Dire Consequence of Ignoring Church Teachings

The adversaries of Humanae Vitae also could not have foreseen one important historical development that in retrospect would appear to undermine their demands that the Catholic Church change with the times: the widespread Protestant collapse, particularly the continuing implosion of the Episcopal Church and the other branches of Anglicanism.

It is about as clear as any historical chain can get that this implosion is a direct consequence of the famous Lambeth Conference in 1930, at which the Anglicans abandoned the longstanding Christian position on contraception.

If a church cannot tell its flock "what to do with my body," as the saying goes, with regard to contraception, then other uses of that body will quickly prove to be similarly off-limits to ecclesiastical authority.

It makes perfect if unfortunate sense, then, that the Anglicans are today imploding over the issue of homosexuality.

If contraceptive intercourse is permissible, then what objection could there be after all to other kinds of sex?

This is not saying: if you think contraception all right you will do these other things; not at all. The habit of respectability persists and old prejudices die hard.

But it is saying: you will have no solid reason against these things. You will have no answer to someone who proclaims as many do that they are good too. You cannot point to the known fact that Christianity drew people out of the pagan world, always saying no to these things. Because, if you are defending contraception, you will have rejected Christian tradition.

By giving benediction in 1930 to its married heterosexual members purposely seeking sterile sex, the Anglican Church lost, bit by bit, any authority to tell her other members — married or unmarried, homosexual or heterosexual — not to do the same.

To put the point another way, once heterosexuals start claiming the right to act as homosexuals, it would not be long before homosexuals start claiming the rights of heterosexuals.

Thus in a bizarre but real sense did Lambeth’s attempt to show compassion to married heterosexuals inadvertently give rise to the modern gay-rights movement -and consequently, to the issues that have divided their church ever since.

It is hard to believe that anyone seeking a similar change in Catholic teaching on the subject would want the Catholic Church to follow suit into that moral and theological confusion.

Daotan nga Sangputanan sa Pagbaliwala sa Gitudlo

Ang mga kaaway sa Humanae Vitae wala magdahom nga mahitabo ang usa ka mahinungdanon nga kalamboan sa kasaysayan nga sa pagbaliktan-aw mora’g magpalikay kanila sa ilang gipangayo nga ang Simbahan nga Katoliko mag-usab nunot sa panahon: ang lapad nga pagkahagsa sa Protestantismo, labi na ang padayon nga pagbuto dinha sa sulod sa Simbahan nga Episkopal ug uban pa nga mga sanga sa Anglikanismo.

Walay mas tin-aw nga pagmatuod gikan sa kasaysayan nga magpakita nga kining maong pagbuto gikan sa sulod direkto nga nisangpot gikan sa bantog nga Komperensiya sa Lambeth sa 1930, diin ang mga Anglikano mibiya sa dugay na kaayo nga buraganan nga Kristiyanos mahitungod sa kontrasepsiyon.

Kon ang usa ka simbahan dili makasulti sa iyang panon "unsa ang akong himuon sa akong lawas," nga maoy sagad isulti nila mahitungod sa kontrasepsiyon, nan uban nga kagamitan nianang maong lawas mahimo nga dili matandog sa simbahan.

Mao nga masabtan gyod kaayo bisan og dili nindot nga ang mga Anglikano karong panahona nagabuto dinha sa sulod nila mahitungod sa isyu sa pagkadani sa managsama og kinatawo.

Kon tugotan ang pagsekso nga kontraseptibo, nan unsa pa man ang makapatutol sa paggamit sa tanan nga matang sa pagsekso?

Dili kini pagsulti nga kon kanimo maayo ang kontraseptibo, imong himuon kining uban. Dili. Magpabilin gihapon ang pagkamanagana ug dugay mamatay ang karaan nga pagpinig.

Apan kini pagsulti: wala ka nay bug-at nga katarongan batok niining mga butanga. Wala kay ikatubag sa magtuo ug daghan kini sila nga kining uban maayo usab. Dili ka makapunting sa nahibaloan nga kamatuod nga ang Kristiyansimo mikuha sa katawhan gikan sa kalibotan sa mga pagano ug kanunay nga gidili kining mga butanga. Kay, kon imong gipanalipdan ang kontrasepsiyon, gibiyaan nimo ang Kristuhanon nga tradisyon.

Sa pagpatugot sa 1930 sa mga minyo nga mga sakop sa tinuyo pagpangita og dili mabungahon nga paghimo sa buhat sa mga minyo, nawagtang sa Simbahan nga Anglikano sa hinayhinay og autoridad pagsulti sa mga sakop -minyo o dili, homosekswal o heterosekswal- sa dili paghimo og sama nga butang.

Pagsulti niini sa lain nga paagi, diha nga mga heteroseksuwal magsugod pagpapakatungod kanila pag-ingon nga sila mga homoseksuwal, dili na madugay nga ang mga homoseksuwal magpapailaha sa mga katungod sa mga heteroseksuwal.

Sa ingon sa usa ka laksot apan matuod nga pagsabot ang pagsulay sa Lambeth pagpakita og pagkamabination ngadto sa mga minyo nga mga heteroseksuwal wala damha nakapatumaw sa modern gay-rights movement -ug nunot niini, sa mga isyu nga nakapabahin sa ilang simbahan sukad gayod niadto.

Lisod katuohan nga amg mamgota pg usa ka sama nga pag-usab dinha sa pagtudlo nga Katoliko mahitungod niini buot nga ang Simbahan nga Katoliko magsunod ngadto nianang maong kalibog nga moral ug teolohikanhon.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com