popefran.jpg (3474 bytes)

Come in and Welcome to our Web Site!
Dayon Kamo ug M
aayong Pag-abot sa among
Balayan sa Lawalawaan!
All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis  Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

Archdiocese of Ozamis, Ozamiz City, Philippines               

We ... have faith and ... life (Hebrews 10,39  

me.JPG (16648 bytes)

We

Our Pope

CBCP

 MSPC DOPIM

Our Local Church  

Our Faith

Our Texts  Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project

Our Parishes

Our Schools Our Apostolates
Catechesis on Gay Relationships - 32

CLAIMS vs. the  EVIDENCE (continued)

Claim 3. The only disadvantages of homosexuality are those caused by social disapproval and discrimination.

To mistakenly support three out of four gay identified men in their identification with homosexuality is not a benign mistake. Bailey (of the twin study) recently examined the question as to whether homosexuality is associated with a higher level of psychopathology. He concluded:

"Homosexuality represents a deviation from normal development and is associated with other such deviations that may lead to mental illness.. [ or, another possibility]... that increased psychopathology among homosexual people is a consequence of lifestyle differences associated with sexual orientation."

He specifically cited ... noted that it would be a shame if "sociopolitical concerns prevented researchers from conscientious consideration of any reasonable hypothesis."

The specific concern in supporting young men in a gay identification is that innumerable studies from major centers around the US and elsewhere note that a twenty-year-old man who identified himself as gay carries 30% (or greater) risk of being HIV positive or dead of AIDS by age 30.

Claim 4. A society composed of same-sex couples raising children in family-like units will differ from a society composed of traditional family units in no undesirable ways.

There has recently been an attempt to demonstrate that raising children in a same-sex household has no ill effect. These studies are few in number, none have ever looked at those areas where difficulties would be expected and one of the most repeatedly cited researchers was excoriated by the court for her testimony when she refused to turn over her research notes to the court even at the urging of the ACLU attorneys for whom she was testifying.

What is known, from decades of research on family structure, studying literally thousands of children, is that every departure from the traditional, stable, mother-father family has severe detrimental effects upon children; and these effects persist not only into adulthood but into the next generation as well.

In short, the central problem with mother-mother or father-father families is that they deliberately institute, and intend to keep in place indefinitely, a family structure known to be deficient in being obligatorily and permanently either fatherless or motherless.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 32

Mga PANGANGKON batok PANGMATUOD (sumpay)

Pangangkon 3.Bugtong mga bikil sa homoseksuwalidad mao ang walay pagtugot ug ang pagpinig sa katilingban.

Ang sayop nga pagsagang og tulo sa upat ka gitino nga mga gay nga mga tawo nga nipailaha sa ilang homoseksuwalidad dili maayuhon nga sayop. Si Bailey (sa duha niya ka pagtuon) nisusi sa pangutana kon ang homoseksuwalidad dugtong ba sa usa ka labaw nga gitas-on nga sakit sa utok. Ug nihukom siya:

"Ang homoseksuwalidad naglawas og usa ka pagtipas gikan sa normal nga paglambo ug dugtong sa uban nga sama nga mga pagtipas nga nagpaingon ngadto sa sakit sa utok.. [ o, lain nga kahayan]... nga nadako nga sakit sa utok dinha sa mga tawo nga homoseksuwal nagsangpot sa mga kalahian sa matang sa kinabuhi nga dugtong sa seksuwal nga pahianad."

Tinuyo niya nga gitala ... gipasabot nga ikaulaw nga "mga kahingawa nga sociopolitikal magpugong sa pagdukiduki gikan sa masunuron sa tanlag nga pagtuon sa maskin unsa nga makatarunganon nga pangagpas."

Ang tino nga kahingawa sa pagsagang sa mga batan-on sa ilang panghimatuod nga sila mga gay mao nga dili maihap nga mga pagtuon gikan sa mga dagko nga mga sentro sa Amerika ug sa ubang mga nasod nagmatuod nga usa ka nag-edad og beinte ka tuig nagdala og treinta ka porsiento (o mas dako) nga HIV ug mamatay sa AIDS pag-edad og 30.

Pangangkon 4. Katilingban nga gilangkob og mga nagmatuto og mga bata sa managasama og kinatawo nga mga kapikas lahi sa naandan walay wala pangandoya nga kalainan sa usa ka katilingban nga gilangkob og naandan nga mga banay.

Karong bag-o adunay pagsulay pagpakita nga pagmatuto og mga bata sa usa ka panimalay sa managsama og kinatawo walay dili maayo nga sangputanan.. Kining mao nga mga pagtuon diutay ra, wala gyoy nagtutuok niadtong mga natad diin gipaabot nga may mga kalisod ug usa ka labi nga gibalibalik pagtutok nga tigdukiduki gikasuk-an sa hukmanan sa pagdumili niya paghatag sa iyang testimonyo sa hukmanan bisan og giawhag siya sa mga manlalaban sa ACLU alang kang kinsa nagtestimonyo siya.

Ang nahibaloan gikan sa napuloan ka mga tuig pagdukiduki bahin sa katukoran sa banay sa pagtuon sa tininuod kaliboan ka kabataan, mao nga matag biya sa naandan, lig-on, inahan-amahan nga banay adunay malisod nga sangputanan nga makadaot sa mga bata; ug kining mao nga mga sangputanan padayon dili lamang sa pagkahamtong kondili sa kaliwatan.

Sa mubo, ang anaa sa tunga nga suliran sa inahan-inahan og amahan-amahan nga banay mao nga kini tinuyo gayod nga nagtukod, ug nagtumong sa padayon pagpaanaa og usa ka katukoran sa banay nga nailhan nga kulangon dha sa pagka walay tapos nga o walay amahan o walay inahan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com