Catechesis on Gay Relationships  -  15

Vatican Published a Document on Homosexual Unions

Catholic Politicians Must Not Equate Them with Matrimony

The Congregation for the Doctrine of the Faith published a document Thursday (July 31, 2003) reminding Catholic politicians and lawmakers not to equate homosexual unions with matrimony.

The Holy See's Press Office confirmed the publication of the text, which is entitled "Considerations on the Plans for the Legal Recognition of Unions Between Homosexual Persons."

Anticipatiing this, the then Cardinal Joseph Ratzinger, who would sign the document in his capacity as prefect of the Congregation for the Doctrine of the Faith, explained that "to give the support of one's vote to such a harmful legislative text for the common good of society is a gravely immoral act."

Couples joined in matrimony, he clarified, carry out the role of guaranteeing "the order of generations and are, therefore, of eminent public interest."

In countries where laws have already been introduced which equate homosexual couples with matrimony, the document calls on Catholic politicians to oppose them "with all possible means and to make their opposition known: it is an act of witness to the truth."

If it is not possible to abrogate a law of this nature, the Catholic active in politics has the moral obligation to try to limit its harm.

Faced with a first draft law favorable to this recognition, the Catholic parliamentarian has the moral duty to express his disagreement clearly and publicly, voting against it. A vote in favor would be a gravely immoral act.

This was the second document of the Congregation for the Doctrine of the Faith addressed to Catholic politicians and persons in power. A doctrinal note was published in the month of January that year http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=30023 answering some questions regarding the participation of Catholics in political life.

The document encouraged the active political participation of Catholics in democracy, but requests that they be consistent with their convictions, stressing respect for the person and for life as the criteria to distinguish between legitimate plurality and ethical duty.

Katechesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 15

Ang Batikano Nipatik og Dokumento Bahin sa mga Homoseksuwal nga Paghiusa

Mga Politiko nga Katoliko Kinahanglan Dili Magpakasama Niini Nila sa Kaminyuon

Ang Buhatan alang sa Doktrina sa Pagtuo nipatik og usa ka dokumento sa Jueves (Julio 31, 2003) nga nipahimangno sa mga Katoliko nga mga politiko sa dili pagpakasama sa kaminyuon ug sa homoseksuwal nga paghiusa.

Ang Buhatan sa mga Himan sa Pahibalo sa Batikano nimatuod sa teksto, nga giulohan og "Mga angay nga mga hunahunaon mahitungod sa mga Laraw sa legal nga pagpatamod sa Paghiusa sa mga Honoseksuwal nga mga Tawo."

Pagpamaabot niini, si kanihi Kardenal Joseph Ratzinger, nga maoy mutimaan sa dokumento isip pangulo sa Buhatan alang sa Doktrina sa Pagtuo nipatin-aw nga ang "paghatag og pagbulig sa pinaagi sa pagbotar sa ingon nga daotan teksto sa balaudnon nga makadaot sa kaayohan sa katilingban usa ka dako kaayo nga buhat nga supak sa moralidad."

Mga kapikas nga gihiusa da kaminyuon, nipatin-aw siya, nagpahigayon sa tahas sa pagpasalig "sa kahan-ayan sa mga kaliwat ug mao nga may dakong bahin sa interes sa publiko."

Sa mga nasod diin mga balaod gisugdan na ang pagpakasama sa mga kapikas nga homoseksuwal ug sa kaminyuon, ang dokumento nitawag sa mga politiko nga Katoliko pagbatok niini nila, "uban sa tanan nga mahimo nga mga paagi pagpadayag mga pagbatok nila: usa ka saksi sa kamatuoran."

Kon dili mahimo ang pagbakwi og balaod nga ingon niini, ang Katoliko nga nagalihok sa politika may moral nga katungdanan pagsulay paghimo og kinutoban sa kadaot nga mahimo niini.

Atubang sa una nga disenyo sa balaudnon nga nagdapig niining mao nga pag-ila, ang Katoliko nga magbabalaod may katungdanan nga moral pagpadayag sa iyang tin-aw ug pangpubliko nga dili pag-uyon, pagbotaar batok niini. Ang pagbotar pagdapig niini habog nga buhat nga madinauton.

Ikaduha kini nga dokumento sa Buhatan alang sa Doktrina sa Pagtuo nga gipunting sa mga Katoliko nga mga politiko ug sa mga tawo nga anaa sa gahom. Usa ka dokumento sa doktrina gipatik sa bulan sa Enero niadtong mao nga tuig (2003) http://www.zenit.org/english/visualizza.phtml?sid=30023 nga nitubag og pipila ka mga pangutana mahitungod sa pag-apil sa mga Katoliko sa kinabuhi sa politika.

Ang dokumento nidasig og malihukon nga pagtampo sa mga Katoliko sa demokrasya, apan nihangyo nga sila masinundanon sa ilang mga kumbiksiyon, ug gipahinungdanon ang pagtahod sa tawo ug sa kinabuhi isip ang mga sukdanan pagtino sa lehitimo nga pagkadaghan ug sa katungdanan sumala sa lagda sa kinaiyahan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com