Origins of RH Bills in the Philippines - 2

On the promotion of modern family planning methods, there is a crescendoing debate probably now on its peak on whether or not such is safe to the health and well-being of the Filipino people.

Many of those who are critical of our advocacy (that is, against RH Bills) would almost always automatically try to destroy our argument by stating the fact that the principle of no abortion is constitutionally guaranteed.

This is one of two principles they argue to purposefully kill the debate, the other is the principle of no-coercion.

Simply put - information and availability of Modern Artificial Contraception is what they want and that an individual should rise above his or her religious convictions to be able to make an informed choice which is the rationale of no-coercion.

These are the 2 cornerstone principles pro choice advocates argue to get their message across.

To elaborate, while the Philippine Constitution has never legalized the termination of the life of a living infant, a serious debate has centered on the question: At what moment does the fertilized egg become a viable fetus? When does contraception degenerate to abortion?

This issue is a critical one which for a pro-choice advocate would be critical to answer because most family planning methods have been identified as abortifacient.

The principle of no-coercion is made the basis for the definition of reproductive rights and reproductive health care.

This could be explained better in the context of a typical barangay health center where they offer the entire range of contraceptive methods and devices to the potential "acceptor," cafeteria approach.

With ample information on the pros and cons of each family planning method, the objective is to elicit an informed choice.

For practical reasons, contraceptive pills and intra-uterine devices are most frequently endorsed despite the fact that most contraceptive pills have abortifacient side effects, and that the IUD is a proven abortifacient.

Male vasectomy and female tubal ligation in the Philippine population program has capitalized on the vulnerability of people in poverty-stricken barangays.

Declared legal by the Supreme Court during the martial law regime, sterilization has become a major program strategy for population control. It is `encouraged' by the RH Code.

These are highly immoral but promoted by the RH Bills

Ang Mga Sinugdanan sa RH Bills sa Pilipinas - 2

Mahitungod sa pagpalambo sa moderno nga mga paagi sa pagkontrol sa banay, anaay nagkadako nga karon anaa na tingale sa kinatas-an nga ang-ang nga paglantugi kon kini maayo ba o dili sa panglawas ug sa kaayohan sa katawhan.

Daghan niadtong nanagsaway sa atong panglihok (batok sa mga RH Bills) mora’g kanunay automatiko nga magsulay paggun-ob sa atong pangatarongan pinaagi sa kamatuod nga ang panukaran sa walay aborsiyon gipasalig sa batakan nga balaod.

Kini usa sa duha ka panukaran aron pagpatay sa lantugi, ang ikaduha mao ang panukaran sa walay pinugsanay.

Sa yano nga pagsulti - ang pagpahibalo sa pagkaanaa sa Moderno nga Dili Kinaiyanhon nga Pagpugong sa Panamkon mao ang gussto nila ug nga ang tawo mulatas unta sa iyang mga gipakabili nga relihiyuso aron makahimo sa maisipon nga pagpili nga mao ang panukaran sa walay pinugsanay.

May duha ka batakan nga panukaran nga gigamit paglantugi sa mga pro choice aron pagpadangat sa ilang mensahe.

Pagpalapad niini, ang wala magpalegal ang Batakang Balaod sa Pilipinas sa pagpatapos sa kinabuhi sa napanamkon, ang lantugi nagpapataliwala sa pangutana: sa unsa man nga gutlo ang itlog sa babaye nga gipabunga sa binhi sa lalake mahimo nga mabuhi nga fetus? Kanus-a man maaborsiyon ang kontrasepsiyon?

Kining maong isyu mahinungdanon nga alang sa usa ka nagpalambo sa pro-choice tubagon gayod tungod kay kadaghanan sa mga paagi sa pagplano sa banay maaborsiyon.

Ang sukaranan sa walay pinugsanay gihimo panukad sa pagtanda sa mga katungod sa pagpaanak ug pag-atiman sa maayong panglawas dinha sa pagpanganak.

Mas sayon kini nga mapatin-aw sulod sa kahimtang sa usa ka lumilihok sa baranggay alang sa panglawas diin nagtanyag siya mga manawat paagi og turuturo sa tibuok nga pagkalainlain sa magamit nga mga kontraseptibo nga mga paagi ug kahimanan.

Uban sa lapad nga pagpahibalo nga dapig o kontra sa matag paagi sa pagplano sa banay, ang kalab-utunon mao ang pagpatumaw og usa ka pagpili nga maayong pagkaisip.

Sa praktikal nga kagamitan, mga tabletas nga kontraseptibo ug mga himan nga isulod sa tiyan maoy kasagaran nga iduso bisan sa kamatuod nga kadaghanan sa mga tabletas nga kontraseptibo makapaaborsiyon, ug ang IUD namatud-an nga maaborsiyon.

Gipahimuslan ang pagkadali nga madani sa mga kabos sa mga barangay ang vasectomy sa mga lalake ug ang tubal ligation sa mga babaye sa population program sa Pilipinas.

Gideklarar nga legal sa Kinatas-an nga Hukmanan panahon sa martial law regime, ang sterilization nahimo nga habog nga kabahin sa pagkontrol sa gidaghanon sa katawhan. Gidasig kini sa Kodigo sa RH kon Reproductive Health.

Habog kini nga imoral ug gipalambo sa mga RH Bills.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com