Catechesis on Gay Relationships -  9

Where does the word "sodomy" come from and what does it mean? The word refers to the city of Sodom – a city cited in the Book of Genesis (18,16 ff) which, along with Gomorrah, was known for the wickedness of its inhabitants.

In Catholic moral theology, sodomy is one of the sins that "cry out to heaven". These four grave sins [Homicide (Gn 4,10) Sodomy (Gn 18:20-21) Oppression of Widows and Orphans (Ex 21-23) Cheating Laborers of Their Due (Dt 24:14-15)] are referenced in Old Testament passages, and in the present discussion about homosexuality it is worth taking time to read the passage where we get the term.

The story is found in Genesis 19. Abram’s nephew Lot and his family have gone to live in Sodom and they are visited by two avenging angels who come to rescue them from the city’s impending doom.

What can we say about this passage from Genesis? There is some pretty shocking stuff in it, not least of which is Lot’s willingness to offer his two young daughters to the crowd of male rapists.

The homosexual interpreters say that the sin of Sodom is not homosexuality but "the failure to offer hospitality." This has to be one of the most outrageous examples of intentional misinterpretation of Scripture ever attempted.

The passage says the inhabitants of the city of Sodom were wicked beyond belief, and "not offering hospitality" doesn’t really sound like the sort of sin for which God might rain down sulfurous fire.

Clearly the wickedness of the men of Sodom is linked with homosexuality. It is not only linked with homosexuality, however, it is also linked with gang rape. To put it bluntly, a crowd of men wanted to rape the two men visiting Lot. The sin of Sodom, therefore is not simply homosexual actions.

Now, how about the "man next door who lives quietly with his ‘partner’"? He just wants to be left alone. He is not a rapist or a pedophile. He does not go in for gang rape or violence or intimidation. Is he guilty of the "sin of Sodom"?

We have to consider the action itself. If a same sex couple engage in sexual intercourse, and both parties are consenting they may not be doing violence to each other but they are still doing violence to the natural order and to the sacrament of marriage.

Katekesis Mahitungod sa mga Gay nga Pagdugtongay - 9

Diin man gikan ang pulong "sodomy" ug unsa may gipasabot niini? Ang pulong nagpunting sa dakbayan sa Sodoma - dakbayan nga gihisgotan sa Basahon sa Genesis (18,16 ff) nga uban sa Gomorrah naila sa kadaotan sa mga nanagpuyo dinhi niini nila.

Sa teolohiysa nga moral nga Katoliko, ang sodomy usa sa upat nga mga sala nga "nagsinggit ngadto sa langit". Kining upat [Paagbuno (Gn 4,10) Sodomy (Gn 18,20-21) Pagdaugdaog sa mga Balo ug Ilo (Ex 21-23) Pagtikas sa mga Mamumuo sa Ilang Suhol (Dt 24:14-15)] gihisgotan sa Karaan nga Testamento, ug sa atong paghisguthisgot karon mahitungod sa homosexualidad, maayo tingale nga magpalabay kita og panahon pagbasa sa teksto gikan diin gikuha nato ang pulong.

Ang asoy anaa sa Gen 19. Ang pag-umangkon ni Abarham, si Lot ug ang iyang banay mipuyo sa Sodoma ug giduawan sila og duha ka manimalosay nga mga anghel nga niabot paglingkawas kanila gikan sa nagsingabot nga kalaglagan.

Unsa may atong masulti niining dapita sa Genesis? Anaay pipila ka makapalisang nga mga butang dinhi niini, dili labing kubos ang pagbuot ni Lot paghatag sa mga dalaga niyang mga anak ngadto sa pundok sa mga lalake nga mga manglugos.

Ang mga homosexual nga mga maghuhubad nag-ingon nga ang sala sa Sodom dili homosexualidad kon dili "ang pagkawang pagtanyag og kamaabiabihon." Kini tingale ang usa sa labi nga mabugalbugalon nga mga sumbanan sa tinuyo nga sayop nga pagsulay paghubad sa Kasulatan.

Ang teksto nag-ingon nga ang mga lumulupyo sa dakbayan sa Sodoma mga daotan lapas sa katuohan, ug ang "pagkawang pagtanyag og kamaabiabihon" mora’g dili matang sa sala nga paulanan sa Dios og kalayo nga asupre gikan sa langit.

Tin-aw nga ang kadaotan sa mga lalake sa Sodoma dugtong sa homosexualidad. Dili lamang kini, hinuon, dugtong usab kini sa panglugos sa pundok. Sa tin-aw nga pagsulti, usa ka pundok sa mga lalake buot manglugos sa duha ka mga lalake nga niduaw kang Lot. Ang sala sa Sodoma, sa ingon, dili mga buhat nga homosexual lamang.

Karon unsa may ato nga ikasulti sa "usa ka silingan nga nagpuyo nga hilom uban sa iya nga "kauban"? Buot siya nga pasagdan lamang. Dili siya manglulugos ni mapanamastama-son og bata. Wala siya mag-apil og pundok sa manglulugos o kabangis o panghulga. Sad-an ba siya sa "sala sa Sodoma"?

Kinahanglan nga lantawon nato ang buhat mismo. Kon usa ka kapikas nga managsama og kinatawo maghimo sa buhat sa mga minyo, ug ang duha nanag-uyon, wala tingale sila mag-isiglapas sa usa’g usa, apan naglapas sila sa han-ay sa kinaiyahan ug sa sakramento sa kaminyuon.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com