A Witness to Humanae Vitae Writes

Sun Apr 20, 08:31:00 PM 2008 Mary Martha said...

Over 600 theologians signed a statement rejecting the encyclical. Many lay people simply decided that this was a teaching they did not need to follow in order to be Catholic. Yet the Vatican under Pope John Paul II, as well as Benedict XVI, has continued to insist that the teaching is unchangeable.

If the Church were a democracy, it would have dissolved into the oblivion of irrelevancy long ago. The Catholic Church's greatest strength is its unfailing fidelity to the Way, the Truth, and the Life. Praise be to God for these faithful Popes!

I was born 5 years after Humanae Vitae. I was taught in Catholic schools. "The mean old Pope says no birth control... but don't listen to him - follow your conscience." Of course those teachers never took the time to help me to properly form my conscience.

Instead of being formed as a Catholic with all that tuition money my parents were spending I (and many in my generation) was thrown to the wolves of secular society to be formed into a product of the larger world.

No surprise when the only Madonna we were exposed to was singing lewd songs (and not the mother of God) that we all jumped on the 'contracept and have whatever sex you want' bandwagon... With DIRE consequences.

In my late 20s I got in a debate with someone on this topic and I decided to read Humanae Vitae for the first time (I thought to prove that it was stupid - as that is all I ever heard about it). I will never forget that day. As I read Humane Vitae - a document written by an old man Pope 5 years before my birth I could see that he diagnosed the problems of my generation. Women not valuing themselves, men treating them as disposable things to be used, relationships falling apart and more. I started crying and that was the moment that I realized that the Catholic Church really knows and teaches the truth. And more improtantly that it was my responsibility to go and find those truths taught by the Church... because Catholicism was NOT what I had been taught growing up.

I returned to that Church because of Humanae Vitae, and I now am mostly angry not at the Church so much as at the dissident theologians, and professors, and religious ed teachers who thought that they knew better than the Church. Those people who decided that instead of teaching Catholicism to my generation they would teach heresy. Those are the people who were complicit with secular society in leading my generation down the garden path to destruction.

Usa ka Saksi sa Humanae Vitae Nagsulat

Dom Abr 20, 08:31:00 PM 2008 miingon si Mary Martha...

Labaw sa 600 ka mga teologo mipirma og pamahayag pagsalikway sa enciklika. Daghan nga mga laygo yano nga mihukom nga usa kini ka pagtulon-an nga dili kinahanglan nga ilang sundon aron mahimo nga Katoliko. Apan ang Batikano ubos ni Papa Juan Pablo Dos, ingon man ni Papa Benedikto Dieseseis, mipadayon pag-insistir nga dili mausab ang gitudlo.

Kon demokrasya pa ang Simbahan, wagtang na kini gikan sa panumdoman isip wala nay bale. Ang pinakahabog nga kusog sa Katoliko nga Simbahan mao ang dili pagkawang sa kamatinud-anon sa Dalan, Kamatuoran ug Kinabuhi. Dayegon ang Dios tungod niining matinud-anon nga mga Santo Papa!

Natawo ako lima ka tuig human sa.Humane Vitae. Gitudloan ako sa mga eskuwelahang Katoliko. "Nag-ingon ang tigulang nga Papa nga walay kontrol sa pagpanganak apan ayaw siya pamatia, sunod kamo sa inyong tanlag." Apan ang mga magtutudlo wala gyod mag-umol sa akong tanlag nga angay.

Imbis maumol unta isip usa ka Katoliko sa kadako sa salapi sa pagpaeskuwela kanako sa akong mga ginikanan ako (ug ang akong mga kataligngan) gilabay sa mga lobo sa katilingban nga seglar aron maumol ngadto sa mas lapad nga kalibotan.

Dili ikahingangha nga sa pag-awit og mga hugaw sa bugtong Madonna nga among gisunod (ug dili ang Inahan sa Dios) nga kami nanakay sa sakyanan sa ‘pagkontraseptibo ug paghimo sa bisa’g unsa nga pangsekso'... nga NAKAPADAOT pag-ayo.

Sa nag-edad na ako og mga beintehon nakalantugi ako niining maong dugokan ug mihukom ako pagbasa sa Humanae Vitae sa unang higayon (sa pagmatuod nga kini binuang - nga maoy tanan nakong nabatian niini). Dili ko gayod hikalimtan kadtong adlawa. Pagbasa nako sa Humane Vitae - dokumento nga gisulat sa tigulang nga Santo Papa lima ka tuig sa wala pa ako matawo akong nakit-an nga gihiling niya ang mga problema sa akong tubo. Mga babaye nga wala magbili sa kaugalingon, mga lalake nga naggamit kanila nga butang ikalabay, nangakagun-ob nga pagdugtongay ug daghan pa. Mihilak ako ug niadtong gutloa nga akong naamgohan nga ang Simbahan nga Katoliko nahibalo ug nagtudlo gyod sa kamatuoran. Mas hinungdanon nga akong kaakohan pagpangita ug pagkaplag niadtong mga kamatuoran nga gitudlo sa Simbahan... tungod kay ang pagka Katoliko DILI mao ang gitudlo kanako sa nagtubo ako.

Mibalik ako sa Simbahan tungod sa Humanae Vitae, ug karon nasuko ako pag-ayo dili sa Simbahan kon dili sa masupakon nga mga teologo, mga propesor, magtutudlo sa relihiyon nga naghunahuna nga mas nakahibalo pa sila kay sa Simbahan. Niadtong mga tawo nga mihukom nga imbis magtudlo unsaon pagka Katoliko ngadto sa akong tubo magtudlo hinuon sila og erehiya. Kadtong mga tawhana mao ang nagkumbuya sa seglar nga katilingban pagpapaingon kanamo sa akong tubo dailos ngadto sa nindot nga dalan paingon sa kagun-oban.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com