The Mockers of Humanae Vitae Are Scared

All that Paul VI did in Humanae Vitae was reiterate what just about everyone in the history of Christendom had ever said on the subject.

He just repeated what Christian theologians across centuries had to say about contraception until practically the day before yesterday. It was, in a word, No.

Some Catholics have puzzled over why, exactly, Humanae Vitae has been so poorly received.

More likely, the fundamental answer is: "If Paul VI was right about so many of the consequences deriving from contraception, it is because he was right about contraception itself."

This is exactly the connection few people in 2008 want to make, because contraceptive sex -as commentators from all over, religious or not, agree- is the fundamental social fact of our time. And the fierce and widespread desire to keep it so is responsible for a great many perverse outcomes.

Despite an empirical record that is unmistakably on Paul VIís side by now, there is extraordinary resistance to crediting Catholic moral teaching with having been right about anything, no matter how detailed the record.

Considering the human spectacle today, forty years after the document whose widespread rejection reportedly broke Paul VIís heart (it is said that he was so heart-broken that he never wrote another encyclical), one canít help but wonder how he might have felt if he had glimpsed only a fraction of the evidence now available ó whether any of it might have provoked just the smallest wry smile from him.

There is the ongoing empirical vindication in one arena after another of the most unwanted, ignored, and ubiquitously mocked global teaching of the past fifty years.

There is the fact that the Pill, which was supposed to erase all consequences of sex once and for all, turned out to have huge consequences of its own.

Perhaps the most mocked of Humanae Vitaeís predictions was its claim that separating sex from procreation would deform relations between the sexes and "open wide the way for a general lowering of moral standards."

Today, when advertisements for sex scream from every billboard and webpage, and every teen idol is sooner or later revealed topless or worse online, some might wonder what further proof could possibly be offered.

Nagpanghadlok ang Nagbatok sa Humanae Vitae

Ang gihimo ni Papa Pablo Seksto sa Humanae Vitae mao lamang ang paglitok pag-usab sa gitudlo sa halos matag usa diha sa kasaysayan sa Kristiyanismo mahitungod niini.

Igo lang siya miusab paglitok unsa ang gisulti sa mga teologo nga Kristiyanos mahitungod sa kontrasepsiyon paglabay sa gatosan nga katuigan hangtod halos kagahapon: Dili tugotan.

Pipila ka mga Katoliko nangahibulong ngano man nga wala man kaayo dawata ang Humanae Vitae.

Ang batakan, tingale, nga tubag mao kini: "Kon wala masayop si Papa Pablo Seksto mahitungod sa daghan nga mga sangputanan nga naggikan sa kontrasepsiyon, kini tungod kay wala siya masayop sa kontrasepsiyon mismo."

Kini gayod ang kadugtong nga diutay nga mga tawo sa 2008 buot muhimo, kay ang kontraseptibo nga pagsekso -sumala sa sulti sa daghang mga tawo, relihiyuso o dili, nga nagkauyon- mao ang batakan nga kamatuod diha sa katilingban sa panahon nato karon. Ug ang ngilngig ug lapad nga pagpapadayon niini hinungdan sa daghan kaayong daotan nga mga sangputanan.

Bisan pa sa mga namatod-an nga sa walay sayop nagdapig na kang Papa Pablo Seksto, may dili kasagaran nga pagdumili pagdawat nga husto ang pagtulon-an nga moral nga Katoliko mahitungod sa maskin unsa, bisan detallado nga namatod-an.

Linantaw ang makita karon, kwarenta ka tuig human sa dokumento kansang lapad nga pagsalikway nakabuak sa kasingkasing ni Papa Pablo Seksto (ginaingon nga tuma siya nga nahisagmuyo nga wala na gyod siya magsulat og lain nga enciklika), makapatag-an-tag-an kon unsa kahay bation niya kon nakapasiklap pa siya bisan og gamay lamang nga bahin sa mga pagmatuod nga makita karon ó kon may bisan gamay na lang nga kabahin niini makapapahiyom ba kaniya sa katagbaw.

Anaay nagpadayon nga pagmatuod gikan sa nagsunodsunod nga mga natad nga wala masayop ang pinakawala higustohi, pinaka gibaliwala, ug pinaka giyagayaga sa mga pagtulon-an alang sa tibuok kalibotan sa niagi nga singkwenta ka mga tuig.

Anaa ang kamatuod nga ang Tabletas, nga kaingnon nila og makapapas sa makausa ug sa hangtod na gyod sa tanan nga mga sangputanan sa pangsekso, bali hinuon ang gisangpotan.

Tingale ang pinaka giyagyagaan sa mga panagna sa Humanae Vitae mao ang giingon niini nga ang pagbulag sa pangsekso gikan sa pagpanganak mumaot sa panagdugtongay sa mga lalake ug mga babaye ug "lapad nga mubukas ngadto sa heneral nga pagpaus-os sa mga sukdanan nga moral."

Karong panahona nga pamaligya sa pangsekso nagsinggit gikan sa matag butanganan niini ug panid sa lawalawaan, ug matag batan-on nga idolo makita nga dili na magsapot dinhi, unsa pa bay lain nga pagmatuod ang ikatanyag pa, makapangutana kita.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesķs Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com