Origins of RH Bills in the Philippines - 4

Terminologies and statements contained in the two U.N. World Conferences have been incorporated into new and recurrent legislation.

The Reproductive Health Code, CSR (Corporate Social Responsibility) Ordinance, GADA (Gender and Development Action), Women's Code all these invoke words contained in the World Conference Statements.

The object is to slowly desensitize by starting at it softly like the legalization of abortion for specific causes, the advocacy of divorce and same sex marriage.

These moves in legislation are supported by Philippine Legislators Committee on Population and Development (PLCPD).

In regard to sex education, the Adolescent Health and Youth Development Programme adopted by the Department of Education, Culture and Sports seeks to develop a new breed of youth.

The program was launched in 1995, and integrates a value-free approach to sex education in schools. Subtly it is to desensitize the youth to the intimacy and sacredness of sex.

The program tends to reduce the youth's appreciation of sex: from an expression of love within the context of marriage, to merely a practical understanding of it as a function of the body that can be manipulated and used to achieve pleasure and to forego inner discipline.

With the election of President Obama, the population control program will grow more visible and vocal in media, e.g., advertising of condoms, third sex (Third Sex is a term used for someone other than natural males or natural females) celebrities, sexually explicit bill boards, available pornography – and it will still get worse.

The materialist and individualistic world view today which stems from human arrogance and materialistic greed will continue to negate and marginalize marriage and family where society sees pregnancy as a disease, childbirth as an aberration, and children as parasites.

It is a pedophobia of the intense kind or a fear for children the world has never seen.

The young men and women of today are being taught to be selfish hedonists rather than to be men and women for others.

They are brainwashed to own and manipulate their world rather than steward it and share it such that all God's children especially His poor beloved could have the fullness of life, here and now.

These are the things to watch for in the matter of the RH Bills.

Ang Mga Sinugdanan sa RH Bills sa Pilipinas - 4

Ang mga pamulong ug pamahayag nga gihisgotan ug nasulod sa duha ka U.N. World Conferences gipapaanaa dinha sa bag-o ug nagbalikbalik nga mga balaudnon sa RH Bills.

Ang Reproductive Health Code, ang CSR (Corporate Social Responsibility) Ordinance, ang GADA (Gender and Development Action), ang Women's Code tanan nagskawos sa mga pulong sa mga Pamahayag sa U.N. World Conferences.

Ang tumong mao ang pagpadawat pinaagi sa humok nga pagsugod sa pagpalegal sa aborsiyon sa pipila nga hinungdan, ang pagdeborsiyo ug pagkasal sa mga managsama’g kinatawo.

Kining maong mga lihok gisuportahan sa Komite sa mga Pilipino nga mga Magbabalaod nga Nagpunting sa Gidaghanon sa Katawhan ug sa Paglambo (PLCPD).

Mahitungod sa pagpatudlo sa kinatawo, ang Adolescent Health and Youth Development Programme nga gipahigayon sa Departamento sa Edukasyon ug Pangusog nagpangita sa pagpalambo og bag-ong tubo sa mga baan-on.

Ang programa gisugdan sa 1995, ug naglangkob og walay mga bili nga pagtandog sa pagpatudlo sa kinatawo dinha sa mga tunghaan. Sa minaro nga paagi gipaanad-anad niini ang mga batan-on pagbiya sa kapribado ug kabalaan sa kinatawo.

Ang programa naghayan pagpakunhod sa pagpakabili sa mga batan-on sa kinatawo: gikan sa pagpadayag og gugma sulod sa kahimtang sa kaminyuon ngadto sa paraktikal lamang nga pagsabot niini isip tahas sa lawas nga mahimo nga binuangon ug gamiton pagtagbaw ug pagbiya sa disiplina sa kaugalingon.

Sa pagkapili ni Presidente Obama, ang pagkontrol sa kadaghan sa mga tawo musamot pagkamakita ang pagpropaganda sa pamaligya og mga kondom, ikatulo nga kinatawo (kini ginamit nga pamulong sa usa nga dili sa kinaiya niya lalake ni babaye) nga mga celebrities, mga sexually explicit bill boards, makuha dayon nga pornography – ug labaw pa gani ka daotan niini.

Ang panglantaw nga pangmateryal ug pangkaugalingon sa kalibotan nga naggikan sa kaarogante ug kadawo sa tawo padayon pag pabaliwala ug pagpapadaplin sa kaminyuon ug sa banay diin gilantaw sa katilingban nga ang pagkaburos usa ka sakit, ang pag-anak usa ka sayop, ang mga anak mga parasito.

Usa kini ka hugot kaayo nga kahadlok sa bata o usa ka kahadlok sa kabataan nga wala pa igkita dinhi sa kalibotan.

Ang mga batan-on karon gipangtudloan sa paghunahuna ug paglantaw sa kaugalingon lamang nga katagbawan ug dili mga tawo alang sa uban.

Gipang-anad sila pag-angkon ug pagmaneho sa ilang kalibotan ug dili pagdumala ug pagpaambit niini aron ang tanang mga anak sa Dios labi na ang mga kabos makabaton unta sa kinapon-an sa kinabuhi, dinhi ug karon.

Kini mao ang mga butang nga angay bantayan mahitungod sa mga RH Bills.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com