Please scroll down to  see the whole page.

Come in and Welcome to our Web Site!
Dayon Kamo ug M
aayong Pag-abot sa among
Balayan sa Lawalawaan!
All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis  Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

Archdiocese of Ozamis, Ozamiz City, Philippines               

We ... have faith and ... life (Hebrews 10,39  

me.JPG (16648 bytes)

We

Our Pope

CBCP

 MSPC DOPIM

Our Local Church  

Our Faith

Our Texts  Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project

Our Parishes

Our Schools Our Apostolates

Doctrine of the Faith’s Document on Same-Sex Attraction

Congregation for the Doctrine of the Faith’s Document Considerations Regarding Proposals to Give Legal Recognition to Unions Between Homosexual Persons Issued on June 3, 2003

Homosexuality gives rise to great concern in countries that have granted or intend to grant – legal recognition to homosexual unions, which may include the possibility of adopting children.

The Church’s teaching on marriage and on the complementarity of the sexes reiterates a truth that is evident to right reason and recognized as such by all the major cultures of the world. Marriage is not just any relationship between human beings. It was established by the Creator with its own nature, essential properties and purpose.

Sacred Scripture condemns homosexual acts "as a serious depravity… (cf. Rom 1,24-27; 1 Cor 6,10; 1 Tim 1,10). This judgment of Scripture does not of course permit us to conclude that all those who suffer from this anomaly are personally responsible for it, but it does attest to the fact that homosexual acts are intrinsically disordered".

If it is true that all Catholics are obliged to oppose the legal recognition of homosexual unions, Catholic politicians are obliged to do so in a particular way.

According to the teaching of the Church, men and women with homosexual tendencies "must be accepted with respect, compassion and sensitivity. Every sign of unjust discrimination in their regard should be avoided".They are called, like other Christians, to live the virtue of chastity. The homosexual inclination is however "objectively disordered" and homosexual practices are "sins gravely contrary to chastity".

The Church teaches that respect for homosexual persons cannot lead in any way to approval of homosexual behaviour or to legal recognition of homosexual unions. The common good requires that laws recognize, promote and protect marriage as the basis of the family, the primary unit of society. Legal recognition of homosexual unions or placing them on the same level as marriage would mean not only the approval of deviant behaviour, with the consequence of making it a model in present-day society, but would also obscure basic values which belong to the common inheritance of humanity. The Church cannot fail to defend these values, for the good of men and women and for the good of society itself.

The term homosexual marriage or marriage when referring to homosexual unions is meaningless and self-contradictory and should never be used.

Dokumento sa Katiligoman sa Doktrina sa Pagtuo: Mga Pag-isip Mahitungod Sa Mga Pagsugyot Pagpapalegal Sa Mga Paghiusa Sa Mga Tawo Nga Homoseksuwal Nga Gipagula Niadtong Junio 5, Sa Tuig 2003

Ang homoseksuwalidad nagpaanaa og dako nga kahingawa dinha sa mga nasod nga nitugot o buot magpatugot – og legal nga pag-ila sa mga panaghiusa nga homoseksuwal nga magpapaapil og pagkahayan mga pagsagop og mga bata

Ang gitudlo sa Simbahan bahin sa kaminyuon ug bahin sa pag-isighingpitay sa mga kinatawo nagbungat pag-usab sa usa ka kamatuoran nga dayag sa takdo nga panabot ug giila isip mao kini sa tanan nga labaw nga mga halaman sa kaliboan. Ang kaminyuon dili lamang usa ka pagdugtongay. Gitukod kini sa Magmumugna uban sa kaugalingon nga kinaiya, sa batakan nga mga hiyas ug sa tumong niini.

Ang Balaan nga Kasulatan nagkondenar sa mga lihok nga homoseksuwal "isip dako kaayo nga kahugaw… (cf. Rom 1,24-27; 1 Cor 6,10; 1 Tim 1,10). Kining hukom sa Kasulatan wala magtugot kanato paghukom nga tanan nga nanag-antos niining mao nga anomaliya personal nga may tulubagon niini, apan wala kini maghimatuod sa kamatuod nga ang mga lihok nga homiseksuwal walay kahan-ayan".

Kon matuod nga tanan nga mga Katoliko giobligar pagbatok sa legal nga pag-ila sa panaghiusa nga homosesuwal, Katoliko nga mga politiko partikular nga giobligar niini.

Sumala sa gitudlo sa Simbahan, mga lalake ug mga babaye nga adunay kahilig nga homoseksuwal "kinahanglan dawaton uban og pagahod, kamabination ug pamalatian. Likayan unta ang matag timaan sa dili makiangayon nga pagpinig mahitungod kanila". Sila gitawag, sama sa uban nga mga Kristiyanos, pagkinabuhi sa mithi sa kaputli. Hinuon ang homoseksuwal nga kahilig "sa makita walay kahan-ayan" ug mga bansay-bansay nga homoseksuwal "mga sala nga dako kaayo batok sa kaputli".

Nagtudlo ang Simbahan nga pagtahod sa homoseksuwal nga mga tawo dili gayod makapapaingon sa pagtugot sa mga gawi nga homoseksuwal o legal nga pag-ila sa paghiusa nga homoseksuwal. Ang kaayohan sa kadaghanan nagkinahanglan nga mga balaod mag-ila, maglambo ug manalipod sa kaminyuon isip kapasikaran sa banay, ang nag-una nga pundok sa katilingban. Legal nga pag-ila sa paghiusa nga homoseksuwal o pagsama niini sa kaminyuon magkahulogan dili lamang pagtugot sa matuis nga gawi, uban sa pagsangpot ngadto paghimo niini nga sumbanan sa katilingban, kondili magdulom usab sa mga bili nga iyaha sa gipanagsalohan nga kabilin sa katawhan. Dili mahimo nga mapakyas ang Simbahan pagpanalipod niining mao nga mga bili, alang sa kaayohan sa mga lalake ug sa mga babaye ug alang sa kaayohan sa katilingban mismo.

Ang pamulong kaminyuon nga homoseksuwal og kaminyuon nga nagpapunting sa paghiusa nga homoseksuwal walay kahulogan ug dili gyod unta gamiton.

 

o We

Our Pope

   CBCP

  MSPC

DOPIM

   Our Local Church  

Our Faith

Our Texts Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project Our Parishes Our Schools Our Apostolates

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com