Catechesis on Gay Relationships - 16

The new document on admitting "homosexuals" to the seminary is the result of a long process of preparation. The draft versions of the document were submitted, for examination, to the fathers of the Congregation for Catholic Education at the plenary sessions held in 1998, 2002 and 2005. In 2005 the fathers approved the instruction, acknowledging it to be helpful and very useful.

The Holy Father Benedict XVI, on Aug. 31, 2005, approved and ordered the publication of the document.

The instruction is based on the conciliar and post-conciliar texts concerning the priesthood, as well as on those texts that refer to the problem of homosexuality, such as the Catechism of the Catholic Church and the documents of the Congregation for the Doctrine of the Faith.

The document does not treat all questions in the area of affective maturity and sexuality that require an attentive discernment during the entire period of formation. It only contains norms concerning a specific question, made more urgent by the current situation, and that is: whether to admit to the seminary and to holy orders candidates who 'practice homosexuality, present deep-seated homosexual tendencies or support the so-called 'gay culture.'

The aforementioned document does not call into question the validity of the ordination and the situation of priests who, in fact, have been ordained with homosexual tendencies or of priests in whom such tendencies have manifested themselves after ordination.

Like all other priests, they must remember the promise that they made on the day of their ordination to live perfect chastity in celibacy. They are to continue to exercise their ministry, taking care to live with integrity the mission they have received, in faithfulness to the Gospel and to the magisterium. Because of the particular responsibility of those charged with the formation of future priests, they are not to be appointed as rectors or educators in seminaries.

The Congregation for Catholic Education, in publishing this document, wants to offer bishops, major superiors and all superiors whom it may concern, a useful tool for carrying out an attentive and prudent discernment regarding the suitability of candidates for holy orders, from their admission to the seminary until their ordination.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 16

Ang bag-o nga dokumento bahin sa pagtugot pagpasulod sa mga "homosexuals" sa seminario nahimo sa tass nga proseso sa pagpangandam. Ang giandam nga teksto, gipakita ngadto sa mga opisyales sa Buhatan sa Papa alang sa Katoliko nga Pagtudlo aron ilang susihon, sa pangtanan nga pagtigom nga gihimo sa mga tuig 1998, 2002 ug 2005. Sa 2005 ang mga opisiyales nitugot sa pahimangno, nga giila nila nga makatabang ug mapuslanan.

Ang Santo Papa, si Papa Benedikto Dieseseis, sa Agosto 31, 2005, nitugot ug nisugo sa pagpapatik sa mao nga dokumento..

Ang pahimangnno gipanukad sa mga teksto sa Konsilyo ug sa human sa Konsilyo mahitngod sa pagpkapari, ug ingon man niadtong mga teksto nga nagpunting sa suliran sa homosekswalidad, sama sa Katesismo sa Simbhan nga Katoliko ug sa mga dokumento sa Buhatan sa Santo Papa alang sa Pag-atiman sa mga Doktrina sa Pagtuo.

Ang dokumento wala magtamod sa tanan nga mga pangutana sa pagpahamtong sa pagbati ug sa seksuwalidad nga kinahanglan og maampingon nga pag-aninaw sa panahon sa tibuok pag-umol. Nagpunting lamang kini sa mga lagda sa mga atinmanunon, nga nahimo nga dinalian sa kasamtangan nga kahimtang: kon pasudlon ba sa seminaryo ug sa ordinasyon ang mga 'nagbansay sa homoseksuwalidad, nagpakita og lawom kaayo nga nabatonan nga kahilig sa homosseksuwalidad o nagsagang sa ginganlan og 'gay culture.'

Ang gihisgotan nga dokumento wala magkwestiyon sa katinuod sa ordinasyon ug sa kahimtang sa mga pari nga, sa katinuod, naordinahan nga adunay mga kahilig nga homoseksuwal ni sa mga pari diin ang mao nga mga kahilig napadayag nga ingon diay sila niana human sa ilang ordinasyon.

Sama sama sa ubang tanan nga mga pari, kinahanglan mahinumdom sila sa saad nga ilang gihimo sa adlaw sa ilang ordinasyon pagpuyo og hingpit nga kaputli ug pagka walay asawa. Magpadayon sila sa ilang pangalagad, nga mamatngunon pagpuyo nga ligdong sa misyon nga ilang nadawat, sa pagka matinud-anon sa Ebanghelyo ug sa mahisteryo. Tungod adunay pinatuyo nga kaakohan kadtong gitahasan sa pag-umol sa mga umaabot nga kaparian, dili itudlo isip rector o magtutudlo sa mga seminaryo kadtong adunay kahilig nga homoseksuwal..

Ang Buhatan sa Santo Papa alang sa Pagtudlo nga Katoliko, sa pagpatik sa dokumento, buot mutanyag sa mga obispo ug mga labaw sa mga reihiyso nga mahingtungdan niini, og usa ka mapahimuslan nga himan pagpahigaayon og mamatngunon ug ligdong nga pag-aninaw sa pagkatakos sa mga kandidato sa ordinasyon, gikan sa pagpasulod nila sa seminaryo hangtod sa ilang ordinasyon.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com