Marital Act, an Image of the Trinity

The Theology of the Body places the teaching of Humanae Vitae on the surest foundation possible - God - and his revelation that we are created in his own image and likeness as male and female. For those who have been enlightened by the Holy Spirit to understand the "great mystery" of nuptial union as an icon of the inner life of the Trinity and a sacramental sign of Christ's union with the Church, contraception is simply unthinkable.

In a nutshell, "Humanae Vitae" held that the twin functions of marriage — to foster love between the partners and to be open to children — are so closely related as to be inseparable. In practice, that meant a resounding no to the pill.

The late pope’s argument was that human sexuality is an image of the creative love among the three persons of the Trinity, as well as God’s love for humanity. Birth control "changes the language" of sexuality, because it prevents life-giving love.

This teaching is not just for Catholics, but for the whole world: the sixties’ sexual revolution has been an extraordinary disaster for civilization. And the ground was paved by the Anglicans, in 1930, breaking the previously unanimous witness of all Christians about the intrinsic evil of contraceptive acts.

It is no exaggeration to say a couple should prefer to die a martyr’s deaths than to engage in contracepted intercourse. Yes, that is the seriousness of the matter. As John Paul says, couples have a "salvific fear" of ever "violating or degrading what bears in itself the sign of the divine mystery..." (Theology of the Body , Nov 14, 1984).

But, of course, they don't live in fear. They experience conjugal union on a level that is mystical and even liturgical. When they become "one flesh," they "fulfill the very meaning of their being and existence" by loving as Christ loves. Therefore, they are filled with the eternal joy that Christ himself promised (see Jn 15,11). Insert contraception into the language of the body and it changes everything. Nuptial union is meant to proclaim the mystery of the Trinity - that "God is a life-giving communion of love."

However, an intentionally sterilized act of intercourse proclaims the opposite: "God is not a life-giving communion of love." Contraception changes the "language of the body" into a specific denial of God's Creative Love, making the spouses "false prophets."

Nuptial union is also meant to be a sacramental sign of Christ's union with the Church. Contraception makes it a counter-sign of Christ's union with the Church

 Lihok sa mga Minyo, Larawan sa Trinidad

Ang Teolohiya sa Lawas nagpapahamutang sa gitudlo sa Humanae Vitae sa pinakaseguro nga sukaranan nga mahimo - ang Dios - ug sa iyang gipadayag nga gimugna kita ngadto sa iyang kaugalingon nga larawan ug kasamahan isip lalake ug babaye. Niadtong gilamdagan sa Espiritu Santo pagsabot sa "habog nga misteryo" sa kahiusahan sa kaminyuon isip larawan sa anaa sa sulod nga kinabuhi sa Trinidad ug timaan nga sakramentuhanon sa kahiusahan ni Kristo ug sa Simbahan, ang kontrasepsiyon yano lamang nga dili mahunahuna.

Sa mubo nga mga pulong, ang "Humanae Vitae" mitudlo nga ang kaluha nga tahas sa kaminyuonpaglambo sa gugma tali sa mga kapikas ug pagkabukas ngadto sa mga anak — tumang nagkalambigit nga dili gyod mabulag. Sa yano nga lihok kini nagpasabot og lanog kaayo nga pagdili sa tabletas.

Pangatarongan ni Papa Juan Pablo Dos: ang seksuwalidad sa tawo usa ka larawan sa mamugnaon nga gugma tali sa tulo ka persona sa Trinidad, ug ingon man sa gugma sa Dios sa katawhan. Ang pagkontrol "nagpausab sa pinulongan" sa seksuwalidad ug nibabag sa gugma paghatag og kinabuhi.

Kining pagtulon-ana dili lamang alang sa mga Katoliko, kon dili alang sa tibuok kalibotan: ang rebolusyon seksuwal sa mga tuig sa 1960 usa ka gawas sa kasagaran nga katalagman sa sibilisasyon. Ug gipangandaman kini sa mga Anglikano, sa 1930, pagbuak sa hangtod niadtong tungora hiniusang saksi sa tanang Kristiyanos sa pagkadaotan gayod sa kontrasepsiyon.

Dili eksaherasyon ang pag-ingon nga palabihon unta sa mga kapikas pagpakamatay isip mga martir kay sa paghimo sa lihok sa mga minyo nga gikontraseptibohan. Ingon ka grabe kining maong butang. Ni Papa Juan Pablo Dos pa, ang mga kapikas magbaton og "kahadlok nga makaluwas" nga dili gyod "pangahasan o ipagamay ang sa kinaiya niini nagdala og timaan sa misteryo sa Dios..." (Theolohiya sa Lawas, Nob 14, 1984).

Apan, katinuod lang, wala man sila magpuyo diha sa kahadlok. Gisinati nila ang kahiusahan nga minyo sa ang-ang nga mistiko ug gani liturhikanhon. Sa pagkahimo nila nga "usa ka lawas," ilang "gituman ang kahulogan mismo nila isip sila ug sa ilang pagkabuhi" pinaagi sa paghigugma sama sa paagi ni Kristo. Mao nga puno sila sa tunhay nga kalipay nga gisaad ni Kristo mismo (cf. Jn 15,11). Sagoli og kontrasepsiyon ang pinulogan sa lawas ug kini magpausab sa tanan. Sa kahiusahan nga minyo ipasabot unta ang pagmantala sa misteryo sa Trinidad - nga "ang Dios usa ka kahiusahan nga nagpadangat og kinabuhi."

Ang lihok sa mga minyo nga tinuyo dili pabungahon nag-ingon sa balitok: "Ang Dios dili kahiusahan sa gugma nga naghatag og kinabuhi." Ang kontrasepsiyon nag-usab sa "pinulongan sa lawas" ngadto sa pagnegar sa Mamugnaon nga Gugma sa Dios, ug naghimo sa mga kapikas nga mga "bakakon nga mga saksi."

Ipasabot unta sa kahiusahan sa kaminyuon ang usa ka timaan nga sakramentuhanon sa kahiusah ni Kristo ug sa Simbahan. Ang kontrasepsiyon nagpabalitok niining mao nga kahiusahan.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com