popefran.jpg (3474 bytes)

Come in and Welcome to our Web Site!
Dayon Kamo ug M
aayong Pag-abot sa among
Balayan sa Lawalawaan!
All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis  Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com

Archdiocese of Ozamis, Ozamiz City, Philippines               

We ... have faith and ... life (Hebrews 10,39  

me.JPG (16648 bytes)

We

Our Pope

CBCP

 MSPC DOPIM

Our Local Church  

Our Faith

Our Texts  Our Homilies Our Teachings Our Identity Radio - Pap er - Pictures
Our Life Our Archdiocese Cathedral Project

Our Parishes

Our Schools Our Apostolates
Pope Benedict the Sixteenth on the Word of God and Human Ecology from his Christmas Talk to the Roman Curia in 2008

The biblical writings were compiled in particular historical periods, and in this sense it is, first of all, a book from the past. Yet their message does not remain in the past, nor can it be confined to the past. God, after all, always speaks to the present, and we listen to the Bible properly only when we discover this "present moment" of God, who calls to us here and now.

It is important to experience the fact that in the Church there is always also a daily Pentecost inasmuch we can recognize the theme of the Holy Spirit in creation.

There are the words found at the beginning of the Creation account, which speak of the Creator Spirit who sweeps over the face of the abyss, who creates the world and renews it constantly. Faith in the Creator Spirit is an essential part of the Christian creed.

Since faith in the Creator is an essential part of the Christian creed, the Church cannot and must not limit herself to passing on to the faithful the message of salvation alone. She has a responsibility towards creation, and must also publicly assert this responsibility.

In so doing, she must not only defend earth, water and air as gifts of creation belonging to all. She must also protect man from self-destruction. What is needed is something like a human ecology, correctly understood.

The Church speaks of the nature of the human being as man and woman and demands that this order of creation be respected. To disregard this would be the man’s self-destruction, and the destruction of God’s own work.

What is often expressed and understood by the term "gender" ultimately ends up being man’s attempt at self-emancipation from creation and the Creator. Man wants to be his own master, and alone – always and exclusively – to determine everything that concerns him. Yet in this way he lives in opposition to the truth, in opposition to the Creator Spirit.

Rainforests deserve indeed to be protected, but no less so does man, as a creature having an innate "message" which does not contradict our freedom, but is instead its very premise.

On the other hand, marriage, a life-long bond between a man and a woman, is a sacrament of creation instituted by the Creator.

An integral part of the Church proclamation must be a witness to the Creator Spirit present in nature as a whole, and, in a special way, in the human person, created in God’s image.

From this perspective, we should go back to the Encyclical Humanae Vitae: the intention of Pope Paul VI was to defend love against sex as a consumer good, the future against the exclusive claims of the present, and human nature against its manipulation.

 

Papa Benedikto Dieseseis  Bahin sa Pulong sa Dios ug sa Ikolhiya sa Tawo gikan sa iyang Pakigpulong sa Pasko ngadto sa Kuria sa Roma sa 2008

Ang mga sinulat sa Biblia gihugpong sa ilaha ra nga mga yugto sa kasaysayan, ug niining maong pagsabot kini, unsa sa tanan, usa ka basahon gikan sa niagi na. Apan ang ilang mensahe dili ikutob lamang sa niagi na. Total ang Dios kanunay gyod nga nagasulti sa karon nga panahon, ug naminaw kita sa Biblia sa angay diha lamang sa atong pagkaplag niining "sa karon nga panahon" sa Dios, nga nagtawag kanato dinhi ug karon.

Mahinungdanon ang pagsinati sa kamatuod nga dinha sa Simbahan anaa kanunay ang adlaw-adlaw nga Pentekostes kay makita man nato ang lihok sa Espiritu Santo sa kamugnaan.

Anaa ang mga pulong nga makita sa sinugdanan sa asoy sa Kamugnaan, nga naghisgot sa Magmumugna nga Espiritu nga nihuros sa ibabaw sa kawanangan, nga nimugna sa kalibotan ug sa kanunay nga nagbag-o niini. Ang pagtuo sa Magmumugna nga Espiritu batakan nga kabahin sa pagtuo nga Kristuhanon.

Kay ang pagtuo sa Magmumugna batakan mga nga kabahin sa pagtuo nga Kristuhanon, ang Simbahan dili ug kinahanglan dili mag-utlan sa kaugalingon sa pagpadangat sa mga matuuhon sa mensahe sa kaluwasan lamang. Siya may kaakohan tali sa kamugnaan, ug imantala niya ang maong kaakohan sa publiko.

Paghmo niini, dili lamang panalipdan niya ang yuta, tubig ug hangin isip mga gasa sa kamugnaan nga ilaha sa tanan. Iya usab nga panalipdanan tawo gikan sa paggun-ob sa kaugalingon niya.GIkinahanglan ang ekolohiya sa tawo sa hustong pagsabot.

Ang Simbahan nagatudlo mahitungod sa tawo isip lalake ug babaye ug nangayo nga kining mao nga han-ay tahuron. Pagbaliwala niini musangpot sa pagun-ob sa tawo sa kaugalingon, ug sa ingon sa kagun-oban sa buhat sa Dios.

Ang kasagaran nga gihisgot ug gisabot sa pulong "gender" sa kaulahian musangpot ngadto sa pagsulay sa tawo sa papagawas sa kaugalingon gikan sa kamugnaan ug gikan sa Magmumugna. Ang tawo buot mahimo nga kaugalingon niya nga agalon, ug siya – sa kanunay ug siya lamang – ang magbuot sa tanan nga may kalabotan kaniya. Apan niining paagiha nagpuyo siya batok sa kamatuoran, batok sa Magmumugna nga Espiritu.

Ang mga Rainforests tinuod takos nga panalipdan, apan dili kubos nga panalipdan usab ang tawo, isip linalang nga adunay gikan sa pagkahimugso nga "mensahe" nga wala magsupak sa atong kagawasan kondili pasikaran nga gipasabot nang daan.

Sa lain nga bahin ang kaminyuon, usa ka tibuok nga kinabuhi nga bugkos tali sa usa ka lalake ug usa ka babaye, usa ka sakramento sa kamugnaan nga gimugna sa Magmumugna.

Kinahanglan nga kabahin sa pagmantala sa Simbahan ang usa ka pagsaksi sa Magmumugna nga Espiritu nga anaa sa kinaiyahan sa kinatibok-an niini ug, sa pinatuyo nga paagi, nga anaa sa tawo, nga gimugna sa Dios sa iyang larawan.

Gikan niining maong paglantaw ato unta nga balikan ang Enciklika Humanae Vitae: tumong ni Papa Pablo Seksto ang pagpanalipod sa gugma batok sa sekso isip kabgtangan nga gamitgamiton, sa ugma batok sa iya ra nga mga pag-angkon sa karon, ug sa kinaiya sa tawo batok sa pagdaladala niini.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com