Reproductive Health Bill

The possibility that the Reproductive Health Bill will pass and be signed into law means that the problem of well-known Catholic legislators supporting it, in particular, concerning their propriety in receiving Holy Communion, will have to be faced. This was not discussed thoroughly by the Bishops in their recent plenary meetings.

When I recalled in a catechesis Cardinal Ratzinger’s letter to the American Bishops on the Worthiness to Receive Holy Communion of June, 2004, an almost apoplectic outcry arose from legislators, politicians and media people.

With this I will try to explain to my people what I did.

It must be said that the bill and its predecessors take for granted that abortion is a crime but it provides a loophole for contraceptives that prevent the implantation of the fertilized ovum, which is abortion.

Moreover, it provides that "tubal ligation, vasectomy, intrauterine device insertion and other family planning methods shall be available in all national and local government hospitals." These violate our religious beliefs.

These are the reasons that in previous pastoral statements (on May 2, 2003 and January 1, 2006) [http://www.cbcpworld.com/misamis/hb4110.htm and http://www.cbcpworld.com/misamis/hb3773.htm] where I stated that anyone--politician or otherwise--who promote these house bills "Should have the integrity to acknowledge this and choose of his own volition to abstain from receiving Holy Communion until he has a change of heart," and "If such a one ignores an invitation to abstain voluntarily from the Eucharist, he should be denied the Sacrament--for the good of his soul and the welfare of the Church."

It all goes back to 1 Cor 11,27-29: if you are in disharmony with the Church in whatever way, then you should recognize that you may be eating and drinking judgment upon yourself, and take the necessary steps.

Anyone who is aware of having committed a grave sin of any sort and who has not repented of and confessed the sin must not go to Communion (cf. Art 291 of the Compendium of the Catechism of the Catholic Church)

A discipline has now been formulated for this: "A person who is conscious of [having committed] grave sin is not to . . . receive the Body of the Lord without previous sacramental confession. . (Canon 916)."

"Those (who are) obstinately persevering in manifest grave sin are not to be admitted to holy communion (Canon 915)." This is designed to leave open the possibility of a suitable expression of repentance.

Reproductive Health Bill

Ang kahayan mabalaod ang Reproductive Health Bill nagkahulogan nga atubangon ang problema sa mga naila pag-ayo nga mga Katoliko nga mga Magbabalaod nga nagduso niini pinaagi sa ilang pagpaluyo, ug partikular mahitungod sa ilang pagka angay nga mukalawat. Wala kini ayoha pagtuki namong mga Obispo sa among mga bag-o pang nangaging tigom.

Apan pagpahinumdom nako sa sulat ni Kardenal Ratzinger ngadto sa mga Obispo sa Amerika mahitungod sa mga sukaranan sa Pagka angay Pagkalawat (Junio, 2004) makalipong ang singgit gikan sa mga magbabalaod, politiko, ug kahimanan sa pahibalo.

Dinhi akong paningkamotan pagpatin-aw ang akong gihimo.

Ilhon nga ang balaudnon ug ang mga gisundan niini nagbaton sa aborsiyon nga usa ka krimen apan naghatag may lutsanan kini alang sa mga kontraseptibo nga magpalikay pagtanom sa sabakan sa na-fertilizled nga ovum, ug kini aborsiyon.

Labot pa naglatid kini nga tubal ligation, vasectomy, intrauterine device insertion and other family planning methods ipapahatag sa nasyonal ug lokal nga mga hospital sa gobierno, nga naglapas sa relihiyuso nga gituohan sa kinadaghan sa mga lungsuranon.

Kini ang mga katarongan sa ako kanhi nga gipamahayg ngadto sa akong katawhan (sa Mayo 2, 2003 ug Enero 1, 2006)[http://www.cbcpworld.com/misamis/hb4110.htm ug http://www.cbcpworld.com/misamis/hb3773.htm] diin akong giingon nga kinsa kadtong - mga politiko o uban - nga nagduso niining maong mga balaudnon "aduna untay kamabuuton pag-ila niining mga butanga ug sa kaugalingon niyang kabubut-on dili mukalawat hangtod mausab ang iyang kasingkasing," ug ingon man: "Kon magbaliwala siya niining maong pagdapit nga sa kaugalingon nga kabubut-on dili siya mudawat sa Esukaristiya, hikawan siya sa Sakramento - alang sa kaayohan sa iyang kalag ug sa kaayohan sa Simbahan."

Kini pagbalik lamang ngadto sa 1 Corinto 11,27-29: kon wala ka mahaom sa Simbahan sa bisan unsa nga paagi, nan ilhon unta nimo nga tingale mikaon ug miinom ka og hukom sa kaugalingon, ug paghimo sa gikinahanglan nga mga lakang.

Kinsa kadtong nag-amgo nga habog nga nakasala sa maskin unsa nga matang ug wala niya kini basuli ug ikompisal kinahanglan dili siya muduol aron pagkalawat (cf. Artikulo 291 sa Gitipo nga Katesismo sa Simbahanng Katoliko).

Gihimoan na kini og lagda sa Talaan sa mga Balaod sa Simbahan (kon Canon Law: "Ang tawo nga nag-amgo nga habog nga [nakasala] dili ... mudawat sa Lawas sa Ginuo kon wala pa siya makakumpisal... (Kanon 916)."

"Kadtong mga tawo (nga) uban sa kagahi og ulo nagpadayon sa makita nga habog nga daotan dili pakalawaton (Kanon 915)." Dili kini silot kondili pagpabukas sa pagkahayan makahimo og angay nga pagpadayag og pagbasol.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com