For September 16, 2012: Catechesis on Gay Relationships - 18

Catechesis on Gay Relationships - 18

Just how widespread is homosexuality among the clergy? For obvious reasons, no reliable statistics are available.

Mention is seldom, if ever, made of the moral failing on the part of the priest. Sodomy is a mortal sin, and this sin is compounded on the part of the priest because it involves a further violation of his promises of chastity, in addition to the hypocrisy implicit in his acting against his role of moral teacher and helper of souls.

Silence on this subject is baffling to lay Catholics, who naturally wonder whether there is double standard in operation that censures lay people but excuses clergy, that censures heterosexual but excuses homosexual vice.

Why does the laity so seldom protest? By a curious irony, it is often the more than ordinarily God-fearing people who find themselves reduced to silence on this issue. This is because the spontaneous disgust that sodomy arouses in normal persons simultaneously evokes, in the Christian, compassion for those wretched enough to be afflicted with such disordered appetites.

The Catholic Church, being Christ’s bride without spot or wrinkle, is indefectible. She is holy because Christ is holy; she is perfect because Christ is perfect. She can not teach error. Her ministers, however, have sinned in the past, sin now, and will sin in the future until the second coming of Christ.

What to do?

The policy should be made explicit that homosexuals are not admitted into the seminaries. Among other things, this will result in an increase in vocations, and those of the right kind.

Restore simplicity to priestly life. Physical comfort is the oxygen that feeds the fires of homosexual indulgence. Cut it off. It goes without saying that reforming bishops should lead by example in this department and not simply exhort.

Challenge priests uneasy with their priesthood. A pastor who sees that a parishioner has left his wedding ring behind on his "boys’ night out" has the duty to ask for an explanation; by the same token lay people should not be shy about confronting priests who put off the outward signs of their priesthood.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 18

Unsa man gyod kalapad ang homoseksuwalidad dinha sa mga pari? Tin-aw gyod nga wala gyoy makita nga giton-an sa gidaghanon o estadistika niini.

Gamay ra kon aduna man ugaling nga pagahisgotam sa kapakyas nga moral kabahin sa pari. Ang pagbansay sa sodomia sala nga mortal, ug kining mao nga sala kabahin sa pari nadungagan kay naglambigit kini og dugang nga kalapasan sa iyang gisaad sa kaputli, dugang sa psgkamaot sa iyang paglihok batok sa iyang papel isip magtutudlo nga moral ug magtatabang sa mga kalag.

Ang kahilom bahin niini makapahingangha sa mga Katoliko nga laygo nga natural naghunahuna nga anaay duha ka sukdanan sa pagbadlong sa mga laygo ug dili pagbadlong sa mga pari sa usa og sama ra nga buhat, nga badlungon ang heteroseksuwal nga buhat ug dili ang bisyo nga homoseksuwal.

Ngano man nga usahay ra man mututol ang mga laygo? Sa usa ka makapatingala nga pamali, sagad ang labaw nga mahadluon sa Dios ang dili makaako pagpalitok sa ilang pagtutol niining mao nga hilisgutan. Kini tungod kay sa anaa dayong kaligutgot sa kalaw-ayan nga maanha sa normal nga tawo madungan sa mapukaw, dinha sa usa ka Kristiyanos, sa kamabination ug kaluoy alang niadtong alaot kaayo nga nadapatan sa ingon nga walay kahan-ayan nga mga kahinaman.

Ang Simbahan nga Katoliko, esposa ni Kristo nga walay mantsa ni kunot, dili magun-ob. Balaan kini siya tungod kay si Kristo balaan, hingpit siya tungod kay si Kristo hingpit. Dili siya makatudlo og sayop. Apan hinuon ang iyang mgaministro naakasala kanhi, makasala karon, ug makasala sa umaabot nga mga panahon hangtod sa sunod nga pag-anhi ni Kristo.

Unsa may himuon?

Tataaw unta nga himuon ang palisiya nga mga homoseksuwal dili pasudlon sa mga seminaryo. Uban sa uban nga mga butang musangpot kini sa pagdaghan sa mga bokasyon, mga bokasyon nga tarong ang matang.

Ipapabalik ang kayano sa kinabuhi nga parianon. Kaharuhay sa lawas mao ang makapahimsog sa mga kalayo sa patuyang nga homoseksuwal. Putlon kini. Dili na kinahanglan isulti pa nga mga magpamaayo nga obispo magpangulohan pinaagi sa panig-ingnan dinhi niining bahina ug dili mag-awhag lamang.

Hagiton ang mga pari nga magil-asanon sa ilang pagkapari. Usa ka kura nga makakita nga usa ka parokano wala magdala sa singsing sa kaminyuon sa paglingawlingaw uban sa barkada may kaakohan nga mapatin-awan, sa mao lang gihapon nga kinubtnan mga laygo dili unta mangiulaw pagsukmat sa mga pari nga magbiya sa makit nga mga timaan sa ilang pagkapari.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com