Catechesis on Gay Relationships - 28

The Church will not give up its defense of marriage (by Federico Lombardi, November 10, 2012).

In recent days there have been three worrying events concerning legislation on marriage.

In Spain, the Constitutional Court has refused an appeal that challenged the existing law, which excludes all reference to the difference between a man and a woman and simply mentions spouse A and B; this remains then the situation.

In France, the Government has presented a bill for the transformation of marriage, so as to include same-sex marriage.

In the United States, some of the referendums held on the same day as the presidential elections in various States have, for the first time, delivered an outcome favourable to same-sex marriages.

It is therefore clear that in western countries there is a widespread tendency to modify the classic vision of marriage between a man and woman, or rather to try to give it up, erasing its specific and privileged legal recognition compared to other forms of union. It is nothing new. This we had already realised.

Nevertheless, the matter does not cease to amaze: Because we should be asking if this really corresponds to the feelings of the people, and because the logic of it cannot have a far-sighted outlook for the common good.

Not only the Catholic Church is saying this; it was pointed out clearly by the Chief Rabbi of France in a well-reasoned statement. It is not, in fact, a question of avoiding unfair discrimination for homosexuals, since this must and can be guaranteed in other ways.

It is a question of admitting that a husband and a wife are publicly recognised as such; and that children who come into the world can know, and say they have, a father and a mother. In short, preserving a vision of the human person and of human relationships where there is a public acknowledgement of monogamous marriage between a man and woman is an achievement of civilisation.

If not, why not contemplate also freely chosen polygamy and, of course, not to discriminate, polyandry? It is not expected, then, that the Church will give up proposing that society recognise a specific place [and EXCLUSIVE PLACE!] for marriage between a man and a woman.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 28

Ang Simbahan dili gyod mubiya sa iyang pagpanalipod sa kaminyuon (gikan ni Federico Lombardi, Nobiembre 10, 2012).

Karong bag-o adunay makapabalaka nga mga hitabo mahitungod sa pagbalaod baihin sa kaminyon.

Sa Espa a, ang Pangkonstitusyon nga Hukmanan nibalibad sa hangyo nga nihagit sa balaod nga nagdili pagpaapil sa tanan nga pagpunting sa kalahian sa lalake ug sa babaye ug yano lamang nga nagngalan og kapikas A ug kapikas B; kini nagpabilin nga mao lang gihapon nga kahimtang.

Sa Francia, ang Kagamhanan nipresentar og usa ka balaudnon nga magpausab sa kaminyuon aron paglakip sa kaminyuon sa managsama og kinatawo.

Sa Amerika, pipila ka mga pakisayod nga gihimo sa adlaw sa piniliay sa pagkapresidente dinha sa pipila ka mga Estado, sa una nga higayon, nipahimo og sangputanan nga nagdapig sa kaminyuon sa managsama og kinatawo.

Mao nga tin-aw nga sa mga nasod sa kasadpan anaay lapad nga kahilig pagpausab sa naandan nga paglantaw sa kaminyuon sa usa ka lalake ug sa usa ka babaye, o gani pagbiya niini, pagpapas sa iyaha ra ug pribilehiyado nga pag-ila sa balaod nga tandi sa uban nga mga matang sa paghiusa. Dili kini bag-o. Ato na kini nga gisinati.

Apan hinuon, kining butanga wala muhunong pagpahibulong; Kay managpangutana unta kita kon kini takdo ba sa mga pagbati sa katawhan, ug kay ang panabot niini dili makahimo og lsyo-nga-paglantaw nga pag-isip alang sa kaayohan sa kadaghanan.

Dili lamang ang Simbahan nga Katoliko ang nag-ingon niini; tin-aw kini nga gipunting sa Pangulo nga Rabbi sa Francia sa usa ka maayong pagkaisip nga pamahayag. Sa kamatuod dili kini paglikay og dili makataronganon nga pagpinig sa mga homoseksuwal, kay mapasalig man kini sa laing mga paagi.

Bahin kni sa pag-angkon nga usa ka bana ug sa usa ka asawa nga publiko nga giila nga ingon niana; ug nga mga anak nga mahimugso sa kalibotan makahibalo og, ug makaingon nga sila adunay, usa ka amahan ug usa ka inahan. Pagpapabilin sa mubo ga pagsulti og usa ka panglantaw sa kakinsaan sa tawo ug sa panagdugtongay sa tawo diin adunay publiko nga pag-ila og tinagsa lamang ka kaminyuon tali sa lalake ug ug sa babaye usa ka kakab-otan sa buhilaman.

Kon dili, ngano man nga dili man maglaraw og gawasnon nga pagpili og dagha’g asawa ug, ug dili pagpinig, tin-aw, sa dagha’g bana? Nan, wla paabota nga ang Simbahan mubiya pagtanyag nga ang katilingban mag-ila og pinatuyo nga dapit [ug IYAHA LAMANG NGA DAPIT!] alang sa kaminyuon tali sa usa ka lalake ug usa ka babaye.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com