For November 11, 2012: Catechesis on Gay Relationships - 26

Catechesis on Gay Relationships - 26

Marriage is a normative social institution; its reason for being is to support and encourage a certain type of union that is long-lasting, child-centered and faithful.

Marriage is a key institution in producing, rearing and nurturing the next generation. Therefore, putting same-sex unions on the same level as marriage would be a move in exactly the wrong direction we need to take in order to cope with family difficulties.

The forms of marriage in diverse societies share some common features. Marriage creates rights and privileges between the couple and their children. It is also normative, defining for the children what the relationship is and what purposes it serves. Same-sex marriage puts all this at risk.

Marriage law has recognized the reality that only the sexual relationship of a man and a woman can lead to the conception of a child. This creates a state interest in the marital relationship that just does not exist in other relationships.

Marriage has also always been considered to require a man and a woman because the unique contributions of men and women to child rearing cannot be duplicated by any other contexts in which child rearing takes place.

Marriage is not a social construct but exists according to an original design pre-existent to the law. Thus, parenting by a same-sex couple would not be a source of public benefit because it denies the child either a father or a mother, inevitably leading to problems.

The bishops' conferences of England and Wales, Canada, and the United States have all recently published documents arguing against granting legal recognition to same-sex unions.

Pope John Paul II too has spoken out on issue, in particular during his address to the English and Welsh bishops in Rome for their five-yearly visit. Of particular concern, noted John Paul II, "is the need to uphold the uniqueness of marriage as a lifelong union between a man and a woman in which as husband and wife they share in God's loving work of creation. Equating marriage with other forms of cohabitation obscures the sacredness of marriage and violates its precious value in God's plan for humanity."

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 26

Ang kaminyuon malagdaon nga katukoran sa katilingban; ang hinungdan nga anaa kini mao ang pagsagang ug pagdasig og kahiusahan nga malahutayon, maanakon ug matinud-anon.

Ang kaminyuon yawe nga katukoran sa pagpaanak, pagmatuto ug pag-amuma sa sunod nga kaliwatan. Mao nga ang pagpasama sa paghiusa sa managsama og kinatawo ug sa kaminyuon lihok nga tataw nga bali og paingnanan nga atong kinahanglan aron pagsugakod sa mga kalisdanan sa banay.

Mga matang sa kaminyuon sa lainlaing katilingban nag-ambit og gipanagsalohan nga kagawian. Ang kaminyuon nagmugna og mga katungod ug pribilehiyo sa mga kapikas ug sa ilang mga anak. Malagdaon usab kini pagpiho alang sa mga anak og unsa ang pagdugtongay ug unsa ang mga tumong niini. Pagminyo sa mga managsama’g kiantawo nagpakuyaw niini.

Ang balaod sa kaminyuon niamgo sa kamatuod nga ang seksuwal nga dugtongay sa usa ka lalake ug usa ka babaye makapaingon sa pagpanamkon og anak. Nagmugna kini og kaikag sa estado sa pagdugtongay nga minyo nga wala gyod dinha sa uban nga mga matang sa pagdugtongay.

Ang kaminyuon kanunay usab nga giisip sa pagkaanaa og usa ka lalake ug usa ka babaye kay ang mga pagtampo nga ilaha ra gayod sa mga lalake ug sa mga babaye sa pagmatuto og bata dili matugbang sa maskin unsa nga uban nga nag-alirong nga kahimtang diin ipamatuto ang usa ka bata.

Ang kaminyuon dili tinukod sa katilingban kondili anaa sumala sa sinugdanan nga kahikayan nga nag-una sa balaod. Sa ingon ang pagginikanan sa mga managsama og kinatawo dili tinobdan og kaayohan sa publiko kay naghikaw kini sa bata og amahan o inahan, nga magdala gyod og mga suliran.

Ang mga hugpong sa kaobispohan sa England ug Wales, Canada, ug sa Amerika karong bag-o nipapatik og mga dokumento nga nilantugi batok sa pagpadangat og pag-ila sumala sa balaod sa paghiusa sa managsama og kinatawo.

Si Papa Juan Pablo Dos nisulti sa tataw niining mao nga hilisgotan sa pakigpulong sa mga obispo sa Englan ug Wales sa Romba sa taglima ka tuig nga pagduaw. Partikular nga kahingawa, ni Papa Juan Pablo Dos pa, "ang panginahanglan paglaban sa pagkawalay tumbas sa kaminyuon isip tibuok kinabuhi nga kahiusahan sa usa lalake ug usa ka babaye diin isip bana ug asawa nag-ambit sila sa mahigugmaon nga buhat sa Dios sa paglalang. Pagpasama sa kaminyuon sa ubang pag-uban pagpuyo nagdulom sa kabalaan sa kaminyuon ug naglapas sa bili sa laraw sa Dios alang sa katawhan."

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com