The "Scare Tactics" of Overpopulation

For disaffected Catholics the overpopulation scare was attractive -for if overpopulation were the problem, the solution was obvious: Tell the Church to lift the ban on birth control.

It is less than coincidental that the high-mindedness of saving the planet dovetailed perfectly with a more self-interested outcome, the freer pursuit of sexuality via the Pill.

Dissenting Catholics had special reasons to stress the "science of overpopulation," and so they did. In the name of a higher morality, their argument went, birth control could be defended as the lesser of two evils (a position argued by the dissenter Charles Curran, among others).

Less than half a century later, these preoccupations with overwhelming birth rates appear pseudo-scientific. For the overpopulation literature has not only been abandoned by thinkers for more improved science; it has actually been so thoroughly proved false that today’s cutting-edge theory worries about precisely the opposite: a "birth dearth" that is "graying" the advanced world.

The spectacle of overpopulation which was used to browbeat the Church in the name of science, was a grotesque error all along.

Population-control movement was wrong as a matter of fact: "The two strongest claims population controllers make for their long-term historical contribution" are "that they raised Asia out of poverty and helped keep our planet habitable." Both of these are false.

Even more devastating is the demolition of the claim to moral high ground that the overpopulation alarmists made. For population science was not only failing to help people but also actively harming some of them.

The great tragedy of population control, the fatal misconception, was to think that one could know other people’s interests better than they knew it themselves.

The essence of population control, whether it targeted migrants, the "unfit," or families that seemed either too big or too small, was to make rules for other people without having to answer to them. It as another chapter in the unfinished business of imperialism.

The forty years since Humanae Vitae appeared have also vindicated the encyclical’s fear that governments would use the new contraceptive technology coercively.

The outstanding example, of course, is the Chinese government’s long-running "one-child policy," replete with forced abortions, public trackings of menstrual cycles, family flight, increased female infanticide, sterilization, condemned even by human rights groups.

Ang Pagpahadlok nga Daghan Kaayo ang mga Tawo

Alang sa mga wala, ug dili, matagbaw nga mga katoliko ang panghadlok sa nagkadaghan nga mga lumulupyo nakapadani pag-ayo - kay kon kini mao ang problema, ang kasulbaran tin-aw. Ingna ang Simbahan: tugoti ang pagpapugong sa panganak.

Mora’g dili taphaw ang pagkadungan sa pagpaduso karon sa pagpaluwas mas sa kinaiyahan kay sa tawo ug pagkab-ot lang sa kinaugalingon nga katagbawan pinaagi sa mas gawasnon nga pagpatuyang sa lihok sa kinatawo sa paggamit og tabletas.

May pinatuyo nga mga katarongan mga masupakon nga mga katoliko pagpahinungdanon sa "siyensiya sa sobra-nga-mga-lumulupyo." Sa ngalan sa labaw nga taas nga moralidad, sila nangatarongan nga ang pagpugong mas gamayn sa duha ka daotan (baroganan sa masupakon nga Charles Curran ug uban).

Human sa singkwenta ka tuig, kining ang mga kahingawa sa kataas sa gidaghanon sa panganak mora’g dili siyentipiko. Kay ang mga sinulat mahitungod sa sobra-nga-lumulupyo dili lang kay gibiyaan sa mga maisipon nga nangadto sa mas lambo nga siyensiya; namatod-an nga sayop kini nga gani ang teoriya nga mahukmanon karon nahingawa sa sukwahi niini: ang "kagamay sa panganak" nga "nagpa-uban" sa sa nalambo nga kalibotan.

Ang panan-awon sa sobra-nga-lumulupyo nga gigamit aron pagkulata sa Simbahan sa ngalan sa siyensiya, usa diay hinuon ka laksot kaayo nga sayop.

Ang lihok sa pagkontrol sa lumulupyo sa matuod sayop: "Ang duha ka pinakakusganon nga gisulti sa mga magkontrol sa lumulupyo sa ilang tampo sa pagdugay sa kasaysayan " mao "nga ilang gisakwat ang Asia gikan sa kakabos ug gitabangan nila nga mas kapuy-an ang planeta." Sayop kining duha.

Ug mas makagun-ob ang pagbungkag sa pag-angkon nga may mas taas nga moralidad ang mga nagpapahadlok sa sobra-nga-lumulupyo. Kini tungod kay ang siyensiya sa lumulupyo dili lang kay nikawang pagtabang kon dili nagpadaot sa pipila.

Ang habog nga makapaguol sa pagkontrol sa lumulupyo, ang makapatay nga sayop nga pag-isip, mao ang paghunahuna nga mas nahibaloan kay sa nahingtungdan unsa ang inrtereses niini.

Ang batakan nga gilangkob sa pagkontrol sa lumulupyo, nga gipunting sa mga nanglangyaw, o sa mga "dili angayan," o mga banay nga dako ra o gamay ra kaayo, mao ang paghimo og kalagdaan alang sa uban sa walay pagpanubag ngadto kanila. Lain kini nga kapitulo sa wala pa mahuman nga imperialismo.

Nagpamakataronganon ang nilabay mga tuig sa Humanae Vitae sa kahadlok sa enciklika nga mamugos ang mga pangamhanan pagpagamit sa kontraseptibo nga teknolohiya.

Makita dayon dinhi ang dugay na nga palisiya sa pangamhanan sa Tsina sa "usa-ra-ka-anak," puno sa pinugsanay nga pagkuha, publiko nga pagsubay sa pagbalikbalik sa regla, pagkagiw sa mga banay, paghimo nga dili na makaanak, pagpatay sa mga bata nga babaye nga gikondenar sa lainlain nga mga pundok.

 

      All the teachings in these pages are for the instruction of the faithful of the Particular Church in Misamis Occidental, Philippines
                   WebMaster: Archbishop Jesús Dosado, C.M. Send Mail to: dosadokuno@yahoo.com