Catechesis on Gay Relationships - 10

Every sinful action from stealing a pencil to mass murder is, in a sense, un-natural and it is an action of violence against what is natural. It breaks something. It breaks the natural order, it breaks unity between persons, it breaks the natural cycle of life, it breaks harmony between God. It is destructive.

All sin – is therefore a distortion of the rightful order and therefore a form of violence. As such, all of us sinners are guilty of this kind of violence.

It is true that we call homosexual behavior a sin, and homosexuality a human weakness, but as we do so we look in the mirror and acknowledge that all of us are sinners.

Catholics are against sin wherever it occurs because it is destructive. In saying that we also recognize that there are different levels of guilt and that all sin is not equally offensive.

Stealing a paper clip from the office is not as serious as stealing a million pesos from vulnerable widows through a Ponzi scheme. Likewise we can recognize different levels of guilt amongst the sexual sins.

A homosexual who lives quietly with his or her partner and strives for what he or she believes to be a loving and faithful life is not the same as a raging, aggressive homosexual activist who wants to destroy marriage, wants his total promiscuity endorsed, and thrusts his sexuality into the lives of others.

It is possible, and pastorally necessary to make such distinctions. However, making these distinctions does not mean that homosexual actions are good. Nor does it mean that men can marry one another.

The Catholic 'advice' for Catholic homosexuals: to practice chastity. Seculars would call that 'unnatural', the way Catholics consider homosexual activity unnatural. So is priestly celibacy unnatural, but these acts of chastity are voluntary and offered to God for a noble purpose. It is not impossible.

Homosexuals are nothing new in human society, but the apparent prevalence today in Western societies must be seen in relation to the absolute number of people living. They are that many.

In previous centuries, it remained 'the sin that dares not speak its name', which also meant that homosexuals chose to keep their activities private. It should remain so, and Catholic homosexuals who choose to indulge themselves must assume the moral responsibility for their choice.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 10

Matag lihok nga sad-an gikan sa pagkawat og lapis ngadto sa pagbuno og daghan sa usa ka pagsabot buhat sa kabangis batok sa unsa ang kinaiyanhon. Nagbuak kini og butang. Nagbuak kini sa kinaiyanhon nga kahan-ayan, nagbuak kini sa kahiusa tali og mga tawo, nagbuak kini sa kinaiyanhon nga pagtuyok sa kinabuhi, nagbuak kini sa kahan-ayan tali sa Dios.

Tanan nga sala, sa ingon usa ka pagtuis sa tarong nga kahan-ayan ug sa ingon usa ka matang sa kabangis. Niana, tanan kita mga makasasala ug sad-an sa maong matang sa kabangis.

Tinuod atong ginganlan ang binuhatan nga homosexual nga usa ka sala ug ang homosexuality usa ka kahuayang sa tawo, apan sa atong paghimo niini manalamin unta kita ug mag-ila nga tanan kanato mga makasasala.

Mga Katoliko batok sa sala sa diin man gani ginahimo tungod kay makagun-ob kini. Pagsulti niana nag-ila usab kita nga anaay lainlain nga mga ang-ang sa pagkasad-an ug nga tanan nga mga sala makadaot.

Pagkawat og kumpit sa papel gikan sa buhatan dili ingon ka habog sa pagkawat og usa ka milyon ka pesos sa mabangbang nga mga biuda pinaagi sa lingla nga Ponzi. Ingon man makaila kita og lainlain nga mga matang sa sexual nga pagkasad-an.

Usa ka homosexual nga nagpuyopuyo sa iyang kauban ug naningkamot sa iya nga gituohan nga usa ka kinabuhi sa gugma ug matinud-anon dili sama sa usa ka ka mabangis, mag-asdang nga aktibista nga homoseksuwal nga buot mugun-ob sa kaminyuon, buot nga tanan niyang lihok pag-ipon ni bisan kinsa tugotan ug ipaduso ngadto sa ubang.

Mahimo, ug pastoral nga maghimo sa ingon nga mga paglahi. Apan hinuon, ang paghimo niining mao nga kalahian dili sabton nga mga buhat nga homosexual maayo. Ni nagpasabot kini nga mga lalake makapangasawa sa usa’g usa ka mga lalake.

Ang Katoliko nga sugyot sa mga homosexual nga Katoliko: pagpuyo nga putli. Mga kalibutanon magtawag niini nga ‘dili kinaiyanhon’, sama nga mga Katoliko naglantaw sa lihok nga homosexual dili kinaiyanhon. Ingon usab niana ka dili kinaiyanhon ang kaputli sa mga pari. Gibut-an ug gihalad kana sa Dios alang sa hamili nga tumong. Dili kini imposible.

Dili bag-o sa katilingban sa tawo nga adunay mga homosexual apan ang mora’g nagdaghan kini sa mga katilingban sa kasadpan kinahanglan lantawon dugtong sa kinatibok-an sa sa katawhan. Dili sila daghan ug anaa sila sa kinakubsan.

Sa niagi nga gatosan nga katuigan nagpabilin kini nga ‘sala walay mangahas pagngalan’, nga nagpasabot usab nga mga homosexual nagpili pagpakahilom sa ilang mga lihok. Magpabilin unta kini nga ingon niana, ug Katliko nga mga homosexual nga magpili sa maong mga lihok kinahanglan mag-abaga sa kaakohan ug sangputanan sa ilang pagpili.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com