Gender Identification and Procreation

One can know if one is a he or a she, but since Cairo and Beijing what can be probed down there does not indicate gender anymore, but what one chooses. One is the judge if one is a he or a she, or a homo- or bi- or trans-sexual.

From then on in the term and meaning of ‘gender’ the man’s social nature is differentiated from the biological.

'Gay marriage' was normalized and, hence, was included in the new understanding of the ‘nature’ and rights of man. In this nature of man was included the full and unconditional abortion of what has been conceived; this is even to be considered as a human right. Then naturally the embryo can no longer be thought or acknowledged as human and can be killed to be used as medicine. Results which are against the good and the ecology of man.

Hence, the Pope is very concerned and asked that we should read again Pope Paul VI’s Letter Humanae Vitae whose purpose was to protect love, family and child.

Even though there are many people who disagree with the teaching on artificial contraception, this cannot change the teaching of the Church. Husband and wife express committed love not only with nice and sweet words but with the language of their bodies which is to express as partners in and during the marriage act their commitment to each other and their united commitment to be open to each other’s future.

That is why the question about contraception is this: Is the marriage act which uses contraception faithful in owning a committed love? Or does this make present false words and fallacious language?

Married love is different from any other love that there is in the world. In its nature, the love between husband and wife is so perfect, so intended for the whole of one’s life being related to God and to each other, that it is open to create a new human being that they would care for together. This new man is not theirs but God’s.

When the sperm and the egg meet, where does the eternal soul come from? It was not carried by the sperm. It was not carried by the egg. In every ac t of conception there is a need for a new creation on the part of God. It is the same as the creation by God of the whole cosmos. He created something out of nothing. And now He creates a new being from nothing. This being was not there before.

There is no such thing as a bunch of souls out there in the cosmos as if waiting to see where they can land. Here God creates a new being. When a man and a woman partakes of the marriage act, they open up this area which was specifically made by God to create a new human being. When the couple contracept, it is as if they are slamming the door at God. That is the greatest sin.

Ang Pagpaila sa Kinatawo ug ang Pagpaanak

Mailhan pag-ayo nga lalake ug babaye dili gyod managsama, apan gikan sa Cairo oug Beijing ang mahinol dili na mao ang ilhanan sa gender, kon dili unsay gipili. Ang tawo maghukom na kon lalake, o babaye, o homo-, bi- o trans-sekswal ba siya.

Gikan niadto sa ginganlan ug gisabot sa pulong 'gender' gipalahi ang sosyal nga kinaiya sa tawo gikan sa biolohiya.

Ang 'gay marriage' gipanormal nga kaminyuon ug gilakip na sa bag-ong pagsabot sa "kinaiya" ug katungod sa tawo. Uban na usab niining maong kinaiya sa tawo ang hingpit ug walay kondisyon nga pagpakuha sa gipanamkon: gani gilantaw kini nga usa sa mga katungod sa tawo. Dayon natural, ang embryo dili na mahunahuna o ilhon nga tawo ug patyon aron magamit nga patambal. Ug uban pa,.... mga sangputanan nga supak kaayo sa kinaiya ug ekolohiya sa tawo.

Mao nga nahingawa kaayo niini ang Santo Papa ug gipapabasa pag-usab ang Sulat ni Papa Pablo VI. ang Humanae Vitae, kansang tumong pagpanalipod sa gugma, sa banay ug sa bata.

Bisan og daghan wala mag-uyon sa gitudlo sa dili kinaiyanhon nga pagpugong sa pagpanamkon, dili kini makapausab sa gitudlo sa Simbahan. Bana ug asawa magpadayag sa gitahan nga gugma dili lamang pinaagi sa mga nindot ug matam-is nga mga pulong kon dili sa pinulongan sa ilang lawas nga mao ang paglarawan sa mga kapikas panahon pagbuhat nila sa buluhaton sa mga minyo sa hiniusa nila nga isig pagtahan ug isig pagkabukas sa ilang isig ka ugma.

Mao nga ang pangutana mahitungod sa kontrasepsiyon mao kini: Ang buhat sa mga minyo nga naggamit og kontrasepsiyon matinud-anon ba nga nag-angkon og nagtahan nga gugma? O nagpaanaa ba kini og bakak nga pulong?

Ang gugma sa mga minyo lahi sa maskin unsa nga gugma diha sa kalibotan. Sa kinaiya niini, ang gugma sa bana ug asawa tuma nga hingpit, tuma nga gipunting sa tibuok kinabuhi nga kadugtong sa Dios ug sa usa’g usa, nga bukas kini pagmugna og bag-o nga tawo nga hiniusa nilang atimanon. Kining bag-ong tawo dili ilaha, gimugna kini sa Dios.

Sa pagtagbo sa binhi ug sa itlog sa pagpaanak sa babaye, diin man gikan ang dili mamatay nga kalag? Wala kini dad-a sa binhi. Wala kini dad-a sa itlog sa pagpaanak. Sa matag buhat sa pagpanamkon, gikinahanglan ang usa ka bag-o nga buhat sa pagmugna sa Dios. Sama kini sa pagmugna sa Dios sa tibuok kaalironganan, Siya nibuhat ug usa ka butang gikan sa wala. Ug karon nimugna siya og bag-o nga kalag gikan sa wala. Wala kini dinha kanhi.

Walay tibuok pundok sa mga kalag sa kaalironganan nga mora og nanagpangita og sarang katugpahan. Ang Dios maghimo dinhi og bag-o nga buhat sa pagmugna. Sa pag-ambit sa usa ka lalake ug usa ka babaye sa lihok sa mga minyo, nakapabukas sila niining natad nga gituyo pagbuhat sa Dios pagmugna og usa ka bag-o nga tawo. Pagkontraseptibo, gihapak nila ang pultahan sa nawong sa Dios. Kini ang pagkadako nga sala niini.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com