12. Today, many churches try to divorce themselves from the past and pretend that there was nothing Catholic before 1963. The problem with this approach is that it is completely artificial.

No person grows up without a past. The Catholic Church has 2000 years of heritage to offer its faithful today.

To connect ourselves to our past, here are some suggestions for my priests:

* Priests and deacons who are available to assist with the distribution of Holy Communion should do so, even if they are not concelebrating or assisting at that particular Mass.
* Sing the orations and Preface, at least at the principal Sunday Mass.
* Incense may be used at any Mass. Use incense every Sunday, at least at the principal Mass, and not only for "special occasions."
* Use Latin at every Mass, even if only for the Kyrie, Sanctus or Agnus Dei.
* Begin catechetical preparation for celebrations ad orientem, then introduce (or re-introduce) the practice gradually. Advent suggests itself as the best time for implementation (or at least preparation): the Church awaits the coming Lord, symbolized by the rising sun.
* Take advantage of all legitimate options to strengthen and amplify continuity with tradition. Use a chalice veil and burse; wear the cope whenever permitted; e.g., marriages outside of Mass, baptisms, the final commendation at the funeral Mass; wear violet or black vestments for funerals and other Masses for the Dead.
* In the weeks containing few or no feasts/memorials, celebrate one or two votive Masses, or some of the Masses for Various Needs and Occasions. No need to go the whole week using the prayers of last Sunday’s Mass.
* Mix the utilization of the Canons
* Although, lamentably, the Octave of Pentecost does not exist in the Ordinary Form, there is nothing to prevent the offering of the Votive Mass of the Holy Spirit (and thus the use of red vestments) on the ferial days after Pentecost Sunday.

This list is not exhaustive: If there are priests available, have confessions during Mass if not always, then occasionally, it is permitted and laudable; Get that schola cantorum going; have a Mass wherein everyone sings the Ordinary in chant from a Kyriale. Yes… it can be done and it doesn’t always have to be Mass VIII (De Angelis); priests should return to minding the fingers after the consecration and also where they direct their eyes; use (or put in) Communion rails.

12. Karong panahona, daghan nga mga simbahan nagsulay pagbulag gikan sa mga nangagi ug nagpaarun-aron nga walay mangalan nga Katoliko sa wala pa ang tuig 1963. Ang samok niining pag-atubanga mao nga hingpit kini nga ginamagama.

Walay tawo nga mutubo nga walay kagahapon. Ang Simbahan nga Katoliko adunay 2000 ka mga tuig nga kabilin nga sarang ikatanyag ngadto sa mga matuuhon sa niini karong panahona.

Pagpadugtong kanato ngadto sa atong kagahapon, aniay mga sugyot alang sa akong mga pari:

* Mga pari ug mga diakono nga masangpit ug mapuslan pagtabang sa Pagpakalawat maghimo unta niini, bisan og wala sila mukuyog pagsaulog o magtabang niinang mao nga Misa.
* Awita ang mga pag-ampo ug ang Prepasyo, sa labing kubos sa nag-una nga Misa sa Domingo.
* Ang Insiyenso mahimo nga gamiton sa maskin unsa nga Misa. Gamita ang insiyenso matag Domingo, sa labing kubos, sa nag-una nga Misa, ug dili sa "pinatuyo nga mga higayon."
* Gamita ang Latin sa matag Misa, bisan og alang sa Kyrie, Sanctus o Agnus Dei lamang.
* Sugdi ang katekesis pagpaandam sa mga kasaulogan nga ad orientem, dayon sa hinayhinay iduso (o iduso pag-usab) ang pagbansay niini. Panahon sa Adbiyento mao ang pinakamaayo nga higayon sa pagpatuman (o labing kubos pagpaandam) niini: ang Simbahan nagpaabot sa Ginuo nga giilhanan sa nagasubang nga adlaw.
* Pahimusli ang tanang mga tinugotan nga kapilian pagkusog ug pagpalapad sa kasinundanon uban sa tradisyon. Gamit og tabon sa kaliz ug bolsa; sul-ob og kapa sa gitugotan nga higayon: kasal gawas sa Misa, mga pagbunyag, kataposan nga pagtugyan sa Misa sa Patay; pagsul-ob og morado o itom nga mga sapot sa mga lubong ug uban nga mga Misa sa Patay.
* Sa mga semana nga diutay ra ang mga pangilin/memorial, pagsaulog og usa o duha ka mga Misa nga Panaaran, o pipila \pard softlinesa mga Misa alang sa Lainlain nga mga Panginahanglan. Dili kinahanglan nga mupalabay sa tibuok semana ginamit ang mga pag-ampo sa niagi nga Domingo.
* Sagulsagola ang mga Canon.
* Bisan og, ikaguol, ang Oktaba sa Pentekostes wala na dinha sa Kasagaran nga Matang sa Misa, walay nagpugong sa paghalad og Misa Panaaran sa Espiritu Santo (ug sa ingon sa paggamit og mga pula nga mga sapot) sa mga adlaw sa semana human sa Domingo sa Pentekostes.

Kining maong talaan dili mahuruton: Kon adunay mga pari, pakumpisala sila panahon sa Misa kondili man ugaling kanunay nan panagsa, kini gitugotan ug dalayegon; Paghimo og schola cantorum; pagsaulog og Misa diin matag usa nag-awit sa Kasagaran nga Bahin nga gi-chant gikan sa usa ka Kyriale. Oo… kini mahimo ug dili gani kanunay gamiton ang Misa VIII (De Angelis); mamalik unta ang mga pari pagbantay sa mga tudlo human sa konsagrasyon ug usab asa ipunting ang mga mata; gamit (paghimo) og mga kalawatan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com