Letter of the Archbishop on Gay Relationships  7 for July 1 of  2012

Catechesis on Gay Relationships - 7

How does one communicate positively the Church's teaching on the issue of homosexuality?

The world should understand that the principles of the Church, of Christ, in matters related to homosexuality, are not about fighting against them but for their good, for the good of their families, of their children.

We must talk about counseling Catholic homosexuals to resist homosexual practices, or what they can do about a love relationship whose physical expression is not sanctioned by Catholic teaching.

Catholic homosexuals are really called on to be heroic if not saintly in desisting from physical relationships with the same sex. It is certainly asking more of them than of heterosexual Catholics, but it is not impossible.

How to sell that to them is the problem that the Church and its pastors must face. There must be a practical way, for a Catholic homosexual to sublimate his nature, in service to the Church, in ways that will avoid temptation.

Most Catholic homosexuals would more easily, and understandably, just say "I don't care what the Church says. Nothing is more important to me than my personal happiness", as Catholic women who choose contraception and abortion do, without second thoughts.

And yet, in today's world, this is a major quandary for the Church and for its homosexual members, since culture now favors absolute indulgence of homosexual practices including same- sex marriage and parenting.

Often considered sick, deviant or sinners, gays and lesbians should be nudged towards church-steered programs designed to help them fight their homosexuality.

The aim is to convince participants they should try to choose between a "sinful" sex-life and a chaste Christian existence. This is a kind of suffering which has meaning, a suffering that they have to face each day.

Miss Gay contests should be looked down upon as they are an affront to human dignity even if they enjoy them. Specifically religious practices such as the Santa Cruzan should not be allowed to be hijacked by gays.

A human being is capable of knowing what's really important to him or her and thus of overcoming his or her feelings.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 7

Unsaon man pagpadangat nga positibo sa gitudlo sa Simbahan bahin sa hilisgotan sa homosexuality?

Sabton unta sa kalibotan nga ang mga panukaran sa Simbahan, ni Kristo, sa mga butang nga dugtong sa homosexuality, dili pagsangka batok kanila kondili alang sa ilang kaayo, sa ilang mga banay, sa ilang mga anak.

Kinahanglan hisgotan nato ang pagtambag sa Katoliko nga mga homosexual pagdumili sa mga bansay nga homosexual, o kon unsa ang ilang mahimo bahin sa kadugtong sa gugma kansang pagpadayag wala tugoti sa Simbahan.

Mga Katoliko nga mga homosexual tinuod nga gitawag pagka bayanihon kondili man ugaling pagkasantos pagdumili sa mga dugtong nga lawasnon sa managsama og kinatawo. Tin-aw nga ang gipangayo kanila labawkay sa yano nga mga tawo..

Unsaon pagbaligya niini kanila suliran nga kinahanglan atubangon sa Simbahan ug sa mga magbalantay niini. Anaa gyod tingaliy paagi nga praktikla sa Katoliko nga homosexual pagpatuboy sa iyang kinaiya, diha sa pag-alagad sa Simbahan, diha sa mga paagi nga magpalikay sa tentasyon.

Kadaghanan sa mga Katoliko nga mga homosexual sayon, ug kini masabtan, nga mag-ingon lamang, "Walay bale ang gitudlo sa Simbahan. Walay labaw ka hinungdanon kay sa personal nako nga kalipay", sama sa ginahimo sa Katiliko nga mga babaye nga magpili sa walay panagana og sumpo-panamkon ug pagpakuha.

Apan, sa kalibotan karon, usa kini ka dakoay nga kalibog alang sa Simbahan ug sa mga sakop nga homosexual, kay ang kultura karon nagdapig sa taman gayod nga pagtugot sa homosexual nga mga pagbansay lakip na ang pagminyo ug pagpaginikanan.

Sagad nga giisip nga may sakit, baligho, mga gays ug lesbians itulod unta ngadto sa mga gidumala sa Simbahan nga mga palakaw nga gitumong pagtabang kanila pagbuntog sa ilang homosexuality.

Ang tumong mao ang pagpatuo sa mga nag-apil nga magpili unta sila tali sa "makasasala" nga kinabuhi sa sekso ug sa putli nga pagkabuhi nga Kristuhanon. Matang kini sa pag-antos nga may kahulogan, pag-antos nga ilang atubangon matag adlaw.

Mga Miss Gay nga indigay lantawon unta nga dili angay kay kini panamastamas sa kahalangdon sa tawo bisan’g nangalingaw kini silang mga Miss Gay. Pinatuyo nga Kristuhanong mga kalihokan sa Santacruzan dili unta tugotan nga mabihag sa mga gays.

Ang tawo sarang makahiblo unsa ang matuod nga hinungdanon alang kaniya, lalake o babaye, ug sa ingon unsaon pagbuntog sa iya nga mga pagbati.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com