Contraception and the Theology of the Body

In his Theology of the Body the first statement in John Paul II's thesis is: "The body, in fact, and it alone, is capable of making visible what is invisible, the spiritual and divine."

This is the very economy of the sacramental order. For sacraments to convey spiritual realities, the physical must accurately symbolize the spiritual. Changing the physical symbol, in fact, invalidates the sacrament.

This is why an intentionally sterilized act of intercourse can never consummate a marriage - it is a contradiction of the very essence of the "great mystery" of the sacrament.

All those who accept contraception are the ones who are living a "disembodied" theology of the body. They must, by necessity, disembody sexual love in order to claim that intentionally sterilizing their bodies has no bearing on what they are saying about themselves and about God.

When we override the divine language written in our bodies with contraception, we speak against the "great mystery" of God's life and love that our bodies proclaim. We blaspheme. And it is never okay to blaspheme. Not even once.

If John Paul is right, contraception can never be the solution to our problems, but only the beginning of a terrible setback for humanity. Whether we're talking about a woman who's stressed out with the six kids she already has, or the spread of AIDS in Africa, a return to the "great mystery" of God's plan for life and love that's stamped in and revealed through our bodies is the only real solution to the problems we face.

Millions of Africans are enslaved by a sexual pandemic. So are millions of people in other parts of the world. But AIDS isn't the slavedriver. The tyrant here comes in the form of a sexual ideology that is bent on divorcing men and women from the "great mystery" of God's plan to grant us a share in his own Life and Love.

Exactly who is it that is bent on keeping us from God's Life and Love? Who's the slavedriver here? As a pious old lady might ask, "Could it be... Satan?" If John Paul is right, those who dissent from Humanae Vitae are (unwittingly, but no less effectively) playing right into the devil's age-old plan to divorce us from God's nuptial love.

Give people condoms, and you keep them in their chains. Give them the "great mystery" of God's plan for life and love as proclaimed in John Paul's Theology of the Body and you set captives free. You give them the path for fulfilling the deepest desires of the human heart. You change the world.

Kontrasepsiyon ug ang Teolohiya sa Lawas

Sa iyang Teolohiya sa Lawas ang una nga pamahayag sa teoriya ni Papa Juan Pablo Dos mao kini: "Ang lawas, sa katinuod, ug kini lamang ang makapapakita sa dili makita, ang espirituhanon ug iyaha sa Dios."

Kini ang katukoran sa han-ay sa mga sakramento. Pagpadangat og mga kamatuod nga espirituhanon sa mga sakramento, ang lawasnon matuod nga nagsimbolo sa espirituhanon. Pag-usab niini, sa katinuod, nagpahimo nga dili kini sakramento.

Mao nga ang gituyo sa dili pagkamakaanak sa lihok sa mga minyo dili gyod makapakonsumar sa kaminyuon - usa kini ka balitok sa mismo nga batakan nga kaunsaan sa "habog nga misteryo" sa sakramento.

Ang tanan nga nagadawat sa kontrasepsiyon mao kadtong mga nagapuyo sa usa ka "gipawagtang ang lawas" nga teolohiya sa lawas. Gikinahanglan nga ila gyod ipawagtang ang lawas gikan sa lihok sa mga minyo pagmatuod sa ilang giingon nga ang pagpahimo sa ilang mga lawas nga dili manganak walay labot sa unsa ang gisulti nila mahitungod sa kaugalingon ug sa Dios.

Kon atong gipaligsan ang pinulongan sa Dios nga napatik sa atong mga lawas pinaagi sa kontrasepsiyon, nagasulti kita batok sa "habog nga misteryo" sa kinabuhi sa Dios ug sa gugma nga gimantala sa atong mga lawas.. Nanamastamas kita sa Dios. Ug dili gyod kini himuon. Bisan og sa kausa lamang.

Kon husto si Papa Juan Pablo, ang kontrasepsiyon dili gyod ang kasulbaran sa mga problema nato, kondili sinugdan lamang sa makalilisang nga katalagman. Kon atong gipanagsultihan o ang babaye nga lapoy na kaayo sa unom niya ka mga anak o ang pagkatag sa AIDS sa Africa, ang pagbalik sa "habog nga misteryo" sa laraw sa Dios alang sa kinabuhi ug sa gugma nga giguhit ug gipadayag diha sa atong mga lawas mao lamang ang matuod nga kasulbaran sa mga problema nga atong giatubang.

Minilyon ka mga Afrikano ang naulipon sa nagkatag nga sakit nga seksuwal. Minilyon usab sa laing mga dapit sa kalibotan. Apan ang AIDS dili mao ang nagpaulipon. Ang tirano dinhi naggikan sa matang sa ideolohiya nga mamugos pagpabulag sa mga lalake ug mga babaye gikan sa "habog nga misteryo" sa laraw sa Dios pagpaambit kanato sa Kinabuhi ug Gugma niya.

Kinsa man ang namugos pagpalayo kanato gikan sa Kinabuhi ug Gugma sa Dios? Kinsa man ang nag-ulipon? Usa ka hinimbahon kaayo nga babaye tingale mangutana, "Si ... . Satanas ba kaha?" Kon husto si Papa Juan Pablo, kadtong nagsupak sa Humanae Vitae (sa walay pag-amgo apan sangputanon) nangahulog sa lit-ag sa karaan na kaayo nga laraw ni Satanas pagpabulag kanato gikan sa gugma sa Dios.

Hatagi ang mga tawo og mga condom, ug inyo sila nga gibilin sa ilang mga kadena. Hatagi sila sa "habog nga misteryo" sa laraw sa Dios alang sa kinabuhi ug gugma nga gimantala kanato dinha sa Teolohiya sa Lawas ni Papa Juan Pablo ug inyo sila nga gipabuhian. Hatagi sila og agianan pagtuman sa lawom kaayo mga pangandoy sa kasingkasing ug usba ang kalibotan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com