Catechesis on Gay Relationships - 20

Can celibate homosexuals be ordained -- yes or no? This question must be answered clearly and absolutely for the good of the Church.

Given the sex saturated culture, bishops must make it absolutely clear that they do not permit homosexuals to enter the seminary or be ordained to the diaconate or priesthood.

"When dealing with homosexual tendencies that might only be a manifestation of a transitory problem, as, for example, delayed adolescence, these must be clearly overcome at least three years before Diaconal Ordination."

The Vatican has been very clear. They have said that no person with the "tendency" [orientation, direction, inclination, whatever synonym one might wish to use] to homosexuality, even if only temporary, can be admitted to the Diaconate or the Priesthood.

This means that a person must have escaped all traces of homosexuality in their lives for at least 3 years before they can be ordained to the diaconate or the priesthood. The Church has officially taken an absolutely clear stand that they will not ordain to the diaconate or the priesthood people with homosexual tendencies of any kind, permanent or only temporary.

All the Vatican documents dealing with the training of men for the priesthood call for an "affective maturity" of the seminarian.

What does this mean? It does not mean that one has an attraction to men, nor does it mean that one is neutral with no sexual interest for women or men. Rather it means that one has a healthy and morally good attraction to women.

Someone who is struggling with homosexual feelings is far from the mark. If they discover that they have these homosexual feelings which persist during their seminary life, they should be kindly told to go home and visit with a spiritual director and a psychologist while going out on a date with some women. Hopefully, they will discover the beauty of the woman.

They should never be allowed to continue to live in a seminary in close quarters with men. This can only exacerbate an already growing problem. These men desperately need to discover the beauty of the female!

This is in perfect conformity with John Paul II's teaching on the Theology of the Body

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 20

Maordinahan ba ang putli nga mga homoseksuwal -- oo o dili? Kining mao nga pangutana kinahanglan nga tubagon nga tin-aw ug sa bug-os gayod alang sa kaayohan sa Simbahan.

Tungod kay anaa may halaman nga gitophan sa pangsekso, mga obispo kinahanglan bug-os nga magpatin-aw nga dili sila magtugot nga mga homoseksuwal musulod sa seminaryo o maordinahan sa pagka diakono o pagkapari.

"Sa paglantaw sa mga kahilig nga homoseksuwal nga tingale pagpadayag og lumalabay nga suliran, sama, pananglitan, sa naangan-angan nga kahingkod, kinahanglan nga kini tin-aw nga mabuntog sa labing kubos tutulo ka tuig sa dili pa ang Ordinasyon sa pagkadiakono."

Tin-aw kaayo ang gilagda sa Batikano. Nilagda kini nga walay tawo nga adunay "kahilig" [paanad, kalahay, o unsa man ugaling nga kapulong ang buot gamiton] sa homoseksuwalidad, bisan og lumalabay, dawaton ngadto sa Pagkadiakono o Pagkapari.

Kini nagpasabot nga usa ka tawo kinahanglan nakalingkawas sa tanan nga inagian sa homoseksuwalidad sa ilang kinabuhi labing kubos tulo ka tuig nga maordinahan sila pagkadiakono o pagkapari. Ang Simbahan nihupot og tin-aw kaayo nga baruganan sa dili pag-ordinar sa pagkadiakono o pagkapari sa mga tawo nga may kahilig nga homoseksuwal sa maskin unsa nga matang, nga nagpabilin o lumalabay lamang.

Tanan nga mga dokumento sa Batikano nga nagpunting sa pagtudlo og mga tawo ngadto sa pagkapari nagtawag og "kahamtong sa pagbati" gikan sa mga seminarista.

Unsa may gipasabot niini? Wala kini magpasabot nga ang usa ka lalake may pagkadani og lalake, ni nagpasabot nga ang usa ka lalake neyutral nga walay interes nga seksuwal sa babaye o sa lalake. Nagpasabot hinuon kini nga ang usa ka lalake may himsog ug moral nga maayo nga pagkadani sa mga babaye..

Ang usa nga nagbisog sa mga pagbati nga homoseksuwal layo kaayo sa marka kon kalab-utunon. Kon makakaplag sila nga aduna sila niining mao nga mga pagbati nga homoseksuwal nga nagpadayon dinha sa ilang kinabuhi sa seminaryo, hinayhinayon sila nga ingnon pagpauli ug pagduaw og direktor sa espiritu ug usa ka sikolohista samtang maghimo og pakigkita og pipila ka mga babaye. Gilaoman nga makakaplag kini sila sa kaanyag sa usa babaye.

Dili gyod sila tugotan pagpadayon pagpuyo sa seminaryo diin dug-ol kaayo managpuyo ang mga lalake. Magpasamot lang hinuon kini sa anaa na nga suliran. Kining mao nga mga tawo bug-os nga magkaplag sa kaanyag sa babaye!

Kini hingpit nga haom gyod kaayo sa Teolohiya sa Lawas nga gitudlo ni Papa Juan Pablo Dos.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com