Catechesis on Gay Relationships   12

When we cease to say, "This is evil, and no one must engage in it," and instead say, "This goes against our religion," we as good as admit that our position is not based in reason and justice. Its merely a peculiar tenet of our own sectarian creed, an oddment of revelation with which wed never expect rational non-believers to agree. Indeed, if this were true, then the secularists would be right: Wed have no authority to outlaw abortion or homosexual marriage. In other words these are against reason and justice not just agains revelation.

The Church has not only the right, but the God-given responsibility to preach the truth about the evil of constituting men sodomizing each other as "a marriage" as well as preaching against divorce and polygamy.

The Sodom and Gomorrah story they say supposedly concerns the sin of inhospitality. Only cultural revisionists could possibly think that men trying to rape other men is only sinful because its inhospitable.

The focus needs to be preserving (restoring) a real understanding of marriage among the faithful. We become too distracted by the state and its politics. Jesus said his Kingdom is not of this world and St. Paul rebuked his congregation for looking to the civil courts to redress their problems. Civil marriage long ceased to resemble anything like sacramental marriage and the legalization of "gay marriage" (which has about as much reality as "women priests") is merely a postscript to the process of secularization that began many centuries ago.

Catholics who follow Christ know that the state has no authority or competence to define marriage. Only the Church can define marriage everything else called "marriage" by anyone else means absolutely nothing.

As Catholics we must choose whether to stand for the city of God or to stand for the city of man.

There is something that the Church has that the secular world does not have which is in fact revelation. Many are clearly aware that there is in fact a spiritual descent that has taken over the world.

Gay marriage is a Trojan horse. There are two terrifying realities: 1) The radical Homosexuals are itching to deeply corrupt the minds of children. They have a truly inhuman hatred of purity, innocence and simplicity of heart. 2) These same radicals who are the ruthless core of the movement are out to destroy the Catholic Church which they LOATHE with a passion.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 12

Kon dili na kita mag-ingon, "Daotan kini, ug walay maghimo niini, ug muingon na lang kita nga batok kini sa atong pagtuo," niampo na kita ug nagtuo nga ang ang panukaran wala maggikan sa katarongan ug kaangayan. Usa lamang kini ka ulusahon nga kamatuoran sa kaugalingon nato nga tinuohan, usa ka katingad-an sa gipadayag sa Dios ug dili gyod kita makapaabot nga uyonan sa mga may salabotang walay pagtuo. Kon tinuod kini, may katarongan ang mga pangseglar nga mga tawo: Wala kitay gahom pagpasalaod sa aborsiyon o homosexual nga kaminyuon. Supak lamang kini sa pagtuo ug dili sa katarongan ug kaangayan.

Apan ang Simbahan may dili lamang katungod, kondili hinatag sa Dios nga kaakohan pagwali sa kamatuoran bahin sa paghimo nga "kaminyuon" sa pagpangahas sa lalake sa lain nga lalake ug ingon man pagwali batok sa diborsiyo ug pagminyo og daghan.

Ang Sodom ug Gomorrah ingon nila mahitungod kuno sa sala sa pagkadili mabiabihon. Kadto lamang ang buot muusab sa kasaysayan ang sarang makaisip nga mga lalake nga buot mangahas og lalake daotan tungod lamang kay dili mabiabihon.

Ang pagpunting kinahanglan magpapabilin (magpapabalik) sa matuod nga pagsabot sa kaminyuon sa mga matuuhon. Mahimo kita nga malipat pag-ayo sa pangamhanan ug sa politika bahin niini. Niingon si Jesus nga ang iyang Gingharian dili niining kalibotana ug si San Pablo nibadlong sa iyang katiligoman nga nidangop sa hukmanan sa pangamhanan paghusay sa ilang mga mulo ug suliran. Ang sibil nga kaminyuon dugay na kaayo nga dili sama sa sakramentuanon nga kaminyuon ug ang pagpalegal sa "gay marriage" (nga sama ka dili tinuod sa "babaye nga mga pari") usa lamang ka paapas sa dugay na kaayong pagpaseglar.

Mga Katoliko nga nagsunod kang Kristo nahibalo nga ang pangamhanan walay gahom o kaarang pagtino sa kaminyuon. Ang Simbahan lamang makatino kon unsa ang kaminyuon - tanang ginganlan og kaminyuon sa uban dili gayod tinuod.

Isip mga Katoliko kinahanglan atong barogan ang Dakbayan sa Dios ug dili ang dakbayan sa tawo.

Ang Simbahan adunay gihuptan nga wala dinha sa pangseglar nga kalibotan ug kini mao ang gipadayag kon rebelasyon. Daghan ang nag-amgo nga sa katinuod adunay gigikanan nga espirituhanon nga nilangkap sa kalibotan.

Ang Gay marriage may tago nga gidala. Aduny duha ka makahadlok nga kamatuod: 1) may radikal nga mga buot nga lawom nga magdunot sa mga salabotan sa mga bata. Aduna silay tinuod nga kasilag sa kaulay, kaputli, ug kayano og kasingkasing. 2) Mao gihapon nga mga radikal mao ang anaa sa tunga sa lihok pagguba sa Simbahan nga Katoliko nga ilang GIKASILAGAN sa yawan-on nga pagbati.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jess Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com