Contraception and Same Sex Orientation

The widespread practice of contraception is a major force behind the rapidly growing acceptance of homosexuality as a natural, sexual orientation.

Bluntly stated, the justification for the one counts as the justification for the other.

Contraception formally separates the sex act from procreation, insofar as it allows a couple to have sex at any time without the possibility of conception.

Therein lies its link with homosexuality. Sexual intercourse between homosexuals and between heterosexuals using contraceptives is identical in this, they are both by their very nature sterile.

The importance of procreation reveals itself in the paradoxical relation between man and woman.

They are extraordinarily different and yet that very difference draws them to each other. She admires his large, strong hands, but does not wish to have his hands instead of her own; he admires her small, delicate hands, but does not wish to have her hands instead of his own.

This mirrors the love the three persons of the Blessed Trinity have for each other. Theirs is a love that does not dissolve the lover in the beloved but, on the contrary, enriches him. Although each is an actual person, their unity is perfect: one God.

By analogy, the love between husband and wife enriches each because love's goal is to see the beloved have life and joy more abundantly.

In sexual intercourse, husband and wife are called to donate themselves to each other and to the extent that it is a perfect donation, it generously opens itself to procreation. For love is more than a feeling; it is fecund, producing a reality beyond the two lovers themselves.

The above sketches the foundation of the Catholic Church's teaching that the sex act has two ends, the procreative and the unitive.

This doctrine maintains that the procreative end is primary and the unitive secondary in the sense that the act of sexual intercourse is specified to procreation.

The inability of same-sex intercourse to produce children explains why homosexuals cannot achieve the unity that is possible for heterosexuals.

Homosexuals cannot, in principle, procreate and their attempts at marital union will inevitably be frustrated by the brute fact that members of the same sex cannot complement each other to attain the kind of unity possible for heterosexuals.

Ang Pagkadani sa Managsama og Kinatawo

Ang lapad nga pagbansay sa kontrasepsiyon mao ang dako nga kusog nga nagpahipi sa luyo sa paspas nga pagdawat sa homoseksuwalidad nga kinaiyanhon, seksuwal nga orientasyon.

Sa pranka nga pagsulti, ang pag-ingon nga ang kontrasepsiyon husto pagpatarong usab sa homoseksuwalidad isip orientasyon.

Ang kontrasespsiyon pormal nga nagbulag sa sekso gikan sa pagpanamkon, kay nagtugot kini sa mga kapikas pagsekso sa maskin unsa nga panahon nga dili hayan makapanamkon.

Ug ania dinhi ang kadugtong niini ngdto sa homoseksuwalidad. Ang sekso sa mga homoseksuwal ug sa mga heteroseksuwal nga naggamit og kontraseptibo managsama ra gyod dinhi niini nga sa kinaiya gyod niini dili kini mabungahon.

Ang kamahinungdanon sa pagpanamkon makita sa mora’g dili matugkad nga pagdugtong sa usa ka lalake ug usa ka babaye.

Gawas sa kasagaran sila nga nagkalahi, apan kini gyod ang nagdani kanila sa usa’g usa. Ang babaye nadani sa dagko ug kusgan nga mga kamot sa lalake apan dili buot nga magbaton sa mga kamot niini. Ang lalake naibog sa gamay, delikado nga mga kamot sa babaye, apan dili siya buot magbaton niini.

Kini nagsalamin sa gugma sa Tulo ka Persona sa Balaan nga Trinidad ngadto sa usa’g usa. Ang ilaha gugma nga dili matunaw ngadto sa gihigugma kondili nagpabahandianon hiini. Bisan og ang matag usa aktuwal nga usa ka persona, ang ilang pagkahiusa hingpit: usa ka Dios.

Pagtandi, ang gugma sa bana ug sa asawa nagbahandianon sa matag usa kay ang tumong sa gugma mao ang pagseguro nga ang gihigugma magbaton og mas dako nga kinabuhi og kalipay.

Dinha sa lihok sa mga minyo, ang bana ug ang asawa gitawag pagtanyag sa ilang kaugalingon sa usa’g usa ug aron paghingpit niini, manggihatagon kini nga bukas ngadto sa pagpanamkon. Kay ang gugma labaw pa kay sa usa ka pagbati, mabungahon, ug nagpaingon ngadto sa kamatuod nga naglatas kanila mismo.

Ang nahisgotan nagtadlas sa sukaranan sa pagtulon-an sa Simbahan nga ang lihok sa mga minyo adunay duha ka mga tumong: ang pagpapanamkon ug ang pagpahiusa.

Kining mao nga doktrina nagtudlo nga ang nag-una nga tumong mao ang pagpapanamkon ug ang pagpapahiusa ikaduha lamang kay ang maong lihok gipunting sa pagpapanamkon.

Ang pagkadili makapapaanak sa pagsekso tali sa managsama og kinatawo nagpatin-aw ngano nga mga homoseksuwal dili makakab-ot og paghiusa nga makab-ot sa mga heteroseksuwal.

Mga homoseksuwal dili, sa kinaiya niini, makapapanamkon ug sa ilang pagsulay pagminyo ug paghimo sa lihok niini dili malikayan nga maimpatso gyod tungod kay mga managsama og kinatawo dili gyod makapahingpit sa usa’g usa pagkab-ot sa matang sa kahiusahan nga mahimo sa mga heteroseksuwal.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com