For November 18, 2012: Catechesis on Gay Relationships - 27

Catechesis on Gay Relationships - 27

The Homosexually Oriented Person and the Church

Despite the "glamorization" of homosexuality in modern society, we do not serve the good of our fellow man by encouraging this approach. Sacred Scripture clearly teaches that God does not condone homosexual acts. 

Consequently, the Church has consistently taught that homosexual acts are a violation of Catholic sexual ethics. 

Unfortunately, those who advocate such acts attempt to ridicule orthodox Church teaching by misstating authentic Church teaching as condemning not simply acts, but homosexual persons themselves.

Holding that all persons are created in the image and likeness of God, the Church most certainly does not condemn homosexual persons. The Church condemns using human sexuality for purposes contrary to that for which it is divinely intended, which includes engaging in homosexual acts. We must understand it is the act, not the person which is the issue. Let us considers this point in further detail.

Homosexuality is defined as "relations between men, or between women, who experience exclusive or predominant sexual attraction towards persons of the same sex."

While the exact "causes" of homosexual orientation remain uncertain, until relatively recently, most psychiatrists considered this orientation an abnormal condition.

In 1973, the American Psychiatric Association changed its diagnostic manual to reflect the term "sexual orientation disturbance." This was modified in 1978 to "egodystoni" ("distressful to the patient"); with all reference dropped in 1987.

The psychiatric community admitted at the time that this move did not "so much reflect a scientific judgment on the cause or nature of homosexuality, as the view that to label homosexuality as abnormal is to stigmatize persons who are content with this condition, and to encourage homophobia and discrimination against them." 

Note here that we are not "labeling" the person; we are speaking of "orientation," not person. Indeed, as the Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF) teaches, "the Church provides a badly needed context for the care of the human person when she refuses to consider the person as a ‘heterosexual’ or a ‘homosexual,’ and insists that every person has a fundamental identity: the creature of God, and by grace, his child and heir to eternal life."

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 27

Ang Tawo nga Adunay Kahilig nga Homoseksuwal ug ang Simbahan

Bisan sa "pagpapamalamaton" sa honoseksuwalidad diha sa binag-o nga katilingban, dili kita makaalagad sa kaayohan sa atong isigkatawo pagdasig niining mao nga kahimoanl. Ang Balaan nga Kasulatan ngatudlo nga ang Dios dili nagpalabay o magpatugot sa mga buhat nga homoseksuwal. 

Busa, ang Simbahan masubayon nga nitudlo nga mga buhat nga homoseksuwal usa ka paglapas sa seksuwal nga lagdasan nga Katoliko. 

Guol, kadtong nagduso niining mao nga mga lihok nagsulay pagbiaybiay sa matuod nga pagtulon-an sa Simbahan sa sayop nga paglitok sa pagtulon-an niini isip naghukom dili lamang sa mga buhat kondili sa mga tawo.

Paghupot nga tanan nga mga tawo gimugna sa larawan ug kasamahan sa Dios, ang Simbahan kinatin-aw nga dili maghukom sa mga tawo nga homoseksuwal. Ang Simbahan naghukom sa paggamit sa seksuwalidad sa mga tumong nga supak sa gitinguha niini sa Dios, nga kini naglakip sa paghimo og mga buhat nga homoseksuwal. Kinahanglan musabot kita nga ang lihok o buhat , ug dili ang tawo, mao ang hilisgutan. Ato kining lantawon nga labaw ka lapad.

Ang homoseksuwalidad gipiho nga mao ang "pagdugtongay og mga lalake, o mga babaye, nga nagsinati og mailinon o mao ra gayod o nagpasulabi nga pagkadani sa pangsekso ngadto sa mga tawo nga managsama og kinatawo."

Samtang ang tukma nga "mga hinungdan" sa pagkakahilig nga homoseksuwal nagpabilin nga dili tin-aw, kinadagahanan sa mga sikiyatra hangtod karong bag-o, nilantaw niining mao nga kahilig isip gawas sa gikalagdaan nga kahimtang.

Sa 1973, ang American Psychiatric Association niusab sa tandaanan niini sa panghiling diha sa paggmit sa pamulong "pagsamoksamok sa kahilig nga seksuwal." Giusab kini sa 1978 ngadto sa"egodystoni" ("makapasakit sa pasyente"); apan ang tanan nga mga makapaila sa nag-antos niini giwala.

Ang mga sikiyatra niangkon niadtong higayona nga kining mao nga lakang "wala kaayo magpakita og hukom sa siyensiya sa hinungdan o kaunsaan sa homoseksuwalidad, kondili nga ang pagngalan sa homoseksuwalidad isip dili sumala sa lagda mao ang pagpakaulaw og mga tawo nga nagmiangayon niining mao nga kahimtang, ug pagdasig sa homophobia ug pagpinig batok kanila." 

Atong timan-an nga dinhi wala kita "magmatang" og tawo; ato nga gihisgotan ang "kahilig," dili ang tawo. Sa kamatuod, sa gitudlo sa Congregation for the Doctrine of the Faith (CDF), "ang Simbahan naghatag sa gikinahanglan pag-ayo nga nag-alirong nga kahimtang alang sa pag-atiman sa tawo sa pagdumili niini paglantaw sa tawo isip ‘heteroseksuwal’ o ‘homoseksuwal,’ ug nangusog nga matag usa may pagkasiya nga sukarananon: ang linalang sa Dios, ug, pinaagi sa iyang grasya, iyang anak ug manununod sa tunhay nga kinabuhi."

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com