For October 14, 2012: Catechesis on Gay Relationships   22

Catechesis on Gay Relationships - 22

The Instruction bases itself on the priest's "configuration to Christ" and the "spiritual paternity" that it includes. Thus the Church speaks to us about those truths of which she is a teacher -- in fact the preeminent teacher -- as opposed to speaking in terms of clinical psychology, where she is a pupil. The good that she is guarding is a spiritual good, and she views homosexuality as contrary to the affective maturity that is a component of this good.

The Instruction makes it clear that no one can carry homosexual baggage across the seminary threshold. If homosexual propensities were transitory and were put behind, one can be given the chance to proceed. If homosexual propensities are deeply rooted, one should be treated gently and with respect (con rispetto e delicatezza), but one does not get in the door.

The Instruction's footnote number 10, cites the May 16 2002 CDW letter, which said, "A homosexual person, or one with a homosexual tendency is not fit to receive the sacrament of Holy Orders." Its citation here indicates plainly that the CDW letter still has directive force and the Church teaching on which it is grounded has not been changed or "surpassed" in any substantive way.cf. http://www.adoremus.org/Notitiae-Ordination.html 

The Instruction tacitly dismisses the tendentious claims that homosexuality is innate, or unchangeable, or changeable only in rare circumstances. While it acknowledges the disorder can be deep-seated in some persons, it maintains that it may also be just an adolescent hang-up one can leave behind. This is as it should be. As the self-designation "gay" indicates, adult homosexuality is essentially frivolous, and no one can really take it seriously. Or better, the only circumstance in which we can take it seriously is in the case of persons who are trying to rid themselves of it.

The Instruction says that men with transitory homosexual tendencies may be admitted provided such tendencies are "overcome at least three years before ordination to the diaconate." The three-year plan applies to tendencies, not "activity".

The Instruction seems to insist that "the candidate himself is the man most responsible for his own formation." Sure, a crypto-gay can lie his way through to ordination if he's devious enough. But if so, his choice for duplicity -- that is, for adolescent dishonesty -- performatively concedes the truth of the teaching he's trying to circumvent. But the good news is that there are honest men out there with the guts to tell the truth and to let the Church be the place where Christ changes them.

Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations 
with regard to Persons with Homosexual Tendencies
in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20051104_istruzione_en.html 

Katechesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 22

Ang Pahimangno gipanukad sa "pagpahulma kang Kristo" sa pari ug sa "espirituhanon nga pagkaamahan" nga gilakip niini. Sa ingon ang Simbahan nagasulti kanato mahitungod niadtong mga kamatuoran nga siya usa ka magtutudlo -- sa kamatuod ang nag-una nga magtutudlo - isip atbang sa pagsulti sa mga pulong sa sikolikanhon nga panambal, diin usa siya ka tinun-an. Ang kaayo nga iyang gibantayan kaayo nga espirituhanon, ug siya naglantaw sa homoseksuwalidad isip sukwahi sa kahamtong sa pagbati nga kabahin niining mao nga kaayo.

Ang Pahimangno naghimo nga tin-aw nga walay usa makadala og homoseksuwal nga karga latas sa tikanganan sa seminaryo. Kon mga kahilig nga homoseksuwal panahunon ug nabiyaan, mahatagan og kahigayonan ang usa ka tawo pagpadayon. Kon mga kahilig nga homoseksuwal lawom nga nakagamot, siya hinayhinayon pagtratar ug uban og pagtahod (con rispetto e delicatezza), apan kini siya dili makasulod sa pultahan.

Ang sinulat num 10 sa ubos sa panid sa Pahimangno, naghisgot sa Mayo 16 2002 CDW nga sulat, nga nakanaayon, "Usa ka homoseksuwal, o may homoseksuwal nga kahilig dili sarang makadawat sa sakramento sa Balaan nga mga Orden." Kining mao nga hisgot yanong nagpaila nga ang sulat sa CDW usa gihapon ka direktiba ug ang gitudlo sa Simbahan nga gipasikaran niini wala usba o "malabwi" sa maskin unsa nga hnungdanon nga paagi.

Ang Pahimangno hilom nga nagtaktak sa mahiligon nga mga angkon nga ang homoseksuwalidad gikan sa pagkatawo, o dili mausab, o talagsa lamang nga mausab. Samtang kini nag-angkon nga ang walay kahan-ayan napahamutang nga lawom kaayo sa pipila ka mga tawo, naghupot kini nga usa lamang usab kini nga bitin-bitin sa bayong-bayong ug mapabiyaan. Kini mao gyod. Sa gipunting sa pagngalan sa kaugalingon nga "gay", ang homoseksuwalidad batakan nga binuang, ug walay usa nga magmatinuoran niana. O labing maayo, ang bugtong kahimtang diin magmatinuuron ang tawo niini mao ang kahimtang diin mga tawo magsulay pagpawagtang gikan kanila niini.

Ang Pahimangno nag-ingon nga mga lalake nga adunay panahunon nga mga kahilig madawat kon ang maong mga kahilig "gibuntog labing kubos tutulo ka tuig sa wala pa ang odrdinasyon pagkadiakono." Ang tulo ka tuig nga laraw gipunting sa mga kahilig, dili ang "panglihok".

Ang Pahimangno mora’g nagpamugos nga "ang kandidato mismo mao ang adunay labing dako nga kaakohan sa iyang pag-umol." Tinuod, usa ka nagtago-nga-gay makalimod sa pagpaingon niya sa ordinasyon kon igo siya nga maikyason. Apan mao kini, ang pagpili niya pagpanglimbong -- sa ato pa, binata nga walay kaligdong -- sa lihok nag-uyon sa kamatuod sa gitudlo nga gisulayan niya paglihay. Apan ang maayong balita mao nga adunay ligdong nga mga lalake sa kalibotan uban og kaisog pagsulti sa kamatuoran ug pagpatugot nga ang Simbahan mao ang dapit diin si Kristo magpausab kanila.

Concerning the Criteria for the Discernment of Vocations
with regard to Persons with Homosexual Tendencies
in view of their Admission to the Seminary and to Holy Orders: http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20051104_istruzione_en.html 

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com