1. A few years ago I was alarmed by a statistic I read. Only 27 percent of Catholics in the United States believe in the Real Presence.

The doctrine of the Real Presence is at the very heart of the Catholic faith. The doctrine of the Real Presence is the belief that Jesus is really, physically, present in the form of bread and wine.

This idea draws together all the central teachings of Christian faith. It is the Incarnation, the Redemption, the Resurrection, the unity of the Body of Christ, and the promise and foretaste of heaven.

If we don't believe in the Real Presence, we might as well close the church. Some wedding photographers set up their equipment right in front of the tabernacle. They have no idea what that little box is for.

In fact, we are facing a generation of young people who are largely lost to the church because we have not given them the precious gift that is at the heart of Catholicism, that is the Real Presence of Jesus.

We are teaching our children by what we do and the way we are behaving that there is nothing special about that little white round thing, it's just a piece of bread

Mass has become simply a drama, a vehicle for whatever agenda is currently popular. The church building sometimes is no longer a place of encounter with the Lord but a sort of a social center--not a place of prayer, rather a place of chatter.

The kiss of peace seems like New Year's Eve. Christ is forgotten on the altar. The sign of peace in some churches has all the sacredness of a convention.

In some churches the tabernacle was moved from the center of the church to add emphasis to the Mass and the presence of the Lord in the reception of Holy Communion.

The experiment, however, has failed. We have lost the sense of the sacred that formerly was the hallmark of Catholic worship.

The behavior of many in the church is outrageous. In some churches when Mass is over it is impossible to spend time in prayer. The noise level reaches the pitch that one would expect at a market.

Therefore, in some places where this has been displaced, the tabernacle should be restored to its former place in the middle of the sanctuary and a campaign of re-education should be started as to the sacredness of the meaning of the Real Presence.

In many churches the "presider's" chair was placed where the tabernacle had been. Priests should be sick of sitting on the throne that should belong to their Lord.

1. Pipila na ka tuig karon nahipugwat ako sa usa ka kaihapan (statistics). Sa Amerika kawhaan og pito ka taggatosan (27%) lamang sa mga Katoliko nanagtuo sa Matuod nga Pagkaanaa.

Ang panudlo sa Matuod nga Pagkaanaa anaa sa kasingkasing mismo sa Pagtuo nga Katoliko. Ang panudlo sa Matuod nga Pagkaanaa mao ang pagtuo nga si Jesus matuod, sa lawas, anaa sa bayhon sa pan ug bino.

Kining maong pag-isip nagsuyop sa tanan nga anaa sa tunga sa mga gipanudlo sa pagtuo nga Kristuhanon. Kini ang Pagkahimong Tawo, Pagluwas, Pagkabanhaw, Kahiusahan sa Lawas ni Kristo, ug ang saad ug pasiunang pagtilaw sa langit.

Kon wala kita magtuo sa Matuod nga Pagkaanaa, tak-upon na lang hinuon nato ang simbahan. Pipila ka mga retratista sa kasal magpatindog sa ilang kasangkapan dinha atubangan gyod sa tabernakulo. Wala gyod silay panabot og unsa kana.

Sa kamatuod, nag-atubang kita og usa ka tubo sa mga batan-on nga dako nga nawala sa simbahan kay wala ikapapadangat nato kanila ang bililhon nga gasa nga anaa sa kinataliwala sa Pagkakatoliko, ang Matuod nga Pagkanaa ni Jesus.

Nagatudlo kita sa atong mga bata pinagi sa atong ginabuhat ug sa matang sa atong linihokan makita nila nga mora’g walay linahi ug talagsaon nianang ostiyas, tipik lang kana sa pan.

Ang misa nahimo na nga usa ka drama, salakyan sa unsa man ugaling ang kasamtangan nga kinaham nga himuunon kon agenda. Ang simbahan usahay dili na dapit sa pagtagbo sa Ginuo kondili usa ka matang sa hugopanan sa pundok–dili dapit sa pag-ampo, kondili usa ka dapit sa pagtabitabi.

Ang timaan sa kalinaw mora na og sama sa Gabii sa Bag-ong Tuig. Nahikalimtan si Kristo sa altar. Ang timaan sa kalinaw sa pipila ka mga simbahan mora’g ang anaa sa kombensiyon.

Sa pipila ka mga simbahan ang tabernakulo gibalhin gikan sa tunga sa simbahan aron pagpapatigbabaw sa Misa ug sa pagkaanaa sa Ginuo dinha sa pagdawat sa Balaan nga Pagkalawat.

Apan napakyas ang sulaysulay kon eksperimento. Nawagtangan kita sa pagbati sa kabalaan nga kanhi mao ang dalisayng timaan sa pagsimba nga Katoliko.

Ang linihokan sa daghan sulod sa simbahan makalilisang. Sa pipila ka mga simbahan sa pagtapos sa Misa dili mahimo ang paggahin og pipila sa gutlo sa pag-ampo. Ang gidak-on sa kasaba mao ang ginapaabot dinha sa taboan.

Mao nga sa pipila ka mga dapit diin kini gipapahawa, ang tabernakulo ipapabalik unta sa kanhi niini nga dapit sa tungatunga sa santuaryo ug sugdan unta ang kampanya pagtudlo pag-usab sa kabalaan sa kahulogan sa Matuod nga Pagkaanaa.

Sa daghan nga mga simbahan ang lingkoranan sa "tigdumala" gibutang diin dinha kanhi ang tabernakulo. Mga pari magil-asan na unta paglingkod sa trono dinha sa dapit nga iyaha ra unta sa Ginuo.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com