For November 4, 2012: Catechesis on Gay Relationships - 25

Catechesis on Gay Relationships - 25

Denying marriage to homosexual couples does not demonstrate unjust discrimination or lack of respect, because marriages and same-sex unions are essentially different realities.

To uphold God's intent for marriage, in which sexual relations have their proper and exclusive place, is not to offend the dignity of homosexual persons.

Marriages and same-sex unions are fundamentally different.

For several reasons a same-sex union contradicts the nature of marriage. It is not based on the natural complementarity of male and female; it cannot cooperate with God to create new life; and the natural purpose of sexual union cannot be achieved by a same-sex union.

Persons in same-sex unions cannot enter into a true conjugal union. Therefore, it is wrong to equate their relationship to a marriage. The legal recognition of marriage, including the benefits associated with it, is not only about personal commitment, but also about the social commitment that husband and wife make to the well-being of society. It would be wrong to redefine marriage for the sake of providing benefits to those who cannot rightfully enter into marriage.

Some benefits sought by persons in homosexual unions could already be obtained without regard to marital status. For example, individuals can agree to own property jointly with another, and they can generally designate anyone they choose to be a beneficiary of their will or to make health care decisions in case they become incompetent.

Across times, cultures and very different religious beliefs, marriage is the foundation of the family. The family, in turn, is the basic unit of society. Thus, marriage is a personal relationship with public significance.

The state has an obligation to promote the family, which is rooted in marriage. Therefore, it can justly give married couples rights and benefits it does not extend to others. Ultimately, the stability and flourishing of society is dependent on the stability and flourishing of healthy family life.

The state or the Church could not redefine marriage, as it was given by God. Marriage is a basic human and social institution. Though it is regulated by civil laws and church laws, it did not originate from either the church or state, but from God. Neither church nor state can alter the basic meaning and structure of marriage.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 25

Pagdili sa kaminyuon sa mga kapikas nga homoseksuwal wala magpadayag og dili makiangayon nga pagpinig o kakulang sa pagtahod, tungod kay mga kaminyuon ug paghiusa sa managsama og kinatawo batakan nga nanaglahi.

Paglaban sa tuyo sa Dios alang sa kaminyuon, diin mga pangsekso adunay ila nga tukma ug kinaugalingon nga dapit, dili pagsilag sa kahalangdon sa mga tawo nga homoseksuwal.

Ang mga kaminyuon ug ang mga paghiusa sa managsama og kinatawo sukarananon nga managlahi.

Sa daghang katarongan ang usa ka paghiusa sa managsama og kinatawo nagbalitok sa kinaiya sa kaminyuon. Wala kini ipanukad sa kinaiyanhon nga paghaomay sa lalake ug babaye; dili kini makauban paglihok sa Dios pagmugna og bag-o nga kinabuhi; ug ang kinaiyanhon nga tumong sa pangseksuwal dili makab-ot sa paghiusa sa managsama og kinatawo.

Mga tawo diha sa paghiusa sa managsama og kinatawo dili makasulod sa matuod nga paghiusa nga minyo. Mao nga sayop pagpasama niini sa tinuod nga paghiusa nga minyo. Pagpalegal sa kaminyuon lakip sa mga hinabang dugtong niini, dili lamang bahin sa personal nga pagtahan, kondili sa katilingbanon usab nga gihimo sa bana ug sa asawa alang sa kaayohan sa katilingban. Masayop ang pagpiho pag-usab sa kaminyuon aron pagpadangat og mga hinabang sa mga dili sumala sa balaod nga makasulod sa kaminyuon.

Pipipla sa mga hinabang nga gipangayo sa mga tawo nga anaa sa paghiusa nga homoseksuwal makuha na sa walay pagsulod sa kahimtang nga minyo. Pananglitan mga tinagsa nga mga tawo dinuyogay nga mag-uyon pagbaton og kabtangan, ug sa tinanan makatudlo sila kang bisan kinsa kanila pagka tinabangan sa ilang testamento o paghimo og mga hukom alang sa pag-atiman sa panglawas kon magdaot ang usa.

Latas sa mga panahon, kultura ug maglahi kaayo nga pagtuo sa relihiyon, ang kaminyuon mao ang sukaranan sa banay. Ang banay sa iyang kabahin mao ang sukaranon nga celyula sa katilingban. Sa ingon, ang kaminyuon usa ka personal nga dugtongay nga adunay sangputanan sa publiko.

Ang estado adunay katungdanan pagpalambo sa banay, nga gigamot sa kaminyuon. Mao nga makiangayon nga makahatag kini sa mga minyo og mga katungod ug hinabang nga dili niini mapaadto sa uban. Sa kaulahian ang kalig-on ug paglipang sa katilingban nag-agad sa kalig-on ug paglambo sa himsog nga kinabuhi sa banay.

Ang esgtado ug ang Simbahan dili makapiho pag-usab sa kaminyuon, kay gihatag kini sa Dios. Angkaminyuon sukaranon nga katukoran sa tawo ug sa katilingban. Bisan og malagdaan kini og mga balaod sa estado ug sa Simbahan, wala kini maggikan ni sa Simbahan ni sa estado, kondili sa Dios. Ni ang Simbahan ni ang estado makapausab sa sukaranon nga kahulogan ug tinukoran sa kaminyuon.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com