10. From the very beginning the authorities of our Church looked into the respect due to our Lord in our worship.

One of these was the use of women of the veil on their heads. This was the first norm made by the third Pope, St. Cletus, following the teaching of St. Paul: "any woman who prays or prophesies with her head unveiled dishonors her head... That is why a woman ought to have a veil on her head, because of the angels." (1 Cor 11,10). This was the custom of the Church since then until the Nineteen-Sixties.

There are those, especially among our young people dressed in church as they used to be when we were younger, who will be uncomfortable being stared at by others who might tell them that there is something wrong with them.

If our attitude on these things is like that of these others, time will come, and indeed is here now, that everyone will just go to Mass without caring for what should be appropriately done and more seriously, wearing what they usually wear on other occasions, like for girls spaghetti straps, hip-huggers, mid-drifts, bearing cleavage, beachwear, and, for men shorts, T-Shirts for sports, etc.

In the mass we make present not only Christ’s death but also his sufferings where he was spat upon, betrayed, hit with fists, crowned with thorns, whipped, made fun of. Shall we add to these?

This is not so much to make us return to the use of the veil, but to make us retrieve our custom of deep respect in the Mass.

All this is not to make a Dress Code ordered from above, but this is about the making sure from deep inside each one of us that we deeply respect Jesus Christ who is made present at the Mass.

Hence, so that the Eucharist here in this our Local Church will be ‘firmly believed, devoutly celebrated, and intensely lived,’ the faithful are encouraged to dress appropriately for the Sacred Liturgy as befitting attendance at the most important hour of each day, most notably, with respect to Sunday Mass.

T-shirts, shorts, tennis shoes or athletic shoes and flip-flops are to be considered inappropriate attire.

All liturgical ministers are to be dressed in attire that is befitting their ministry.

Due respect is also shown by our demeanor in church. Sacred silence prior to the beginning, and at the end, of a Sacred Liturgy is to be fostered, not just as an absence of words, but to allow a quieting of spirits so as to respond to the Word and put it into action.

10. Sukad pa gayod sa sinugdan ang mga taggahom sa Simbahan mitutok sa takos nga pagtahod sa atong Ginuo dinha sa pagsimba.

Usa niini mao ang paggamit sa mga babaye og bronda. Una kini nga lagda nga gihimo sa ikatulo nga Santo Papa San Cleto, nunot sa gitudlo ni San Pablo: "ang babaye nga dili magpandong kon mag-ampo siya o magsulti sa mensahe sa Dios nagpakaulaw sa iyang bana...tungod sa mga anghel, kinahanglan magpandong ang babaye aron pagpakita nga ubos siya sa pagbuot sa iyang bana" (1 Cor 11,10). Mao kini ang naandan sa Simbahan gikan niadto hangtod sa mga tuig 1960.

May mga tawo nga sama niini, labi na dinha sa mga batan-on nga nagsapot dinha sa simbahan sama sa ilang naandan kanhi nga panapot sa mga batan-on pa kita, nga masamokan nga tutokan sa uban nga tingale mag-ingon kanila nga mora ma’g may dili mao dinha kanila.

Kon ang atong pagbati mahitungod niining mga butanga sama niining maong uban, muabot ang panahon, ug sa katinuod mora’g ania na karon, nga matag usa muadto na lang sa Misa sa walay pagtagad sa unsa unta ang angay buhaton ug labaw ka matinuuron, pagsul-ob sa naandan nila sa uban nga mga higayon, sama alang sa batan-on nga mga babaye spaghetti straps, hip-huggers, mid-drifts, bearing cleavage, beachwear, ug, sa mga lalake shorts, T-Shirts for sports, etc.

Dinha sa Misa atong gipaanaa dili lamang ang kamatayon ni Kristo kon dili ang iya usab nga mga pag-antos diin gilud-an siya, giluib, gisumbag, gipurungpurongan og mga tunok, gilatos, giyagayagaan. Ato ba kining dungagan?

Dili kini kaayo paghimo kanato pagpapabalik ngadto sa bronda, kondili paghimo kanato pagbawi sa atong nabatasan pagbaton og lawom nga pagtahod dinha sa Misa.

Kining tanan dili paghimo og Kalagdaan sa Panapot nga gisugo gikan sa itaas, kondili mahitungod kini sa pagpaniguro gikan sa kinalawoman nato nga lawom kita nga nagtahod kang Jesukristo nga anaa sa Misa.

Sa ingon, aron ang Eukaristiya sa Lokal nato nga Simbahan ‘hugot nga gituohan, kinasingkasing nga gisaulog, ug sa dakong kadasig gikinabuhi,’ ang mga matuuhon gisibot sa panapot nga angay sa Balaan nga Liturhiya isip takos sa pagtambong sa pinakamahinungdanon nga takna sa matag adlaw, labaw ka labi na kabahin sa Misa sa Domingo.

Mga t-shirts, mga purol, mga sapatos pangtennis o pangdula ug mga tsinelas hukman nga dili angay nga panapot.

Tanan nga mga ministro sa liturhiya kinahanglan magsul-ob og mga sapot nga takos sa ila nga pangalagad.

Angay nga pagtahod mapakita usab sa atong panglihok sa simbahan. Balaan nga kahilom sa dili pa, sa human na, sa usa ka Balaan nga Liturhiya palambuon, dili lamang ang pagka wala dinha sa mga pulong, kon dili pagtugot pagpahilom sa mga espiritu aron pagtubag sa Pulong ug pagkinabuhi niini.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com