Contraception and Denial of Communion

If the husband is to be a true symbol of Christ in the "one flesh" union, then he must speak the language of Christ: "this is my body given up for you" (Lk 22,19). And if the wife is to be a true symbol of the Church in the "one flesh" union, then she must speak the language of the Church (as modeled by Mary): "Let it be done unto me according to your word" (Lk 1,38).

However, contracepted intercourse says: "This is my body not given up for you;" and, "Let it not be done unto me according to your word." This is a contradiction of the very mystery of redemption. This is precisely John Paul's point.

By acting contraceptively, Onan robbed sexual intercourse of its life-giving meaning and acted against the good of his potential offspring's life. Both his intent and his concrete actions were against life. As a result, Onan received the Old Testament penalty for his crime.

The issue of contraception is not peripheral, but central and serious in a Catholic's walk with God. If knowingly and freely engaged in, contraception is a grave sin.

There is nothing new in that sentence. This is the constant and unchanging teaching of the Church. We may think the doctrine is out of fashion on earth now, but we will not think so after death.

The uninformed individual conscience is now the arbiter of what is right and wrong in most "Catholic" minds; a good example is contraception, which is used by over 90% of Catholic couples, even though it is a grave sin in the eyes of the Church.

The Catechism is very clear about the conditions necessary for receiving the Eucharist: "Anyone who desires to receive Christ in Eucharistic communion must be in a state of grace. Anyone aware of having sinned mortally must not receive communion without having received absolution in the sacrament of penance" (#1415).

The Church teaches that contraception is a sin. The person must know that the activity is a mortal sin. That implies believing that mortal sin exists. But the problem here is how many Catholics actually believe that mortal sin exists? How long is the confession line at our parish during confession schedules?

To practice contraception using a method which is not even abortifacient is a mortal sin because it seeks to subvert divine providence. Such a couple is not open to the conception of children. It is a serious sin, as are all mortal sins.

The denial of Communion in these cases is not a penalty or a sanction. This is to acknowledge one’s state of sin.

Konstrasepsiyon ug ang Paghikaw sa Pagpakalawat

Kon ang bana buot matinuod nga simbolo ni Kristo sa "diha sa usa ka lawas" nga kahiusahan, nan, isulti niya ang pinulongan ni Kristo: "kini ang akong lawas nga gihatag alang kaninyo" (Lk 22,19). Ug kon buot ang asawa mahimo nga simbolo sa Simbahan sa "dinha sa usa ka lawas" nga kahiusahan, nan, gamiton niya ang pinulongan sa Simbahan (nga gisumbanan ni Maria): "mahitabo unta kanako ang imong gisulti" (Lk 1,38).

Apan ang gikontrasepsiyonan nga lihok sa minyo nag-ingon: "Kining akong lawas wala ihatag alang kanimo;", "Dili unta mahitabo dinhi kanako sumala sa imong sulti ." Usa kini ka balitok nga pamulong mahitungod sa misteryo mismo sa kaluwasan. Mao kini ang punto ni anhing Papa Juan Pablo Dos.

Paglihok nga dili makapanamkon gikawatan ni Onan ang lihok sa mga minyo sa kahulogan niini nga maghatag og kinabuhi ug milihok batok sa kaayohan sa hayan mahimo niya nga anak. Ang tumong ug ang lihok konkreto nga batok sa kinabuhi. Sangpotanan niini nadawat ni Onan ang silot sa maong krimen.

Ang isyu sa kontrasepsiyon dili anaa sa kadaplinan kon dili sa taliwala ug seriuso kaayo paglakaw sa Katoliko uban sa Dios. Kon tinuyo uban og kahibalo ang kontrasepsiyon grabeng sala.

Walay bag-o nianang pamulonga. Kana mao ang kanunay ug walay kausaban nga gitudlo sa Simbahan. Maghunahuna tingale kita nga kinaraan na kini kaayo sa kalibotan karon, apan dili na kana mao ang mahunahuna nato human sa kamatayon.

Ang wala maumol kaayo nga konsiyensiya mao na karon ang tighukom unsa ang maayo ug unsa ang daotan sa halos tanan nga pangisip nga "Katoliko"; ingon niini ang kontrasespsiyon nga gigamit sa halos 90% sa mga Katoliko nga mga kapikas, bisan og kini dako kaayo nga sala sa mga mata sa Simbahan.

Tin-aw kaayo ang Katesismo mahitungod sa mga kondisyon alang sa angay nga pagkalawat: "Kinsa kadtong buot mudawat kang Kristo diha sa pagkalawat kinahanglan anaa siya sa kahimtang sa grasya. Kinsa kadtong nag-amgo nga nakasala siya og mortal kinahanglan dili mukalawat sa wala pa makadawat og absolusyon kon pasaylo dinha sa sakramento sa pakighiuli" (#1415).

Ang Simbahan nagtudlo nga ang kontrasepsiyon sala. Ang tawo kinahanglan makahibalo nga ang maong lihok usa ka sala nga mortal. Kini nagpasabot nang daan nga nagatuo siya nga adunay sala nga mortal. Apan ang problema mao pila man ang mga Katoliko nga nagtuo nga adunay sala nga mortal? Unsa man ang gitas-on sa laray sa kompisal sa atong mga parokya?

Ang pagbansay sa kontrasepsiyon nga dili gani makapakuha usa ka sala nga mortal tungod kay nangita kini pagsurambao sa probidensiya sa Dios. Kanang maong mga kapikas dili bukas sa pagpanamkon og mga anak. Habog ug grabe kini nga sala, sama sa tanan nga mga sala nga mortal.

Ang paghikaw sa pagkalawat niining maong mga kahimtang dili silot. Pag-ila lang kini sa kasad-an sa usa ka naghimo niini.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com