Catechesis on Gay Relationships - 23

Catechesis on Gay Relationships - 23

There are many roots of same-sex attractions. From many years of research and pastoral practice there are four principal factors, which, individually or collectively, contribute to same-sex attractions.

One is the inability of the child to identify with the gender of the same-sex parent. This occurs when the same-sex parent does not make himself or herself psychologically accessible to the child.

There is a need for the child to identify with the same-sex parent. By identifying with his father, a little boy begins the process of achieving masculinity; by identifying with her mother, a little girl begins a similar process toward femininity.

The second factor is an overweening relationship with the opposite-sex parent. For example, a mother of a large family, whose husband is working several jobs, forms an excessively close relationship with her youngest. She really blocks her son's access to his father. It must be kept in mind that parents are usually unaware of the harm that they do to the child.

The third aspect is a failure to identify with members of one's own sex during childhood and adolescence. A son who has not identified with his father, or even older brothers, will lack confidence in his relationships with other boys in their games. He will tend to spend time with girls as his companions. He tends to avoid team sports games.

Another example is a girl who perceives her mother as weak, because she always gave in to her domineering father. The girl tells herself that she is not going to be weak like her mother -- she'll be like her father. She becomes aggressive like him and later feels physically attracted to women.

The fourth contributing factor is emotional and sexual abuse in childhood and adolescence. An example of emotional abuse would be a father who gives special attention to several older sons who excel in team sports, while neglecting the youngest son who does not engage in sports. An example of sexual abuse would be sexual seduction of an adolescent by an adult.

Girls can be emotionally abused in many ways. Some girls are treated as a boy, spending little time with girls and much time with boys in sporting events; other girls are emotionally neglected by the father and witness the father mistreating the mother.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 23

Anaay daghan nga mga gamot sa kahilig sa managsama og kinatawo. Gikan sa daghang mga tuig nga dukiduki ug bansay nga pastoral may upat ka mga nag-una nga mga hinungdan, nga, sa tinagsa o sa hinugpong, nagsalmot niining kahiliga.

Usa ang walay kaantigo sa bata pagpanagsama sa kinatawo sa sama-og-kinatawo nga ginikanan. Mahitabo kini diha nga ang sama-og-kinatawo nga ginikanan (lalake o babaye) wala magpaduol nga sikolohikanhon sa bata nga sama’g kinatawo.

Anaay panginahanglan sa bata pagpanagsama sa sama-og-kinatawo nga ginikanan. Sa panagsama sa amahan ang bata nga lalake magsugod sa palakaw pagkab-ot og paglinalaki; sa panagsama sa inahan, ang bata nga babaye nagsugod sa palakaw paingon sa pagkababayen-on.

Ang ikaduhang hinungdan mao ang naghingapin nga dugtong sa lai’g knatawo nga ginikanan. Pananglitan, usa ka inahan sa dako nga banay, kansang bana daghan og pangempleyo, nagmugna og naghingapin ra nga kaduol sa iyang kamanghoran. Sa kamatuod nag-ali siya sa pagduol niini sa iyang amahan. Kinahanglan hinumdoman nga mga ginikanan sagad wala mag-amgo sa kadaot nga ilang gihimo sa bata.

Ang ikatulo nga kabahin usa ka kapakyas pagpasama sa mga sakop sa mga sama’g kinatawo sa pagkabata ug pagkabatan-on. Usa ka lalake nga anak nga wala magpasama sa iyang amahan, bisan gani sa magulang nga mga lalake, kulang og pagsalig da iyang mga pagdugtong og uban nga mga lalake sa ilang mga dula. Mahilig siya pagpalabay og panahon uban og mga babaye. Mahilig siya paglikay og mga dula sa paugnat.

Lain nga panig-ingnan ang usa ka batang babaye nga nisabot sa iyang inahan nga huyang, kay kanunay siya nga muhural sa harihari niya nga amahan. Ang batang babaye magkanayon sa kaugalingon nga dili magmahuyang sama sa iyang inahan - magpakasama siya sa iyang amahan. Magmaisugon siya sama kaniya ug sa kadugayan mubati siya’g kahilig sa mga babaye.

Ang ikaupat nga nagtampo nga hinungdan mao ang pasipala sa pagbati ug sa sekso sa pagkabata ug pagkabatan-on pa. Panig-ingnan sa pasipala sa pagbati ang amahan nga pinatuyo nga magtagad sa daghan nga mga magulang nga mga anak nga lalake nga manghawod sa mga dula samtang nagbiya sa kinamanghuran nga lalake nga wala mag-apil niini. Panig-ingan sa pasipala sa sekso mao ang paghaylo ngadto sa pagkadaotan sa usa ka batan-on sa mga kamot sa hamtong.

Mga babaye mapasipad-an sa pagbati sa daghang mga paagi. Pipila tagdong mga lalake, magpalabay’g diutayng panahon uba’g mga babaye ug dakong panahon uba’g mga lalake sa mga paugnat; uban nga mga babaye gipasagdan sa pagbati sa amahan ug naglantaw sa amahan nga nagdaugdaog sa inahan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com