11. We must recover the notion of singing the Mass rather than singing during the Mass, and we must find music of suitable form, beauty and holiness to do so.

Gregorian chant, being the "supreme model" and "permanent standard" of Catholic sacred music, certainly fits the bill.

We also need other music, including new compositions, that fit the bill.

A simple solution: Sing the mass in plainchant and forget the hymns. The people will respond and anyone can do it decently with very little training. After all, the mass is meant to be sung!

The single nicest change that folks can make with the music at Mass--and it's easy--is to sing a Psalm at Communion time instead of a hymn.

Like Ps. 103, with the refrain "The Lord is kind and merciful"--often used as a responsorial Psalm. You're singing Scripture and the responsorial form is just right for the Communion procession.

The first place we should start in the reform of Church Music, I think, is with the musical instruments, and styles, that are the most obvious and extreme contributors to the 'deviations' of sacred music.

Of course, we are comparing Sacred Music styles to the 'base' which is 'Gregorian Chant', as the Vatican document "Musicam Sacram" dictates.

So the pertinent question is: What EXACTLY are the most popular, and damaging, of the musical styles and instruments that cause 'serious deviations'?

So what are the most pernicious of these deviations? We probably all have our own list priorities, but at the risk of making many enemies, let me put out my list first:

1. All hand clapping during the Mass banned, regardless of principles of inculturation. Clapping of any sort is an extreme deviation from the 'spirit'/genre of Gregorian Chant.

2. All Tamborines, bongos and other forms of percussion, banned completely.

3. Electric Guitars banned. 'Tantum Ergo Sacrumentum' doesn't play well on this style of instrument..better leave the electric guitars to Televangelists Gospel Choirs.

4.Regular guitars: severe restrictions.

5. Piano's banned. Like guitars they can often play with excessive percussion rythyms. As the Church recommends, the organ should hold first place for Sacred Music.

11. Kinahanglan ulion nato ang panan-aw sa pag-awit sa Misa inay pag-awit panahon sa Misa, ug niini pangitaon nato ang honi nga angay og matang, kanindot ug kabalaan.

Ang honi nga Gregoriano, ang "kinatas-an nga sumbanan" ug "malungtaron nga sukdanan" sa honi nga Katoliko, tin-aw nga takdo sa gipangita.

Nagkinahanglan usab kita og uban nga mga honi, lakip ang bag-ong mga gipamuhat nga honi, nga takdo sad sa gipangita.

Usa ka yano nga pagsulbad: awiton ang misa sa yano nga awit (plainchant) ug kalimtan ang mga imno. Mga tawo manubag ug makahimo si bisa’g kinsa nga arang-arang niini sa diutay nga pagbansay. Total ang Misa awiton man gyod unta!

Ang bugtong kinamaayo nga mahimo sa mga tawo sa honi sa Misa–ug kini sayon–mao ang pag-awit og Salmo sa Pagpangalawat inay usa ka imno.

Sama sa Salmo 103 uban sa pagbalikbalik "Ang Ginuo maayo ug maluluy-on"–nga sagad gigamit nga Salmo Responsoryo. Niini gigamit ang Kasulatan ug ang matang sa responsoryo igo gyod katakdo alang sa panuol aron Mangalawat.

Ang unahon unta nga sugdan sa pagpabalik pag-usab sa Honi sa Simbahan, nagtuo ako, mao ang mga himan sa musika, ug ang mga urog, nga mao ang pinakadayag ug pinakahilabihan nga mga tigsalmot sa mga 'pagsimang' sa balaan nga honi.

Sayag lamang gitandi nato ang mga urog sa Balaan nga Honi sumala sa ‘lintonganay’ nga mao ang 'Honi nga Gregoriano, sa gisugo sa dokumento sa Batikano "Musicam Sacram".

Mao nga ang sibo nga pangutana mao: unsa man ang TUKMA nga pinakaampay, pinakamakadaot, sa mga urog ug mga himan sa honi nga hinungdan sa ‘kuyaw nga mga pagsimang'?

Mao nga unsa man ang pinakamakadaot niining maong mga pagsimang? Tingale kitang tanan adunay ato nga mga nanag-una nga mga gitala, apan sa pamiligro nga makabaton ako og mga kaaway niining dapita, akong itanyag ang ako og una:

1. Tanan nga pakpakpakpak sa honi panahon sa Misa idili, sa walay pagsapayan sa mga panukaran pagpasibo sa kultura. Ang pakpakpakpak sa bisan unsa nga matang dako kaayo nga pagsimang sa espiritu'/urog sa Awit nga Gregoriano.

2. Tanan nga mga gamay’ng tambol, mga bonggos ug laing mga matang sa mga pangdukdok, hingpit nga idili.

3. Mga sista nga elektriko idili. Ang 'Tantum Ergo Sacrumentum' dili bagay niining mong matang sa himan ..maayo pa ang pagpapabilin sa mga sista nga elektriko ngadto sa mga Televangelists Gospel Choirs.

4. Regular nga mga sista: pig-ot nga mga pagpugong.

5. Mga piano idili. Sama sa mga sista nga elektriko sagad nagtunog kini og hilabihan ra nga ritmo sa pagdukdok. Sumala sa gisugyot sa Simbahan, ang organo magbaton unta og nag-una nga dapit alang sa Balaan nga Musika.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com