2. The dethronement of the Blessed Sacrament has resulted in the enthronement of the clergy. The Mass has become priest-centered. The celebrant is everything.

I can hear one objection already. Where will the priest sit? The priest will sit where the priest has traditionally sat over on the side of the sanctuary

The priest is a sinner saved by grace as the people are and not the center of the Eucharist. Let us resume our rightful place before the Lord rather than instead of the Lord.

Should we be ashamed to hold the faith of two thousand years?

Nothing sets Catholics and the True Church apart from the Protestants than our belief in the Real Presence of Christ -- Body, Blood, Soul, and Divinity. It is also this belief for which many mock us.

Sadly, one does not have to look to malevolent atheists to find this supreme disrespect; rather you can find it within our own churches! At least the atheists have not been taught nor "confessed by faith" their belief in the Real Presence.

There are those within our own group who show little if any respect for the Blessed Sacrament. They enter the church without genuflecting or reverencing it, if you can even find the Blessed Sacrament in some of our churches.

Most shockingly, it is not only displayed by the laity, but also by some priests! We have all seen priests who walk past the tabernacle without reverencing it, or enter the sanctuary for Mass without genuflecting to the Blessed Sacrament.

If the priests do not show it via example, is it any surprise that their flocks do not?

This loss of a core belief is directly related to our loss of focus in our liturgies, most especially the Mass, as the worship of God and His Son’s Sacrifice on the Cross made present again on the altar.

Instead, we focus on ourselves, as Pope Benedict the Sixteenth stated in his books on the liturgy, we "create a closed circle in upon ourselves".

We must return our focus to the Real Presence and it must be preached and taught from the pulpit… and it must be believed and exampled by our priests!

Christ in the tabernacle must be returned to His rightful place on the Altar for all the faithful to see and to prostrate ourselves before Our Savior.

2. Ang pagpapahawa sa Balaan nga Sakramento misangpot ngadto sa pagpalingkod sa trono sa mga inordinahan. Ang Misa nahimo na nga nagpapataliwala sa mga inordinahan. Ang nag-una pagsaulog mao na ang tanan.

Mora’g madungog nako ang usa ka pagtutol. Asa man diay mulingkod ang pari? Ang pari maglingkod dinha diin sumala sa nabatasan siya naglingkoran, sa kilid sa santuaryo.

Ang pari usa ka makasasala nga naluwas pinaagi sa grasya sama sa mga tawo ug dili mao ang anaa sa taliwala sa Eukaristiya. Mubalik kita ngadto sa tinuod nato nga dapit atubangan sa Ginuo ug dili inay sa Ginuo.

Maulaw ba kita paghupot sa pagtuo sa duha ka kaliboan ka katuigan?

Walay makapalain sa mga Katoliko ug sa Tinuod nga Simbahan sa gikan sa mga Protestant kay sa atong pagtuo sa Matuod nga Pagkaanaa ni Kristo – Lawas, Dugo, Kalag ug PagkaDios. Pagtuo usab kini nga giyagayagaan sa daghan.

Guol nga dili na kinahanglan nga manglantaw pa kita sa mga daota’g buot nga wala managtu’g Dios pagkaplag og taas kaayo nga walay pagtahod; kay makita kini sa kaugalingon nato nga mga simbahan! Ang wala managtuo og Dios wala tudloi ni "nisugid" sa ilang pagtuo sa Matuod nga Pagkaanaa.

Sa atong kaugalingon nga pundok anaa kadtong diutay ra og mga pagpakita og pagtahod sa Balaan nga Sakramento. Manulod sila sa simbahan sa walay pagbaliko sa tuhod o paghatag og katahoran niini, kana kon makit-an ang Balaan nga Sakramento dinha sa pipila nato ka mga simbahan.

Makapauknol pag-ayo nga dili lamang kini makita dinha sa mga laygo, kondili dinha sa pipila ka mga pari! Nakamatngon kita og mga pari nga naglakaw atubangan sa tabernakulo sa walay pagpakita og katahoran niini, o nisulod sa santuaryo sa walay pagbaliko sa tuhod ngadto sa Balaan nga Sakramento.

Kon mga pari dili magsumbanan niini, makapahingangha ba nga ang ilang panon dili usab magpakita og pagtahod?

Kining pagkawagtang sa usa ka kinauyokan nga pagtuo sa laktod dugtong sa pagwagtang pagpunting sa mga liturhiya, labi na sa Misa, isip ang pagsimba sa Dios ug sa Sakripisyo sa Iyang Anak didto sa Krus nga gipaanaa pag-usab sa altar.

Nagpunting hinuon kita sa atong kaugalingon ug, sa gisulat ni Papa Benedikto Dieseseis mahitungod sa liturhiya, "nagmugna og kaalirongan nga tinakpan ngadto sa atong kaugalingon".

Ipabalik nato ang atong pagpunting ngadto sa Matuod nga Pagkaanaa ug kinahanglan iwali ug itudlo kini gikan sa pulpito, ug kinahanglan tuohan ug isumbanan sa mga pari!

Si Kristo diha sa tabernakulo kinahanglan ipabalik ngadto sa angay nga dapit niini sa Altar Mayor aron makita sa tanan nga mga matuuhon ug pagyuko nato sa atong Manunubos.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com