3. The Liturgical Norms prescribe that sacred ministers genuflect at the beginning of Mass when coming to the altar and at the end. Also, the priest genuflects at the moment prescribed after the elevation of each of the Eucharistic species after their consecrations, and also before taking up the Host before Communion.

Otherwise everyone is supposed to bow to the altar –– even if the Blessed Sacrament is present there in a tabernacle –– or bow to the tabernacle if it is elsewhere around the sanctuary and you walk before it.

That is what is prescribed by the liturgical norms. and it’s all very fancy, but what real people are liturgically aware of is that you are disregarding the Blessed Sacrament which they can SEE –– RIGHT THERE.

You are walking by the tabernacle where they KNOW or OUGHT TO KNOW the Eucharistic Lord is really and truly present.

After a while that will take its toll on what people believe and how they themselves give reverence to the Blessed Sacrament. Like cleaning ladies.

This should be simple for Catholics: Are you walking in front of the tabernacle? Hit the deck! Genuflect!

Unless you are carrying something big or precarious, whether it is during Mass or simply heading across the sanctuary after Mass to scrape some wax off the floor, in my opinion we should genuflect when we walk before the Lord, truly present.

Bend your knee to your GOD! In the older, traditional form of Mass this was not a problem. Mass was celebrated facing the Crucifix above the Tabernacle on or slightly behind the main altar.

This may seem overly simplistic, but if the Mass were conducted ad orientem at the main altar or at a free standin altar, even if according to the Ordinary Form or Novus Ordo, which has not been abrogated, all of the genuflections foreseen during the Mass in the way it used to be celebrated (called now in the Extraordinary Form) will still be a part of the rubrics, and thus the problem would be solved.

Servers should adopt ‘default’ practice of walking in front of the freestanding altar (rather than between altar and tabernacle) and genuflecting in the middle——then at least they cannot be accused of turning their backs to the altar.

We should always genuflect to the tabernacle, whether in Mass or not……It’s our identity as Catholics

If it is Christ and IF WE TRULY BELIEVE THIS AS A FACT WRITTEN IN OUR STONY HEARTS, then Scripture tells us every knee shall bow (bend). So, let us genuflect.

3. Ang mga Lagda sa Liturhiya nagsugo nga mga balaan nga mga alagad magbaliko sa tuhod pagsugod sa Misa pag-abot sa altar ug inigkahuman. Ug usab, ang pari magbaliko sa tuhod sa tukma nga gutlo nga gibaod human sa pag-isa sa matag usa nga bayhon nga Eukaristikanhon human kini sila konsagrahi, ug sa dili pa mukuha sa sakramento sa dili pa ang pagkalawat.

Gawas niini matag usa gidahom nga mudungo ngadto sa altar –– bisan og ang Balaan nga Sakramento anaa sulod sa tabernakulo –– o mudungo sa tabernakulo kon anaa kini sa lain nga dapit sa santuaryo inig-agi atubangan niini.

Mao kana ang gisugo sa mga lagda sa liturhiya, ug kining tanan hinanduraw pag-ayo, apan sa tinuod ang giamgo sa mga tawo dinha sa liturhiya mao nga wala nimo panumbalinga ang Balaan nga Sackramento nga MAKITA nila –– DIHA GYOD.

Nag-agi ka sa tabernakulo diin NAHIBALO o UNTA MAHIBALO sila nga ang ang Eukaristikanhon nga Ginuo matuod ug tinuod nga anaa.

Dili madugay makasingil kini og dakong bayad diha sa unsa ang gituohan sa mga tawo ug unsaon paghatag og katahoran sa Balaan nga Sakramento. Sama sa mga maghihinlo.

Yano lang unta kini alang sa mga Katoliko: Muagi ka atubangan sa tabernakulo? Hagbong! Balikoa ang tuhod!

Gawas kon nagdala ikaw og bug-at o makatalagmon nga butang o panahon sa Misa o sa yano lamang nga paglabang sa santuaryo human sa Misa pagkiskis sa ispirma gikan sa salog, akong hunahuna magbaliko unta kita sa tuhod paglakaw atubangan sa Ginuo, nga tinuod nga anaa.

Balikoa ang imong tuhod atubang sa imong DIOS! Sa mas karaan, sumala sa tradisyon nga Misa, walay problema dinhi niini. Ang Misa gisaulog atubangan sa Krusipiho ibabaw sa Tabernakulo o medyo sa luyo og diutay sa altar mayor.

Mora og sobra ra kini nga pasayunsayon, apan kon ang Misa gisaulog ad orientem dinha sa altar mayor o sa gilain nga altar, bisan og sumala sa Kasagaran nga Matang kon Novus Ordo, nga wala gyod wagtanga, tanan nga mga pagbaliko sa tuhod nga gilantaw nang daan sa Misa nga naandan nga gisaulog kanhi (nga karon ginganlan na og ang Gawas sa Kasagaran nga Matang) mahimo gihapon nga kabahin sa mga kalagdaan, ug sa ingon masulbad ang problema.

Ang mga magsisilbi magsagop unta sa ‘mao kanunay’ nga bansay pagtabok sa atubangan sa gipalain nga altar (ug dili sa tunga sa linain nga altar ug sa tabernakulo) ug mubaliko sa tuhod sa tunga——sa ingon dili gyod sila masudya nga nagtalikod sila sa altar.

Magbaliko gyod unta kita kanunay sa tabernakulo, o dinha sa Misa o sa gawas sa Misa…Pagkakita kini nato nga Katoliko.

Kon kana si Kristo ug KON KITA TINUOD NGA NAGTUO NIINI ISIP USA KA MATUOD NGA GIPATIK SA ATONG BATUON NGA MGA KASINGKASING, ang Kasulatan nag-ingon tanan mangluhod. Mao nga balikuon nato ang tuhod.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com