Catechesis on Gay Relationships - 8

Popular culture is what is driving the gays agenda. It is embedded in entertainment television shows, documentaries and movies. Pop culture hates Christianity. Pop culture hates all who disagree with it,

Young people are extremely vulnerable to pop culture. Not following every aspect of pop culture leaves a typical teenager out of the loop and ostracized.

As a parent, or a Church, if we teach the younger generation that homosexuality is disordered, we are seen as not compassionate, or bigots, or merely "out of touch."

We need to calmly but firmly need to emphasize the basics: the complementarity that exists between the male and the female, the generation of offspring through the union of male and female from which proceeds all family life, and the physical and affective incompatibility of homosexual relationships.

There seems to be a premise in pop culture that homosexual activity is driven by an in-born "gay" gene that is part of homosexual physiology; thereby, creating the "Civil Right" argument.

It has yet to be proven by the American Psychiatric Association or in any other competent scientific body that has not been co-opted by their political activism, yet pop culture treats it as a normal (natural) and alternate state of being.

The burden of proof remains with homosexual activists, their sympathizers in the Main Stream Media and the therapeutic community.

The source of homosexual inclinations remains a mystery to the professional therapeutic community. Is it environmental? Are people born with a certain disposition, with certain proclivities and personality traits?

The view that our emotional motives are the result of bodily chemistry or some inborn physical characteristics and that science can somehow "explain" them and provide a key for living an orderly life is very common these days.

This is part of our error: a lot of Christians confuse the Faith with human "decency". How often do we hear something like "such and such is a good person but he does not believe."

Christianity is not just another school of human decency. It is the one and only radical following of the Crucified One on the cross.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 8

Ang popular nga kultura mao ang nagduso sa gays agenda. Kini gisukip sa lingawlingaw sa mga pasundayag sa telebisynon, sa mga gidokumentohan nga pasundayag ug salida. Ang popular nga kultura nasilag sa Kristianismo, sa tanan nga dili uyon niya.

Mga batan-on ang hilabihan madutlan sa popular nga kultura. Sa dili pagsunod sa matag bahin niini ang sanglitanon nga tin-edyer magawas ug masalikway sa iyang mga kataligngan.

Isip ginikanan, kon tudloan nato anga batan-on nga kaliwatan nga ang homosexuality dili mahan-ayon, malantaw kita nga dili mabination, o mga mapihigon, o mga ‘walay kasinatian sa bag-ong kapanahonan’.

Nagkinahanglan kita nga maghinungdanon linaw ug lig-on sa mga sukaranan: ang pag-isighaomay tali sa lalake ug sa babaye; ang pagpaanak og liwat pinaagi sa paghiusa sa lalake ug sa babaye nga gikan niini nagsumikad ang tanan nga kinabuhi sa banay; ug ang sa lawas ug sa pagbati nga walay pagkahaomay sa mga homosexual nga panagdugtongay.

Mora og anaay gihuptan nang daan sa kultura nga popular nga ang lihok nga homosexual giduso gikan sa pagkatawo sa "gay" nga binhi, kalabot sa homosexual nga lawas; mao nga gikan niini namugna ang sukaranan sa "katungod nga sibil".

Pamatod-an pa sa American Psychiatric Association o sa bisan unsa nga lain nga adunay kahanas nga pundok sa siyensiya nga wala madakop sa politikanhon nga panglihok sa mga gays, apan ang kultura nga popular naglantaw niini nga normal (natural) ug lain nga matang sa kinatawo.

Ang pagpamatuod niini ilaha sa mga homosexual nga mga nagduso, sa ilang mga dumuduyog dinha sa nag-una nga mga mantalaan ug sa katilingban sa mga nanag-alim kanila.

Ang tinobdan sa mga kahilig nga homosexual nagpabilin nga tulukibon sa mga pundok sa mga nanaglihok sa mga manag-alim. Naggikan ba kini sa kaalirongan? Nahimugso ba ang katawhan nga adunay tiniman-an nga kahilig, mga kaharag ug mga taras gikan sa ilang pagkatawo?

Ang panglantaw nga ang atong mga balatianon nga nagpalihok kanato sangputanan sa katukoran sa lawas o sa daan na sa pagkatawo nga mga matang o nga ang siyensiya sa usa ka paagi "makapatin-aw" niini ug makahatag og paagi unsaon pagkinabuhi nga mahan-ayon komun kaayo karon.

Kabahin kini sa atong sayop: daghan nga mga Kristiyanos nag-isip nga ang Pagtuo mao ug usa ra sa tawhanon nga "kaligdong". Kadaghan kita makadungog nga "kana siya o kadto siya buotan nga tawo apan wala siyay pagtuo."

Ang Kristiyanismo dili lain nga tunghaan sa kaligdong sa tawo. Bugtong lamang kini nga sa gamot nga pagsunod sa Gilansang sa Krus.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com