Origins of RH Bills in the Philippines - 1

We will make a series of catecheses on Humanae Vitae.

Pursuant to the 1973 Constitution the depopulation policies started to gain momentum in our country.

The preamble provided the fundamental principle which was "to manage population levels and growth rates".

President Marcos signed Presidential Decree #79 which created the Population Commission to spearhead an aggressive national population control program.

POPCOM was to be the office for the flow of funds from three principal funding agencies: the World Bank, the United Nations Fund for Population Activities and the United States Agency for International Development. The Asian Development Bank subsequently became a significant player.

All these funding was pursuant to the National Security Study Memorandum No. 200 by Henry Kissinger who authored it in 1965 mandating the creation and funding of massive population control programs in 13 countries identified as having high population levels and growth rates. The Philippines was one of these 13 countries.

A National Family Planning Office was created in the Department of Health. Two major private institutions were also created to support the government program: the University Of The Philippines ' Population Institute and the Population Center Foundation, which augmented the program with research utilization capability.

As the program moved along, bilateral funding from Japan, Australia, Canada and a few European countries, and project funding from private agencies supplemented the population war chest.

POPCOM evolved to be a powerful mini-Cabinet formed among Trustees representing major government players in population control, namely, Health, Labor, Local Governments, Finance, Social Welfare and Economic Development.

What was its objective? To reduce the growth rate and level of population to what it believed to be manageable, conducive to "sustainable development. "

This level and rate were determined by external agencies like the Population Council based in New York..

This is the prelude to the present population controversy between the Filipinos church and the government backed up by International Development/ Funding Agencies.

With this stand off, there was no other way to achieve this in a country whose population was significantly Roman Catholic except to aggressively promote modern artificial family planning methods.

That is the purpose of the recurring RH Bills.

Ang Mga Sinugdanan sa RH Bills sa Pilipinas - 1

Maghimo kita of sunudsunod nga katekesis mahitungod sa Humane Vitae.

Nunot sa Batakang Balaod sa 1973 ang palisiya sa kagamhanan pagpakunhod sa katawhan nakapanukad pag-ayo.

Ang pasiuna milagda sa batakan nga panukaran nga "tikaron ang unsay gidaghanon ug unsaon pagpakunhod sa katawhan".

Si Presidente Marcos mitimaan sa Decreto #79 nga mimugna sa Population Commission aron pagpangulo og tininuod nga progama sa nasod pagkontrol sa gidaghanon sa katawhan.

Ang POPCOM ang himuon unyang buhatan sa pagpadagayday sa mga salapi gikan sa tutulo ka nag-una nga mga tinobdan: ang World Bank, ang United Nations Fund for Population Activities ug ang United States Agency for International Development. Ang Asian Development Bank misunod ra niini nila ug nahimo nga dako nga tigpahigayon.

Kining tanan nga mga tinobdan igo lang nagsunod sa National Security Study Memorandum No. 200 ni Henry Kissinger sa 1965 nga milagda pagpamugna ug pagpapabayad og dinagko kaayo nga mga programa pagkontrol sa gidaghanon sa katawhan sa 13 ka mga nasod nga gitala nga dagko ug paspas ra kaayo ang pagtubo sa katawhan. Usa na niini ang Pilipinas.

Usa ka Buhatan sa National Family Planning gimugna sulod sa Departamento sa Maayong Panglawas. Duha ka dagko nga pribado nga mga katukoran gimugna aron pagtabang sa programa sa pangamhanan: ang University Of The Philippines' Population Institute ug ang Population Center Foundation, nga midugang sa programa pinaagi sa mga pagdukiduki sa kahanas sa pagpagamit sa mga paagi.

Sa pagpahigayon sa programa, mitabang usab pagpapabayad niini ang Japon, Australia, Canada ug pipila ka mga nasod sa Europa, ug mga pagpapabayad gikan sa pribado nga mga pundok mitabang sa panudlanan sa gubat batok sa katawhan.

Ang POPCOM hinayhinay nga nahimo nga gamhanan nga mini-Cabinet nga nagsakop og mga Trustees nga naglawas sa mga habog nga mga sanga sa pangamhanan, Health, Labor, Local Governments, Finance, Social Welfare ug Economic Development.

Unsa man ang kalab-utunon? Pagpakunhod sa pagtubo ug sa gidaghanon sa katawhan ngadto sa gituohan nga mahan-ay ug mapaingon ngadto sa "makasagang nga paglambo."

Ang gidaghanon ug ang pagtubo gilagda sa langyaw nga mga ahensiya sama sa Population Council sa New York..

Mao kini ang pasiuna sa kasamtangan nga panagbangi sa katawhan isip Simbahan ug sa pangamhanan nga gipaluyohan sa International Development/ Funding Agencies.

Tungod niining panagbangi, wala nay lain nga paagi pagkab-ot sa tumong niini sa usa ka nasod nga daghan kaayo ang mga Romano Katoliko gawas sa maisugon nga pagpalambo sa mga paagi sa dili kinaiyanhon nga pagkontrol sa banay.

Mao kini ang tumong sa nagbalikbalik nga mga RH Bills.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com