popefran.jpg (3474 bytes)

Come in and Welcome to our Web Site!
Dayon Kamo ug M
aayong Pag-abot sa among
Balayan sa Lawalawaan!
All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis  Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

Archdiocese of Ozamis, Ozamiz City, Philippines               

We ... have faith and ... life (Hebrews 10,39  

me.JPG (16648 bytes)

We

Our Pope

CBCP

 MSPC DOPIM

Our Local Church  

Our Faith

Our Texts  Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project

Our Parishes

Our Schools Our Apostolates

Catechesis on Gay  Relationships - 31

CLAIMS vs. THE EVIDENCE

Claim 1. That homosexuality has been repeatedly demonstrated to be, and is in fact, an innate, genetically-determined condition.

Dean Hamer of the National Institutes of Health performed and published the research ... came to the following conclusions:

"Our data do not support the presence of a gene of large effect influencing sexual orientation..."

Simon LeVay, a neuroanatomist at The Salk Institute in San Diego ... acknowledged:

"It's important to stress what I didn't find. I did not prove that homosexuality is genetic, or find a genetic cause for being gay. I didn't show that gay men are born that way, the most common mistake people make in interpreting my work. Nor did I locate a gay center in the brain."

Claim 2. That homosexuality is an immutable state of an individual.

Whether it is deemed a "disorder" or not, it is undesirable to many, and susceptible to change. The evidence for this fact should not be obscured by the false assumption that homosexuality is either innate and unchangeable, or a "lifestyle choice" and changeable at will. It is neither. It is, in other words, similar to most human characteristics, and shares with them the typical possibilities for, and difficulties in, achieving sustained change.

Dr. Lisa Diamond, a professor at the University of Utah, concludes that, "Sexual identity is far from fixed in women who aren't exclusively heterosexual."

Dr. Robert Spitzer... concluded:

"I'm convinced from the people I have interviewed, that for many of them, they have made substantial changes toward becoming heterosexual...I think that's news...I came to this study skeptical. I now claim that these changes can be sustained."

When he presented his results to the Gay and Lesbian committees of the APA, anticipating a scientific debate, he was shocked to be met with intense pressure to withhold his findings for political reasons. Dr. Spitzer has subsequently received considerable "hate mail" and complaints from his colleagues because of his research.

It is also the case, well-documented but unobserved and unremarked upon, that the majority of "homosexuals" become " heterosexual" spontaneously, without therapy. (Claims to be continued)

 

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 31

Sumpay: Mga PANGANGKON batok PANGMATUOD

Pangangkon 1. Nga ang homoseksuwalidad gibalikbalik pagpakita nga, ug nga sa tinuod, usa ka gikan sa pagkatawo, nga piho na gikan sa mga ginikanan sa pagkahimuso sa tawo.

Si Dean Hamer sa National Institutes of Health nga nihimo ug nipapatik og pagdukiduki ... niabot sa musunod nga mga konklusyon:

"Ang mga datos wala magsagang sa pagkaanaa og gikan sa pagkatawo nga kaingnanan sa kahilig nga seksuwal..."

Si Simon LeVay, usa ka neuroanatomista sa Salk Institute sa San Diego ... niila:

"Hinungdanon ang paghimug-at sa wala makaplag. Wala imatuod nga gikan sa pagpanamkon ang homoseksuwalidad ni gikan sa ginikanan ang pagka-gay. Wala nako ipakita nga ang mga gay natawo nga ingon niana, ang pinakakumon nga sayop nga gihimo sa mga tawo sa paghubad sa obra nako. Ni natumbok nako dinha sa utok usa ka sentro sa kaingnanan.."

Pangangkon 2. Nga ang homoseksuwalidad dili na mausab nga kahimtang nga kinaugalingon sa usa ka tawo.

Bisa’g giisip nga kini"walay kahan-ayan" o dili, dili kini angay sa daghan, ug sarang adunay kausaban. Ang ebidnesiya niini dili unta maduloman sa bakak nga pagpangako nga ang homoseksuwalidad o gikan sa pagkahimugso ug dili walay kausaban o usa ka “pagpili og matang sa kinabuhi” ug mabuutbuot pagusab-usab. And duha dili tinuod. Sa lain nga mga pulong susama kini sa kinadaghan nga ilhanan sa tawo, ug nag-ambit kanila sa kasagaran nga mga mahinabo sa, ug kalisod dinha sa, pagkab-ot og kausaban nga mapadayunon.

Si Dr. Lisa Diamond, propesor sa the Unibersidad sa Utah, nihukom nga, "Ang pagkamaosiya nga seksuwal layo kaayo nga piho dinha sa mga babaye nga heteroseksuwal."

Nihukom si Dr. Robert Spitzer...:

"Natino nako gikan sa mga tawo nga akong gipangutana, nga sa daghan kanila nihimo sila og maunuron nga kausaban sa  pagkahimo nga heteroseksuwal...Ako nagtuo nga balita kana... Ako madudahon nga nihimo niining pagtuona. Karon angkunon nako nga kining mga kausaban magmapadayunon."

Sa pagpakita sa mga resultado ngadto sa mga komitiba sa Gay and Lesbian sa APA, gipakaingon niya’g daghan ang  mga lantugi, nakurat siya nga nakahibalag siya’g hugot nga pagtukmod nga pugngan ang iyang mga namatod-an tungod sa politika. Dayon si Dr. Spitzer nakadawat og daghan nga mga "hate mail" ug mga reklamo gikan sa iyang mga kauban sa buhat tungod sa iyang pagdukiduki.

Mao usab kini ang kabutang, maayo nga dinokumentohan apan wala matngoni ug wala hisgoti, nga kinadaghanan sa mga "homosexuals" mahimo nga "heterosexual" sa pagkinaugalingon lamang , nga walay panambal. (Sumpayan)
 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com