot gitawag pagsangkap sa maong mga tawo sa pagsabot, pag-atiman ug pagdason nga ilang gikinahanglan pagpuyo nga baskog ug lipang."

"Seksuwalidad ug Kinatawhan" gisulat ni Dr. Lawrence Mayer, usa ka binayaran nga tigtuon nga nagpuyo sa Department of Psychiatry siha sa Johns Hopkins University, propesor sa statistics and biostatistics sa Arizona State University, ug ni Dr. Paul McHugh, propessor sa sikiyatriya ug sa mga siyensiya sa mga panglihok sa Johns Hopkins University School of Medicine nga nialagad og mga kawhaan aug lima ka mga tuig isip nag-una nga sikiyatra sa Johns Hopkins Hospital. Ang panukiduki gipagawas niadtong Agosto 22.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com