Catechesis on Gay Relationships - 11

It seems that some people have become so distorted in their view of the truth. Right has become wrong and wrong has become right. We are living in an upside-down world.

When one speaks the truth about homosexuality it seems that truth hurts a lot of people. But in order to avoid the truth altogether, they take it on the messenger.

There is nothing categorically wrong with what we preach about homosexuality and therefore no apologies are needed. At the very least, all we do is to voice out what we think of the homosexual lifestyle. In fact, we hit the nail right on its head when we give this message, "love the sinner, hate the sin".

To be truly Pro-Life we need to defeat all that is not life. The Homosexual lifestyle is a direct manifestation of the culture of death and is in direct conflict with God’s plan for humanity.

The LGBT (Lesbian, Gay, Bi-sexual, Transgender) people are quick to cry ‘foul’ when it comes to what they call ‘discrimination’ against homosexuals. Almost automatically, they unleash their verbal counter-attack, calling anyone who goes against their lifestyle ‘homophobic’ or ‘bigot’ or ‘hater’.

Herein lies the double standard. They cry for equality and freedom of speech and expression when they go about their homosexual activities, but when it is our turn to express our disagreement over their lifestyle, we are then called bigots and haters. What they are saying is that we have to tolerate them and the homosexual culture that has already crept its way into the media and entertainment industry, but they cannot tolerate us when we disapprove of their actions.

We should be welcoming to all people and meet them where they are and gently invite them on a path towards full communion with the Church. Those who struggle with same-sex attraction who are in full communion should be treated just like anyone else.

However, in our confused society when one speaks of inviting homosexuals to full/active participation in the liturgy without clearly stating that practicing homosexuals should refrain from receiving communion, it’s highly suggestive that one is actually supportive of their lifestyle and their agenda.

We must be very, very careful given the preconceived notions of our society when we speak of accepting homosexuals to point out what we mean, not encouraging reception of communion while not being in a state of grace.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 11s

Mora og pipila ka mga tawo baliktad pag-ayo sa ilang panan-aw sa kamatuoran. Ang tarong nahimo nga hiwi ug ang hiwi nahimo nga tarong. Nanagpuyo kita dinha sa usa kalibotan nga naglintuwad.

Kon magsulti kita sa kamatuoran bahin sa homosexualidad mora og ang kamatuoran nagasamad sa dagghan nga mga tawo. Apan aron paglikay gyod sa kamatuoran ilang panimaslan ang tighatod.

Walay lubos nga sayop mahitungod sa atong giwali bahin sa homosexualidad ug sa ingon walay kinahanglan ang pagpangayo og pasaylo. Labing kubos, ang ato nga gihimo mao lamang ang pagbungat sa hunahuna sa matang sa kinabuhi nga homosexual. Sa kamatuod tarong gyod nga naigo pagdukdok sa lansang sa atong tugon, "higugmaa ang makasasala, kasilagi ang sala".

Pagkamatuod nga Laban-sa.Kinabuhi atong buntugon ang tanan nga dili kinabuhi. Ang kinabuhi nga homosexual takdo nga usa ka pagpadayag sa halaman kon kultura sa kamatayon nga tukma gyod nga batok sa laraw sa Dios alang sa katawhan.

Ang LGBT (Lesbian, Gay, Bi-sexual, Transgender) nga mga tawo dali ra nga musinggit og ‘foul’ kon maabot ngadto sa ilang ginganlan og ‘pagpinig’ batok sa mga homosexual. Halos minakina, ilang buhian ang ilang sumbalik nga pag-asdang, og nganlan nila ang tanan nga mubatok sa ilang matang sa pagpuyo nga ‘hadlok og tawo’ o ‘pig-ot og pangisip’ o ‘magdudumot’.

Ania dinhi ang dinuha nga sukdanan. Singgit sila og panag-angay ug kagawasan sa pagsulti ug pagpadayag sa ilang paghimo sa ilang mga lihok nga homosexual, apan kon ato nang turno ang pagpadayag sa dili pag-uyon sa matang sa ilang pagpuyo, tawgon kita og ‘pig-ot og pangisip’ o ‘magdudumot’. Ang buot nila nga ipasabot mao nga kinahanglan ato silang pasagdan ug ang halaman kon kultara nga homosexual nga nikamang na sa mga himan sa pahibalo ug sa kagamaan sa panglingaw, apan dili sila makapatugot kanato kon buyagon nato ang ilang mga buhat.

Magmaabiabihon gyod unta kita sa tanan ug magtagbo kanila diin anaa sila ug sa inanay magdapit kanila sa dalan ngadto sa hingpit nga kaambitan sa Simbahan. Kadtong nanglimbasog sa pagkadani sa managsama og kinatawo nga anaa sa hingpit nga kaammbitan tagdon unta sama sa bisan kinsa nga ubang.

Hinuuon, sa atong katilingban nga nagkayayamukat kon mag-ingon nga dapiton ang mga homosexual sa hingpit/malihukon nga pag-ambit sa liturhiya sa walay tin-aw nga pagsulti nga nanagbansay nga mga homisexual dili pakalawaton, mapasabton kaayo nga aktuwal nga gibuligan pag-ayo ang ilang matang sa pagpuyo ug sa ilang mga himuunon.

Magmabinantayon gyod kita tungod sa mga gihunahuna nang daan sa atong katilingban kon magsulti kita pagdawat sa mga homosexual nga atong tin-awon ang buot nato nga gipasabot, nga dili magdasig nga maghimo sila pagkalawat samtang wala sila dinha sa kahimtang sa grasya.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com