To Read Humanae Vitae with an Open Mind

Poor women don't need contraception - they need devoted husbands and children.

Over the past 40 years in the United States, illegitimacy has exploded, divorce has skyrocketed, and abuse of women and children has increased. It's not difficult to connect the sociological and political dots and lay much of the blame on rampant contraceptive usage in its society.

Once anyone actually reads any of the Church teachings on this matter with a modicum of open-mindedness, it becomes clear that these teachings show a far deeper understanding of male and female physical and emotional needs related to sexual intimacy than does modern society.

God created women with the innate need for intimacy and the need to form stable, permanent relationships with the men with whom they engage in sexual relations. As soon as contraception becomes involved, this allows men and women to engage in sex as if it were a recreational pastime, completely divorcing sexual acts from intimacy or commitment.

The entire body of Church teachings on human sexuality DOES consider how God means for humans to engage in sexual relations, i.e., within the marital covenant and with openness to the possibility of new life as a result of that act.

The Church DOES call for men to act responsibly, just as it calls women to do so, for the protection and health of both, and of society in general. Think of it this way: if all human beings followed Church teachings on contraception and procreation to the letter, wouldn't things be 100% better? The fact that we don't tells us more about human sin and weakness than it does about the Church's teachings being wrong.

Almost all of the dissidents to this teaching show some level of bitterness, anger, resentment and hurt, whether it's against the Catholic Church and its teachings on human sexuality. We must keep in mind that doing God's Will brings peace of mind and serenity to our souls. If it doesn't, then it is not from God.

There is an alternative to contraception for those with serious reasons to avoid pregnancy -- natural family planning. It is effective, has only positive side-effects, and strengthens, rather than weakens, marriages.

In the case of pre-marital relations, the consequences of having contraceptive sex are pretty much always going to be worse, more complicated, and ultimately more dehumanizing than the consequences of not having sex.

Pagbasa sa Humanae Vitae sa Bukas nga Pangisip

Ang kontrasepsiyon wala kinhanglana sa mga babayeng kabos - nagkinahanglan sila og buotan nga mga bana ug mga anak.

Sa miagi nga kwarenta ka tuig didto sa Amerika, nidaghan ang mga pinaangkan, napilopilo ang diborsiyo ug ang pagdaugdaog sa kababayeb-an ug kabataan nitubo. Dili lisod ang pagkonektar sa mga hinungdan niini sa sosyolohiya ug politika ug pagpahamtang sa dako nga katarongan niini dinha sa kadako kaayo sa paggamit sa kontrasepsiyon dinha sa katilingban.

Og basahon ang unsa gyod ang gitudlo mahitungod niini sa Simbahan uban og bisan gamay lang nga kabukas sa pangisip, matin-aw nga kining maong mga gitudlo nagpadayag og labaw ka lawom nga pagsabot kay sa moderno nga katilingban sa mga lawasnon ug emosyonal nga panginahanglan sa lalake ug sa babaye nga dugtong sa pag-isigkasuod nila.

Gimugna sa Dios ang babaye uban og sukad sa pagkatawo nga panginahanglan og kasuod ug sa pagtukod og malahutayon ug permanente nga pagkadugtong ngadto sa lalake nga uban kaniya maghimo siya sa lihok sa mga minyo. Diha nga ang kontrasepsiyon nalambigit niini, nagpatugot kini sa mga lalake ug sa mga babaye paghimo sa lihok sa mga minyo isip lingaw- lingaw na lang ug pagpawagtang sa kasuod ug sa pagtahan.

Ang tibuok lawas sa mga gitudlo sa Simbahan mahitungod sa kinatawo sa tawo naglantaw GYOD nga ang Dios buot nga mga tawo maghimo sa lihok sa mga minyo, buot magpasabot, sulod sa kasabotan sa kaminyuon ug uban og pagkabukas sa pagkahayan maanaa ang bag-o nga kinabuhi isip sangputanan.

Ang Simbahan nagtawag GYOD sa lalake sa responsable nga paglihok, ingon man usab sa babaye, alang sa pagpanalipod, ug alang sa maayong panglawas, sa duha ug heneral sa katilingban. Kon ang tanan magsunod lang unta sa mga gitudlo sa Simbahan mahitungod sa kontrasepsiyon ug sa pagpaanak, sa kinatibok-an gyod niini, muuswag gyod ang kinabuhi. Ang kamatuod nga wala kini himoa labaw nga nagpunting sa sala ug sa kahuyang sa tawo kay sa kasayop sa gitudlo sa Simbahan.

Halos tanan nga nagsupak niining mao nga gitudlo nagpakita og dili diutay nga kapait, kasuko, kayugot ug kasamdan, o batok sa Simbahan ug sa mga gitudlo niini o batok sa kinatawo sa tawo. Kinahanglan hinumdoman nga ang Kabubut-on sa Dios nagdala og kalinaw sa pangisip ug kamaayo og buot sa atong mga kalag. Kon wala kini, nan dili kini gikan sa Dios.

Anaay lain nga mapili kay sa kontrasepsiyon alang sa mga may dako nga katarongan paglikay nga maburos -- kinaiyanhon nga pagplano sa banay. Masangputanon kini, walay side-effects, ug makapakusgan hinuon, ug dili makapahuyang, sa kaminyuon.

Sa kaso sa mga paghimo sa lihok sa mga minyo sa wala pa maminyo, ang mga sangputanan sa pagkontrasepsiyon kanunay gyod nga mas daotan, komplikado, ug sa kaulahian makapakunhod kay sa mga sangputanan sa paglikay niini.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com