For September 9, 2012: Catechesis on Gay Relationships - 17

Catechesis on Gay Relationships - 17

This series on Gay Relationships would not be complete if we omit the scandal involving homosexual priests. This is an attempt at an explanation and not justification.

This appears to be true: they involve not rape but seduction; they involve not a sole sin, mistake, or indiscretion but a series of seductions by priests who are serial seducers; most of the victims have been young male teenagers, not little boys.

The Church did not have this trouble fifty years ago. The Church then had a bigger pool from which to pick its priests. And the young seminarians were fed by belief, love, tradition, and devotions.

But in the decades since, the world changed, and the pool from which the Church picked her priests became narrower, shallower.

Fifty years ago hale and eager young men entered the priesthood out of devotion and gave their celibacy and chastity to God as a gift, to join in his sufferings and deepen their commitment to serving others——to serving, that is, a family of strangers in a place called a parish. There were scandals here and there and problems; some priests left to marry, or for other reasons. But mostly it worked.

It was unthinkable then and a source of much wonder that a priest would leave the priesthood.

But in the past 40 years or so, many young men who were less clear-minded, who were ultimately less devoted, put themselves forth for the priesthood. And the Church took them.

Some, perhaps many, were sexually ambivalent, or confused, or burdened. Certainly some of them saw themselves as homosexual in their orientation, and some perhaps hoped the Church’s very limits and strictures might help them, might protect them from their own desires. And some no doubt became priests in part in hopes they would find comfort surrounded by those who shared their burden.

In any case some of them rose, gained power, prestige, and local respect, and became sexual bullies——predators who preyed on 12- and 14-year-old boys in their ambit. And they got away with it. And one priest saw another get away with it, and he tried to get away with it too.

Unfortunately, the Church turned a blind eye, not institutionally but in case after case, instance after instance, until it might as well have been institutional policy. And for a long time the Church got away with it.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 17

Kining serie bahin sa mga Gay nga Pagduntongay dili hingpit kon atong laktawan ang eskandalo nga naglambigit sa homoseksuwal nga mga pari. Kini usa ka pagsulay pagpatin-aw ug dili paghimo ug papangatarongan.

Kini mora og mao ang mga nanghitabo: dili panglugos kondili pagtental; naglamibigit kini dili lamang og usa ra ka buok nga sala, sayop, wala pagbantay kon dili usa ka kutay sa pagtental sa mga paringa nanintal; kadaghanan sa mga nangaangin mga batan-an, dili gagmay nga mga bata.

Ang Simbahan wala niining mao nga suliran kalim-an ka tuig kanhi. Niadtong panahona ang Simbahan may dakudako nga pundok nga kapilian sa mga pariunon. Batan-on nga mga parianon himsog sa pagtuo, gugma, tradisyon ug debosyon.

Apan sa nanglabayng kanapuloan ka katuigan, nausab ang kalibotan ug nadiutay ug namabaw og panghunahuna ang kapilian sa Simbahan sa iyang kaparian.

Kalim-an ka tuig kanhi mga himsog ug gusto kaayo nga mga batan-on tungod sa debosyon nigasa sa pagkawalay asawa ug sa kaputli ngadto sa Dios, pag-unong sa ilang mg pag-antos ug pagpalawom sa ilang pagtahan pag-alagad sa uban, sa mga banay nga mga langyaw sa usa ka dapitt nga ginganlan og parokya. May pipila ka mga eskandalo diri ug didto ug mga suliran, pipila ka mga pari nibiya aron magminyo, o sa uban nga mga katarongan. Apan maayo sa kinadaghan nga panahon.

Dili mahunahuna niadtong mao nga panahona ug ikahibulong pag-ayo nga usa ka pari mubiya sa pagkapari.

Apan sa niagi nga mga kap-atan ka mga tuig, daghan kaayo nga batan-on nga dili tin-aw og panghunahuna, ug sa kaulahian walay debosyon, ningsulay pagsulod sa pagkapari. Ug gidawat sila sa Simbahan..

Pipla tingale dili matimbangon sa seksuwalidad o nalibog, o nabug-atan. Tinuod pipila kanila nahibalo sa kaugalingon nga mga homoseksuwal sa ilang kahilig, ug pipila tingale nilaom nga ang mismo nga pag-utlanan ug sa ka estrikto makatabang kanila, makapanalipod kanila gikan sa kaugalingon nilang mga pangandoy. Ug walay duda pipila nahimo nga mga pari sa paglaom nga makakaplag sila og kapagkakomportable kay gialirongan sila og mga tawo nga may sama sa ilang gilukdo.

Sa daghang kaso, pipila kanila niasenso, nakaangkon og gahom, dungog, ug sa pagtahod sa mga tawo, ug nahimo nga mga madaugdaugon sa sekso, mga nidagit og mga 12 ngadto sa 14 og panuigon ngadto sa ilang kaalirongan. Ug usa ka pri nakakita og lain nga nilampos niining mao nga butanga, ug siyausab nisulay paglampos niining mao nga butanga.

Walay palad, ang Simbahan wala magpakabana, dili isip usa ka institusyon, dili tinuyo apan sa pagdaghan nga mga kaso, pagdaghan nga mga panahon, hangtod nga mora na hinuon og ang palisiya na kini sa institusyon. Ug sulod sa taas nga pnahon nakaipsot ang Simbahan niini.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com