Catechesis on Gay Relationships  -  14

When it comes to the entire issue of homosexuality, people are going soft on truth that has been commonly understood for thousands of years. That truth is this: Homosexuality is behavior that is damaging to individuals, to families and to society.

People have been led into believing that there really is something about homosexuality that is uncontrollable or inherent in genetic or biological make-up to cause these people to behave in this manner. On this point they are dead wrong 末 there is not a scintilla of proof that homosexuality is a genetic or biological trait.

So let's examine the statement that has been commonly understood for thousands of years.

It is damaging to individuals.

It's true 末 from AIDS to suicide 末 look at the numbers. What single group of people is more affected than any others?

The "gay" lifestyle does nothing to promote monogamous healthy relationships. Why? Because there is little, if anything, healthy about compulsive sexual addiction.

It is damaging to families.

Homosexuality also destroys families by preventing their future possibility. Adam and Steve can't have kids 末 at least not as God designed it. This basic, simple word picture should be easy to understand.

Homosexuality is damaging to society.

Our fear to speak out on basic understandings of right vs. wrong is preventing our society from reaching its potential. We are laying the foundation for a destruction.

Let us be courageous and remind the world that one of the basic values is knowing that there is such a thing as right and wrong. And for as long as God's creation has been here, homosexual behavior has always been 末 and continues to be 末 morally wrong.

The "Gay-rights" movement has made strides that would have astonished previous generations. If a vote were taken among our cultural and media elite, the entire "gay-rights" agenda would be approved. But not by simple people

If the tenets of the "gay-rights" movement are true, the Torah and New Testament are wrong, Christianity has been wrong since the time of St. Paul, Aquinas and Augustine were wrong, and the moral edifice by which men in the West have lived for 2,000 years was built on bigotry, prejudice and lies. Was it?

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 14

Kon ang hilisgotan kon isyu mao homosexuality, mga tawo nagpangkunhod sa kamatuoran nga gisabot niini sulod sa kaliboan nga katuigan. Ang mao nga kamatuoran mao kimi:: ang Homosexuality usa ka pamatasan nga makagun-ob sa tagsa-tagsa ug sa mga banay ug sa katilingban.

Mga tawo nadala ngadto sa pagtuo nga ang homosexuality dili mabangbang o anaa kini sa kinaiya o s lawas sa mga tawo nga makapugos kanila paghimo og binuhatan niining mao nga matang. Niining puntoha sayop gyod sila kaayo 末 walay ni usa ka diyot nga pagmatuod nga ang homosexuality usa ka kianiya nga napanunod sa ginikanan o biolohiko.

Mao nga atong susihon ang sagad gisabot ug ginatuohan mahitungod niini sulod sa kaliboan nga katuigan..

Makagun-ob kini sa tagsa-tagsa.

Tinuod kini 末 gikan sa AIDS ngadto sa paghikog 末 tan-awa lang ang gidaghanon niining mga kasoha. Unsa may usa ra ka pundok sa katawhan ang labaw nga naangin niini kay sa uban?

Ang "gay" lifestyle walay mahimo pagpalambo og himsog nga pagdugtongay og mga kapikas. Ngano? Tungod kay wala gayo kiniy bisan og usa na lang ka butang nga sarang makaalim sa mapugsanon nga kaadik nga seksuwal.

Makagun-ob sa mga banay.

Ang Homosexuality makagun-ob usab sa mga banay kay mapugngan ang hayan makabaton og mga mga liwat, labing kubos sa gilaraw sa Dios mahitungod niini. Kining sukaranon nga linitok larawan mora暖 sayon ra man nga masabtan.

Makagun-ob sa katilingban.

Ang atong kahadlok pagpaprangka sa sukaranon nga mga pagsabot sa unsay tul-id o sayop nagpugong sa katilingban pagkab-ot sa mahimo. Nagtukod kita暖 sukaranan sa kagun-oban.

Magmaisugon unta kita ug magpahinumdom sa kalibotan nga usa sa sukaranan nga mga bili mao ang pagkahibalo nga anaay maayo ug anaay daotan. Ug nga sukad pa gyod sa pagmugna sa Dios niining kalibotan, ang pamatasan nga homosexual kanunay gyod 末 ug nagpadayon 末 nga moral nga daotan.

Ang "Gay-rights" nga kalihokan nakahimo og pagpaspas nga paglambo nga makapahingangha sa nangagi nga mga kaliwatan. Kon pabutohan kini sa mga ngilngig sa kultura ug media, ang tibuok "gay-rights" agenda maayunan gyod. Apan dili kini mauyonan sa mga yano nga mga tawo.

Kon ang mga gipatuotuo sa mga "gay-rights" nga kalihokan tinuod pa, ang Torah ug ang Bag-o nga Testamento sayop, ang Kristiyanismo nasayop gikan sa panahon ni San Pablo, ni Santo Tomas, ug ang moral nga gikatukoran sa pamatasan sa mga tawo sa duha ka libo ka katuigan mao ang giyagayaga sa uban, ang kamapihigon, ug mga bakak. Walay labi ka sayop.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jess Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com