popefran.jpg (3474 bytes)

Come in and Welcome to our Web Site!
Dayon Kamo ug M
aayong Pag-abot sa among
Balayan sa Lawalawaan!
All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis  Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

Archdiocese of Ozamis, Ozamiz City, Philippines               

We ... have faith and ... life (Hebrews 10,39  

me.JPG (16648 bytes)

We

Our Pope

CBCP

 MSPC DOPIM

Our Local Church  

Our Faith

Our Texts  Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project

Our Parishes

Our Schools Our Apostolates
Catechesis on Gay Relationships -  33

We have to teach the truths of our faith. Otherwise, there will be much thrashing around and we are left to wonder, what is the truth and does it really matter. We don’t always like the truth but souls are at stake.

Marriage has a meaning and reality within Christianity of which there are theological repercussions if it is perverted. Sexual sin and especially perverse sexual acts tend to lead to heresy, rejecting the teaching authority of the Church, the reality and power of the Sacraments, etc. Sexual sin militates against true Christian faith.

There is a difference between a male and a female. Men are not women. Many people get lost in the argument but it has to come back to the basics. The goal of sex equality is not to lose the unique identity of males and females. The goal is to grant to each that which is proper to him or her.

It is not unjust for society to differentiate between men and women. And ultimately, no matter what any legislator will do, we will go on being men and women and that will never change, nor will guys ever be able to reproduce. Basics, basics, basics.

The Church will have to go underground for a while. It’s going to be illegal to be Catholic. We haven’t seen anything yet. We are going to have a minor chastisement due to our sins in this regard. But just when it seems that the faith has disappeared, it shall return.

The time may be coming shortly when we are forbidden to state the basic truths of the Church. Will we then have the courage to proclaim Christ’s truth with the possibility of losing our freedom, or perhaps even shedding our blood?"

Homosexuality is a developmental disorder. It was listed as a mental illness by the manual of psychologists until it was removed in the 1970's due to political correctness and pressure.

The problem for the faithful is that they have fallen for the argument that homosexuality is normal and biological instead of the truth that it is a disorder caused by trauma. Hence they are led to believe that there is nothing wrong with being homosexual and that one can be a healthy "chaste" homosexual. You can have a homosexual identity and lifestyle with the caveat that you should not engage in homosexual acts.

The truth is that those who suffer from Same Sex attraction and the homosexual disorder need tremendous psychological, emotional, and spiritual counseling, guidance, and treatment, something that a a real apostolate can provide. That is real charity.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships -  33

Kinahanglan itudlo ang kamatuoran sa atong pagtuo. Kondili, daghang mga kiskisi ug matingala unya kita kon unsa gyoy kamatuoran, ug kini hinungdanon ba gyod? Dili kanunay buot kita sa kamatuoran apan ang kaluwasan nag-agad niini.

Ang kaminyuon may kahulogan ug kamatuid sulod sa Kristiyanismo nga, kon tuison, may mga sangputanan nga teolohikanhon. Ang sala sa pangsekso labi na ang hiwi nga mga binuhatan, makapapadulong sa erehiya, pagsalikway sa gahom sa pagtudlo sa Simbahan, sa kamatuod ug gahom sa mga Sakramento, ubp. Ang sala nga pagnsekso nagabatok sa tinuod nga pagtuo nga Kristuhanon.

Anaay kalahian sa lalake ug sa babaye. Mga lalake dili mga babaye. Daghang mga tawo masalaag sa pakighisguthisgot apan kinahanglan muadto kita sa mga sukaranan. Ang kalab-utunon sa pagsama ra og kinatawhan dili pagwagtang sa iyaha nga nga pagkasiya sa lalake ug sa babaye. Ang kalab-utunon mao ang paghatag sa matag usa unsa ang tarong alang kaniya.

Dili dili makiangayon sa katilingban pagpalahi sa mga lalake ug sa mga babay. Ug sa kaulahian, bisa’g unsay himuon sa mga magbabalaod, mag-isigpadayon kita nga o mga lalake o mga babaye ug kana dili gyod mausab, ni mga lalake makapanamkon. Mga batakan, mga batakan, mga batakan.

Ang Simbahan mutago sa kasamtangan. Mahimo unya nga supak sa balaod ang pagka Katoliko. Wala pa kita makasaksi sa tanan. Makasinati unya kita og usa ka gamaygamay nga paglatos ug paglutos tungod sa atong mga sala bahin niini. Apan diha nga mora’g ang pagtuo nawagtang na, mubalik pa gyod kini.

Ang panahon sa makadiyot muabot nga tingale kanus-a did-an kita pagsulti sa batakan nga mga kamatuoran sa Simbahan. Aduna ba unya kitay kalig-on pagmantala sa mga kamatuoran ni Kristo nga tingale mawagtangan kita og kagawasnon, o tingale makapatulo kita sa atong dugo?

Ang homoseksuwalikda usa ka nagalambo nga walay kahan-ayan. Sakit kini sa utok kanhi sumala sa manuwal sa mga sikolohista hangtod nga gitangtang kini sa mga tuig 1970 tungod sa politikanhon nga pagkatinuod ug pagduso.

Ang suliran alang sa mga matuuhon mao nga natunto sa pangatatrongan nga ang homoseksuwalidad normal ug biolohikanhon imbis sa kamatuoran nga usa kini ka walay kahan-ayan tungod sa trauma. Maoy naingnan nga gipatuo sila nga walay daotan sa pagkahomoseksuwal ug nga mahimo ang "putli" nga homoseksuwal. May pagkahomoseksuwal kuno ka sa imong pagkaikaw ug sa matang sa pagpuyo kon dili lang maghimo’g homoseksuwal nga buhat.

Ang kamatuoran mao nga kadtong nag-antos og kahilig sa managsama og kinatawo nagkinahanglan og dako kaayo nga pagtultol sa sikolohiya, ea mosyon, ug sa espiritu, ug pagtambal, usa ka butang nga matuod nga apostolado. Kana ang matuod nga gugma.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com