Catechesis on Gay Relationships - 21

Homosexuals in the West were campaigning for recognition of their identity as a group and for acceptance of their practices.

Their considerable success led to unprecedented political and social recognition and a sea change in the attitude toward homosexuality among large segments of the public.

Psychologists, politicians, liberal Protestant churches and the media played active roles in promoting the "Gay Revolution."

Like abortion, homosexuality came to be seen, in most industrialized countries, as normal, moral and an acceptable choice for individuals to make.

Christians defending traditional teaching came more and more to be depicted as prejudiced individuals denying civil rights to a persecuted minority, homosexuals.

From 1961 the official Instruction on homosexuality and the priesthood was one approved by John XXIII in 1961. It was strict, stipulating that entrance "to religious vows and ordination should be barred to those who are afflicted with evil tendencies to homosexuality or pederasty, since for them the common life and the priestly ministry would constitute serious dangers."

This 1961 document was widely ignored. At most seminaries, homosexuality has not been an obstacle either to admittance or to ordination.

Most of the homosexuals who entered the priesthood from 1970 to 1990 have remained celibate and lived the lives of faithful priests.

That is true, but there's considerable evidence some did not keep their vows and have lived as active homosexuals, ignoring or rejecting Church teachings.

The document is brief, its language moderate and its focus narrow. Its purpose is to correct one specific practice, not to theologically or philosophically comment on contemporary culture, evil or the concupiscence of humankind.

We can give the document’s essential message in one sentence. "The Church, while profoundly respecting the persons in question, cannot admit to the seminary or to Holy Orders those who practice homosexuality, present deep-seated homosexual tendencies, or support the so-called 'gay culture'."

The document is a functional directive, more an exhortation to take a course of action than a developed argument as to why that action must be taken.

Katechesis Mahitungod sa mga Gay Relationships - 22

Mga homoseksuwal dinha sa Kasadpan nangampanya og maayo alang sa pagpailhon sa ilang pagkasila isip pundok ug alang sa pagdawat sa ilang mga binuhatan.

Ang dudaghan nila nga kalamposan nidala ngadto sa wala pa sukad mabuhat nga mao ang pag-ila kanila dinha sa politika ug dinha sa katilingban ug kini daw usa ka kausaban sa dagat nga lantaw sa homoseksuwalidad sa dagko nga bahin sa publiko.

Mga sikolohista, mga politiko, mga liberal nga mga Simbahan nga Protestante ug ang media adunay dako nga malihukon nga papel pagpalambo sa gitawag og "Gay Revolution."

Sama sa aborsiyon, ang homoseksuwalidad nahimo nga nakita, sa mga may dinagko nga mga industriya nga mga nasod, nga normal, moral ug madawat nga pagpili sa tinagsa ka mga tawo.

Mga Kristiyanos pagpanalipod sa gitugyan nga pagtudlo nag-anam pagkagihulagway nga mga tawo nga mapihigon nga nagdili sa mga katungod nga sibil ngadto sa usa ka gilutos nga minoriya, ang mga homoseksuwal.

Gikan sa 1961 ang gigamhan nga sugo sa homoseksuwalidad ug sa pagkapari mao ang giaproba ni Papa Juan Beintetres sa 1961. Mapig-uton kadto, nga nagtino nga ang pagsulod "sa mga panaad nga relihiyuso ug sa ordinasyon idili niadtong mga nanag-antos sa daotan nga mga kahilig sa homoseksuwalidad ug pagpanamastamas og mga bata, tungod kay alang kanila ang kinabuhi nga komun ug ang pangalagad nga parianon maglangkob og mga maugdang nga mga kakuyaw."

Kining dokumento sa 1961 lapad nga gibaliwala. Sa kinabag-an nga mga seminaryo, ang homoseksuwalid wala mahimo nga babag o sa pagpasulod sa seminaryo o sa pagpaordinar.

Kadaghanan sa mga homoseksuwal nga nisulod sa pagkapari gikan sa 1970 ngadto 1990 nipabillin nga celibato o putli ug nipuyo og mga kinabuhi sa matinud-anon nga mga pari.

Tinuod kini, apan may ubay-ubay nga pagmatuod wala tumana sa pipila ang panaad nila ug nipuyo nga mga homoseksuwal nga aktibo, nagbaliwala o nagsalikway sa gitudlo sa Simbahan.

Ang dokumento mubo, ang pinulongan niini igo-igo ug ang punting piot. Ang tumong niini mao ang pagpatul-id sa usa ka piho nga gibansay, ug dili paghubit nga teolohikanhon o pilosopikanhon sa kasamtangan nga halaman, sa kadaotan o sa kahigal sa katawhan.

Mapulong og mubo ang batakan nga mensahe sa dokumento. "Ang Simbahan, samtang lawom nga nagtahod sa mga tawo nga gihisgotan, dili makapapasulod sa seminaryo o sa Balaan nga mga Ordinasyon niadtong nagbansay sa homoseksuwalidad, nagpakita og lawom nga napahamutang nga kahilig niini, o nagsagang sa ginganla’g 'gay culture'."

Ang dokumento usa ka direktiba sa paglihok, labaw nga usa ka awhag paghimo og paagi sa paglihok kay sa usa ka nalambo nga pangatarongan ngano nga himuon kanang mao nga lihok.

 

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com