Catechesis on Gay Relationships  -  13

Christianity is about love and inclusiveness.

The Catholic Church has a viewpoint about same-sex marriages as enunciated again in a Vatican document.

It as one more document in support of marriage as we've traditionally known it -- the union between a man and a woman for mutual love and support, and the procreation of, raising and nurturing of children.

Arguing against the legalization of same-sex marriages, the Vatican document states, "Marriage (of heterosexual couples) is holy, while homosexual acts go against the natural moral law."

But the document, approved by Pope John Paul II, reiterates again, because it has been reiterated many times before, the church's teachings that gays "must be accepted with respect, compassion and sensitivity."

Those words are at the heart of increased efforts to reach out to gay and lesbian members. The challenge is how to follow the concept of "hate the sin, love the sinner."

What the church is trying to be done is navigate between resistance to what is regarded as sinful activity (homosexual acts) as well as disordered orientation (homosexuality) and not rejecting people who participate in that activity or who has that orientation.

It's not so much a contradiction as a difficult path to follow. Jesus never asked someone what his or her sexual orientation was before reaching out to, and curing and accepting, him or her.

We have to remember that all people are created in the image of God and deserve to be treated as such, no matter what their behavior. We make a distinction between person and behavior, sometimes expressed as "hate the sin, love the sinner."

The Catechism describes homosexual acts as "intrinsically disordered": "They are contrary to the natural law. They close the sexual act to the gift of life. They do not proceed from a genuine affective and sexual complementarity. Under no circumstances can they be approved."

So we deplore acts of discrimination or unkindness against homosexual persons, but we insist on speaking the truth about the nature of homosexual acts. This is not a phobia. It is compassion together with frank recognition of the nature of a disordered condition.

The Catholic Church opposes homosexual activity for it is intrinsically disordered, abuse of human nature.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 13

Ang Krisitianismo mahitungod sa gugma ug pagpaapil.

Ang Simbahang katoliko may panglantaw bahin sa same-sex marriages nga gilitok na sad sa usa ka dokumento sa Baticano.

Usa na usab kini ka dokumento nga nagsagang sa kaminyuon sa naandan nato nga nahibaloan -- ang kahiusahan tali sa usa ka lalake ug usa ka babaye pag-isihigugmay ug isigbuligay, ug sa pag-anak, pag-amuma ug pag-atiman og mga liwat..

Pagbatok sa pagpalegal sa same-sex marriages, ang dokumento sa Batikano nag-ingon, "Ang kaminyuon sa dili managsama og kinatawo balaan, samtang mga homosexual nga mga buhat nagbatok sa moral nga balaod sa kinaiyahan.."

Apan ang dokumento, tinugotan ni Papa Juan Pablo Dos, nibungat pag-usab, sa kadaghan na nga gibungat, sa mga gitudlo sa Simbahan nga mga gays "kinahanglan dawaton uban og pagtahod, pagkamabination ug pagkamasinabtanon."

Kining mga pulonga anaa sa tunga sa nagkadako nga mga paningkamot pagpaduol ngadto sa mga sakop nga gay ug lesbian. Ang hagit mao ang pagtuman sa pag-isip sa "pagligutgot sa sala, ug paghigugma sa makasasala."

Ang gisulayan nga mahimo sa Simbahan mao ang paglawig tali sa pagbatok sa giisip nga makasasala nga binuhatan (homosexual acts) ug ingon man sa kahilig nga walay kahan-ayan (homosexuality) batok sa dili poagsalikway sa mga tawo nga nagsalmot nianang mao nga binuhatan o adunay mao nga kahilig.

Dili kaayo kini kasupakan kondili usa ka lisod nga dalan nga pagalakton. Wala gayod si Jesus mangutana og unsa ang kahilig sa usa ka lalake o usa ka babaye sa wala pa siya muduol, mualim, ug mudawat kanila.

Kinahanglan mahinumdom kita nga tanang mga tawo gimugna sa larawan sa Dios ug sa ingon takos nga alimahan, bisan og unsa ang ilang mga gawi. Naghimo kita g kalahian tali sa tawo ug sa iyang pamatasan, ang usahay ginaingon, "kaligutgoti ang sala, higugmaa ang makasasala."

Ang Katesismo nagbatbat sa homosexual acts isip "sa kinaiya niini dili han-ay": "Batok sila sa balaod sa kinaiyahan. Nagtak-op kini sila sa gasa sa kinabuhi sa mga buhat nga seksuwal. Wala sioa maggikan sa matuod nga pagbati og seksuwal nga panaghaomay. Wala gayoy kahitaboan nga kining mao nga mga binahutan pagatugotan."

Mao nga gikasubo nato ang mga buhat sa deskriminasyon sa homosexual nga mga tawo, apan kinahanglan nga magsulti kita sa kamatuoran bahin sa kinaiya sa mga homosexual acts. Dili kini kahadlok kon homophobic. Pagkamabination kini og dayag nga pag-ila og usa ka kahimtang nga walay kahan-ayan.

Ang Simbahan nga Katoliko nagbatok sa homosexual nga buhat kay kini walay kahan-ayan, pasipala sa kinaiya sa tawo.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com